Πνευματικα
Μηνυματα
Ἀποσπάσματα ἀπό τούς λόγους τοῦ π. Συμεών

Ἡ Παναγία γεννήθηκε μέ θαυμαστή ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ μετά ἀπό πολλή προσευχή καί ἐνῶ ἦταν ἀδύνατον ἀνθρωπίνως νά γεννηθεῖ. Καί ὅμως! Καί αὐτή χρειάσθηκε νά μείνει στά Ἅγια τῶν Ἁγίων δώδεκα ὁλόκληρα χρόνια, γιά νά ἑτοιμασθεῖ. Ὁ Ἀδάμ, μολονότι ἀναμάρτητος μέσα στόν παράδεισο, ἔπρεπε καί αὐτός νά περάσει μιά δοκιμασία, μιά προετοιμασία, γιά νά δείξει πώς ἕλκεται ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί θέλει νά εἶναι αἰωνίως μαζί του. Περίμενε ὁ Θεός νά δεῖ ἀπό αὐτόν ὅτι τόν συνεῖχε ἡ κοινωνία μαζί του καί ὅτι αὐτό γέμιζε τή ζωή του. Καί ὁ Ἀδάμ δέν ἀποδείχθηκε δόκιμος. Δέν τόν ὠφέλησε τό γεγονός ὅτι ἦταν ἀναμάρτητος, ἀφοῦ δέν πρόσεξε καί ἔζησε ἀνέμελα μέ τήν κακή ἔννοια. Ἔτσι καί κάθε ἄνθρωπος, ὅσες προϋποθέσεις, ὅσα καλά δεδομένα καί νά ἔχει, ὅσο κι ἄν ἀκούει τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, δέν ἀρκεῖ αὐτό, ἐάν δέν προσέξει τήν κρίσιμη ὥρα, τήν ὥρα τῆς δοκιμασίας νά φανεῖ ὄντως δόκιμος.

Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ἀποκάλεσε “ἄφρονα’’ τόν πλούσιο τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς. Τί θά ἔλεγε σήμερα ὁ Χριστός, πού ἔχει κυριεύσει ὅλους τούς ἀνθρώπους ἀφροσύνη, καί δέν ξέρουν τί θέλουν, τί ζητοῦν, δέν ξέρουν τί κάνουν, καί καθένας νομίζει ὅτι φταίει ὁ ἄλλος, καί δέν ἀναλαμβάνει κανείς τήν εὐθύνη τῶν πράξεών του; Τό ὕψιστο ἀγαθό σήμερα γιά τούς νέους ἀλλά καί γιά τούς μεγάλους, ἀκόμη καί γιά τά μικρά παιδιά, εἶναι νά περνοῦν καλά· νά ἔχουν ὅ,τι θέλουν καί νά κάνουν ὅ,τι τούς ἀρέσει. Κανένας δέν διερωτᾶται: «Αὐτό πού κάνω, αὐτό πού ζητῶ τό θέλει ὁ Θεός;» Καί μάλιστα ἄν κάποιος λίγο διαφορετικά σκέπτεται, φρονεῖ καί δέν ἔχει αὐτό τό πνεῦμα τοῦ εὐδαιμονισμοῦ, πού ἔχει ὁ πολύς κόσμος, θεωρεῖται ὅτι εἶναι τό πιό ἀφύσικο πλάσμα. Ἀλλά ὅσο κι ἄν ζήσει κανείς, ποιός θά γλιτώσει ἀπό τό τέλος; Ἅ δέ ἡτοίμασας τίνι ἔσται;

Οἱ δυσκολίες εἶναι χρήσιμες, καί ὅταν εἶναι σέ ὑπεύθυνη θέση κανείς, καλεῖται νά σηκώσει πολλές καί μεγάλες δυσκολίες. Ὅ,τι μᾶς συμβαίνει νά τό ἀντιμετωπίζουμε μέσα στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι δέν νιώθει κανείς τόσο πολύ τόν πόνο, τό βάρος, τή δυσκολία· ἀλλά κυρίως ἔχουμε κοινωνία μέ τόν Θεό. Ὅπως οἱ στρατιῶτες στόν πόλεμο, ἐνῶ εἶναι ἄγνωστοι μεταξύ τους, στή μάχη, καθώς ἡ ζωή τοῦ ἑνός ἐξαρτᾶται ἀπό τόν ἄλλο, ἔχουν τέτοια κοινωνία μεταξύ τους! Σάν νά εἶσαι ἐσύ ὁ ἄλλος καί ὁ ἄλλος ἐσύ. Γίνεται κάτι σάν μετάγγιση, σάν νά ταυτίζονται οἱ ψυχές. Ἤ, ὅπως παίρνει ὁ γιατρός ἕνα ὀστό ἀπό ἀλλοῦ καί τό βάζει ἐκεῖ πού χρειάζεται, ὥστε δένει τό ὀστό καί γίνεται ἕνα. Κάπως ἔτσι γίνεται ἕνα εἶδος ὀστεοπλασίας μέ τόν ἄνθρωπο πού συμπονεῖς. Κάπως ἔτσι ἀνοίγει ὁ δρόμος πρός τόν Θεό. Ἑπομένως, καλῶς νά ἔρθουν τά προβλήματα. Ἔτσι ὄχι μόνο ξεπερνοῦμε τίς δυσκολίες, ἀλλά γνωρίζουμε τόν Θεό.

Τί ἔχουν οἱ σημερινοί γονεῖς νά ἀφήσουν στά παιδιά τους; Τί ἄλλο ἀπό τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ, τήν ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας; Νομίζω ὅτι οἱ γονεῖς πού πλησιάζουν πρός τό τέλος τῆς ζωῆς τους δέν χρειάζεται νά περιμένουν τίς τελευταῖες ἡμέρες· πολύ πιό μπροστά μποροῦν νά τό ποῦν αὐτό: «Παιδιά μου, δέν ξέρω τί θά κάνετε, πῶς θά ζήσετε τή ζωή σας. Ἕνα πράγμα θέλω: Νά μήν πάψετε ποτέ –καί νά μοῦ δώσετε τόν λόγο σας– νά πιστεύετε στόν Θεό, νά πιστεύετε ὡς Ὀρθόδοξοι στόν Θεό. Νά μήν πάψετε ποτέ νά ἀνήκετε στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία· διότι δέν ὑπάρχει ἀληθινότερο ἀπό αὐτό σ᾿ αὐτόν τόν κόσμο, σ᾿ αὐτή τή ζωή». A Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἔχει τόν τρόπο της νά χρησιμοποιήσει τό καθετί γιά τό καλό τοῦ ἀνθρώπου.

Σέ ὅλους δίδεται τό Ἅγιο Πνεῦμα, καί ὄχι τσιγκούνικα. Ἔτσι νά πιστέψουμε. Γιατί δέν τά παίρνουμε ἔτσι τά πράγματα; Διότι ξέρουμε ὅτι, ἅμα τά πάρουμε ἔτσι, ἀφήνουμε πιά τόν ἑαυτό μας καί γινόμαστε τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλά δέν τό θέλουμε αὐτό καί τάχα φέρνουμε ὡς δικαιολογία: «Νά, ἔχω ὑποχρεώσεις, ἀσχολίες. Πρέπει νά προλάβω τοῦτο, ἐκεῖνο…» Ὅμως, ἀκριβῶς μέσα σέ ὅλα αὐτά θά βρεῖς καλύτερα αὐτόν τόν δρόμο καί θά προχωρήσεις καλύτερα σ᾿ αὐτόν. Δέν σέ ἐμποδίζουν οἱ ὅποιες ὑποχρεώσεις σου. Ὁ Θεός μᾶς ἔβαλε στόν κόσμο αὐτό μέ ὑποχρεώσεις καί ὅ,τι ἄλλο, καί, θέλουμε δέν θέλουμε, πρέπει νά ζήσουμε καί νά φθάσουμε στό τέλος. Ἀλλά διά μέσου ὅλων αὐτῶν ὁ Κύριος θά μᾶς ἁγιάσει. Πίστεψέ το αὐτό καί πάρε αὐτή τή στάση: «Ὥς ἐδῶ ἦταν, Χριστέ μου. Αὐτό πάντοτε τό περίμενα· πάντοτε ἤλπιζα ὅτι θά ἔρθει αὐτή ἡ ὥρα. Παραδίδομαι τώρα σ᾿ ἐσένα νά μέ κάνεις ὅπως ἐσύ μέ θέλεις».

Χάνουμε, κάθε μέρα χάνουμε, ἐπειδή ἀκριβῶς δέν καταλάβαμε ἀκόμη τί σημαίνει νά εἶσαι τοῦ Χριστοῦ, δέν πήραμε σωστή στάση, δέν παραδοθήκαμε στόν Χριστό. Δέν μπορεῖς νά πιστέψεις στόν Χριστό, ἅμα δέν ἀπαρνηθεῖς τόν ἑαυτό σου. Ἐμεῖς φοβόμαστε μή χάσουμε τόν ἑαυτό μας. Ὅμως ὁ Κύριος λέει: Ὅς δ᾿ ἄν ἀπολέσῃ τήν ἑαυτοῦ ψυχήν ἕνεκεν ἐμοῦ καί τοῦ εὐαγγελίου, ἐκεῖνος θά τή βρεῖ ὄντως καί θά τή σώσει. Τό τί χάνουμε κάθε μέρα ἀπό τά διάφορα πού ἐπιτρέπει ὁ Θεός νά μᾶς συμβαίνουν –καί τά μέν καί τά δέ! Καί τά καλά ἀκόμη ὅταν ἔρχονται, θά πεῖς ἕνα «Δόξα τῷ Θεῷ» γιά νά ξεβγεῖς· ἔ, πλήρωσες, ἐντάξει τώρα. Καί τά δέχεσαι κατά τέτοιον τρόπο πού, ἀντί νά εὐλογεῖσαι, βλάπτεσαι, ἁμαρτάνεις. Καί ὅταν ἔρθουν τά κακά, πάλι δέν ἀντέχεις καί παραπονεῖσαι. Πολύ ἄχαρη ζωή ζοῦν οἱ χριστιανοί, ἀκριβῶς διότι δέν θέλουν νά τά πάρουν σωστά τά πράγματα.

Καθώς ζοῦμε μέσα στήν ἀναμπουμπούλα τοῦ κόσμου αὐτοῦ, δέν ξέρουμε τί θά γίνει τίς ἑπόμενες ἡμέρες, ὄχι τόσο μέ τήν ἔννοια ὅτι θά μᾶς ποῦν νά ἀρνηθοῦμε τόν Χριστό, ὅσο νά μή μᾶς ἀφήσουν νά εἴμαστε τοῦ Χριστοῦ· νά νομίσουμε ὅτι κάνουμε τά τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά βαθύτερα νά μήν κάνουμε τίποτε ἀπό αὐτά πού ἐντέλλεται ὁ Χριστός, ἀπό τό ὅλο θέλημά του. Μπορεῖ νά τό γνωρίζει κανείς καλῶς καί νά ἀνταποκρίνεται σ᾿ αὐτό, ἀλλά ἀνεπαίσθητα καί χωρίς νά τό καταλαβαίνει νά κάνει τά τοῦ ἀντιχρίστου. Διότι τί εἶναι ὁ ἀντίχριστος; Τί εἶναι, ἄς ποῦμε, ἕνας ὁ ὁποῖος βγάζει κάλπικα χρήματα; Δέν καταστρέφει τά χρήματα, ὄχι· βγάζει ψεύτικα ἀλλά «ὅμοια» μέ τά ἀληθινά. Ὅλα τά ὄργανα καί ὅλο τό πνεῦμα τοῦ ἀντιχρίστου κάπως ἔτσι θά εἶναι. Μέσα λοιπόν σέ ὅλη αὐτή τήν κατάσταση πού ζοῦμε σήμερα, ὅλο τό θέμα εἶναι νά μή χάσουμε τήν ἀλήθεια, νά μή χάσουμε τόν Χριστό.

Εβδομαδιαιο προγραμμα

 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ἀγαπητοί ἐπισκέπτες τῆς ἰστοσελίδας, θά θέλαμε νά σάς πληροφορήσουμε, ὅτι προσπαθοῦμε, νά ἔχουμε τήν δυνατότητα ζωντανῆς μετάδοσης τῶν ἀκολουθιῶν καί ἀπό τό κινητό μέσω YouTube. Αὐτό προϋποθέτει, νά ἔχουμε στό κανάλι μας τουλάχιστον 1000 ἐγγραφές. Γιά τόν λόγο αὐτόν παρακαλοῦμε, ὅποιος θά ἤθελε νά μάς βοηθήσει, νά κάνει ἐγγραφή στό κανάλι στόν παρακάτω σύνδεσμο: https://www.youtube.com/channel/UCT8XIEpl3oF3izdjY5z9fKw Γιά τήν ἐγγραφή ἀπαιτείται μόνο ἕνα κλίκ στήν λέξη ΕΓΓΡΑΦΗ

Προσφατες Αναρτησεις
Ομιλιες τρεχουσας περιοδου
Ομιλιες π. Συμεων
Κατα ειδικη θεματολογια
ΣΘ
Αγ. Συμεων Ν. Θεολογος
ΜΟ
ΠΔ
Παλαια Διαθηκη
Π.Τ
ΜΥ
Μυστηριο Θ. Ευχαριστιας
ΕΞ
Μυστ. Εξομολογησεως
ΛΤ
Λειτουργικα
ΑΓ
ΚΥ
Κυριακοδρομιο
ΚΔ
Καινη Διαθηκη
ΘΕ
Θεομητορικες Εορτες
ΔΟ
ΔΕ
Δεσποτικές Εορτες
ΨΥ
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΗΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21222324252627 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥΝΟΕΜΒΡΙΟΥΝΟΕΜΒΡΙΟΥΝΟΕΜΒΡΙΟΥΝΟΕΜΒΡΙΟΥΝΟΕΜΒΡΙΟΥΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Συναξαριστης

ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Θ΄ Λουκᾶ (Παραβολή ἄφρονος πλουσίου) Φιλήμονος καί λοιπῶν ἀποστόλων ἐκ τῶν Ο΄, Ἰακώβου ὁσ. τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ

Ἀμφιλοχίου ἐπισκόπου Ἰκονίου, Γρηγορίου ἐπισκόπου Ἀκραγαντίνων

Κλήμεντος Ρώμης, Πέτρου Ἀλεξανδρείας

Αἰκατερίνης μεγαλομάρτυρος, Μερκουρίου μεγαλομάρτυρος

Ἀλυπίου κιονίτου, Νίκωνος τοῦ «Μετανοεῖτε», Στυλιανοῦ Παφλαγόνος

Ἰακώβου μεγαλομάρτυρος τοῦ Πέρσου

Κατάλυση ἰχθύος

Κατάλυση ἰχθύος

Κατάλυση ἰχθύος

Κατάλυση ἰχθύος

Κατάλυση οἴνου καί ἐλαίου

Κατάλυση ἰχθύος

Νηστεία

Εβδομαδιαιο προγραμμα