Πνευματικα
Μηνυματα
Ἀποσπάσματα ἀπό τούς λόγους τοῦ π. Συμεών

«Ὑπάρχω, διότι ὑπάρχει ὁ Θεός. Εἶμαι, διότι εἶναι ὁ Θεός. Ζῶ, διότι ζεῖ ὁ Θεός». Μόλις κανείς σκεφτεῖ ἔτσι καί ἀπαγκιστρωθεῖ ἀπό τόν ἑαυτό του κατ᾿ αὐτόν τόν τρόπο καί κάνει νά πιαστεῖ ἀπό τόν Θεό, ἀπελπίζεται καί γυρίζει ἀμέσως στόν ἑαυτό του. Φοβᾶται στόν δρόμο, καθώς πάει νά βρεῖ τόν Θεό, καί γυρίζει στόν ἑαυτό του. Καί ἄντε πάλι ἀπό τήν ἀρχή γύρω ἀπό τόν ἑαυτό του, καί δῶσ᾿ του λιβάνι στόν ἑαυτό του καί ἀρετές ὅσες θέλει. Καί ὁ Θεός παίζει τόν ρόλο τοῦ ὑπηρέτη· σάν νά ζητοῦμε νά ὑπηρετήσει τά σχέδιά μας. Νά παραδεχθοῦμε αὐτή τήν καθολική πτώση μας, καί ὅτι ὁ Θεός δέν ὑπάρχει ἀνάμεσά μας, καί ἑπομένως νά τόν περιμένουμε, νά προσδοκοῦμε, νά πιστεύουμε, νά ἐλπίζουμε. Τότε, αὐτό τό κενό πού δημιουργεῖται ἀπό τό ὅτι ὁ Θεός λείπει ἀπό παντοῦ, ἀμέσως θά γεμίσει ἀπό τόν Θεό. Ἄς δοκιμάσει ὁ καθένας μας ἀπό σήμερα.

Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος θά τά πάρει λίγο ζεστά τά πράγματα, θά δεῖ στήν πράξη πόσο ἀντιδραστικός εἶναι ὁ ἑαυτός του, πόσο τό πᾶν κάνει νά γίνει τό θέλημά του, νά περισώσει τόν ἑαυτό του· μήν τυχόν δυσαρεστηθεῖ, μήν τυχόν χάσει τίποτε ὁ ἑαυτός του. Μάλιστα, ὅταν κάποιος ἀρχίσει νά προοδεύει, νά προκόπτει, τότε εἶναι πού ἀκόμη περισσότερο θά νιώσει πόσο ἀντιδρᾶ τό ἐγώ, πόσο ἀντιστέκεται τό θέλημα τό ἀνθρώπινο. Ἀφήνει καί ὁ Θεός νά ζωντανέψουν ὅλα τά κακά πού ἔχει μέσα του ὁ ἄνθρωπος, ἀκριβῶς γιά νά τά ἀπαρνηθεῖ. Γι᾿ αὐτό ἡ πρώτη ἔνδειξη καί ἀπόδειξη ὅτι κάπως μπῆκε κανείς στόν δρόμο τοῦ Θεοῦ εἶναι ὅτι ἀρχίζει νά καθαρίζει ἡ καρδιά του καί νά ἔχει καθαρή ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό. Ἀλλιῶς, ξεγελάει τόν ἑαυτό του, καί ὅταν ἔρθει ἡ τελευταία ὥρα πού θά φεύγουμε, θά δεῖ ὅτι πάρα πολύ ἔξω ἔπεσε καί ἔκανε μεγάλο λάθος πού βασίστηκε στόν λογισμό του, ἀλλά θά εἶναι ἀργά.

Ὁ ἅγιος Σιλουανός στά γραπτά του ἔχει ἕνα κεφάλαιο «Ἡ μεγάλη ἐπιστήμη» καί λέει: «Ὅσο ζοῦμε στή γῆ, χρειάζεται νά μαθαίνουμε τήν τέχνη τοῦ πολέμου μέ τούς ἐχθρούς». Τούς ἐχθρούς τῆς ψυχῆς ἐννοεῖ. «Τό πιό δύσκολο εἶναι νά ἀπονεκρώσουμε τά σαρκικά πάθη γιά χάρη τοῦ Θεοῦ καί νά νικήσουμε τή φιλαυτία». Ἀλλά ἀληθινά ὅμως νά τό κάνει κανείς. Ὅποιος τό κατάλαβε αὐτό, ὅτι πρέπει νά ὑπερνικήσει τή φιλαυτία καί προσπάθησε νά τό κάνει, βλέπει ὅτι εἶναι πολύ δύσκολο. Ἀλλά ἡ ταπεινή μου γνώμη εἶναι ὅτι σάν νά μήν τό θέλει κανείς βαθύτερα αὐτό· σάν νά τοῦ ἀρέσει ἡ φιλαυτία. «Γιά νά νικήσουμε τή φιλαυτία, εἶναι ἀπαραίτητο νά ταπεινώνουμε πάντα τόν ἑαυτό μας. Αὐτό εἶναι ἡ μεγάλη ἐπιστήμη, πού δέν εἶναι καθόλου εὔκολο νά τήν κατέχεις. Πρέπει νά σκεφτόμαστε πώς ἐμεῖς εἴμαστε οἱ χειρότεροι ἀπό ὅλους».

Τήν ὥρα πού τακτοποιεῖς μιά ἀκαταστασία τοῦ παιδιοῦ, κάθε συζήτηση θά πρέπει νά εἶναι εὐχάριστη καί νά ἔχει σχέση μέ ὁτιδήποτε ἄλλο ἐκτός ἀπό τήν ἀκαταστασία. Εἶναι κάπως παράξενα αὐτά, ἀλλά φαίνεται ὅτι, τουλάχιστον στά χρόνια μας, αὐτά περνοῦν. Ἔτσι μπορεῖς νά προσεγγίσεις τό παιδί, καί ἔτσι θά εἶσαι ἕνας καλός γονέας ἤ δάσκαλος καί θά βοηθήσεις πραγματικά μέ ὑπομονή τό παιδί, χωρίς νά τό τραυματίσεις, χωρίς νά τό πληγώσεις, ὥστε νά ἀναπτυχθεῖ, νά μεγαλώσει, νά αὐξηθεῖ πνευματικά καί νά γίνει ἕνας σωστός ἄνθρωπος. A Ὁ ἄλλος λέει ὅ,τι λέει, ἐκδηλώνεται ὅπως ἐκδηλώνεται, συμπεριφέρεται ὅπως συμπεριφέρεται, ποιός ξέρει γιατί. Καλό εἶναι νά μήν πιάνεσαι ἀπό αὐτό πού βλέπεις, ἀλλά νά ψάχνεις νά βρεῖς τό βαθύτερο ἐλατήριο καί νά βοηθήσεις τόν συνάνθρωπό σου νά ἐλευθερωθεῖ.

Τό θέμα δέν εἶναι τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος, τί κακό ἔκανε καί κάνει ἡ ἁμαρτία. Τό θέμα εἶναι ὅτι σέ ἀναλαμβάνει ὁ Θεός καί ὅλο καί περισσότερο σέ γιατρεύει. Καί ξέρει ὁ Θεός. Μπορεῖ νά ἀφήσει νά φανεῖ περισσότερο ἡ ὅλη κατάστασή σου, γιά νά τή δεῖς καί νά πάρεις τή σωστή στάση καί νά εὐλογηθεῖς. Ἀπό κάποια πλευρά γίνεται αὐτό, καθώς ἡ καθεμιά ψυχή περνάει τί περνάει, καθώς συμβαίνει τί συμβαίνει. Ἐκεῖνο πού ἔχει σημασία εἶναι, μέσα ἀπό αὐτό τό ἔργο, πού ἀναγκάζεται κανείς ὡς ὑπεύθυνος νά ὑπομείνει, νά σηκώσει, νά ἀνταποκριθεῖ, πού ἄλλοτε εἶναι ταλαιπωρία, ἄλλοτε χαρά μεγάλη, ἄλλοτε εὐλογία, ἄλλοτε πόνος –ναί, δέν εἶναι ἀστεῖα, ἅμα σέ βάλει στά χέρια του ὁ Θεός– μέσα ἀπό ὅλο αὐτό γίνεται ἔργο στίς ψυχές, ἅγιο ἔργο πού καθαρίζει, ἁγιάζει, φωτίζει τίς ψυχές· τίς ὁδηγεῖ ὅλο καί περισσότερο στόν δρόμο τῆς σωτηρίας. Καί μένεις ἐνεός καί θαυμάζεις, δοξάζεις, εὐλογεῖς τόν Θεό.

Ὁ Πέτρος ψάρευε ὅλη τή νύχτα καί δέν ἔπιασε τίποτε. Ἦταν ἐντελῶς ἀποτυχημένος. Μόλις ὅμως τοῦ εἶπε ὁ Κύριος νά ξαναβάλει τά δίχτυα, σάν νά μή συνέβη τίποτε ὥς ἐκείνη τή στιγμή, τά ἔβαλε ἀπό τήν ἀρχή καί ἔπιασε. Αὐτή εἶναι ἡ εὐλογημένη ὥρα τῆς κάθε ψυχῆς. Εἶναι φοβερά παγιδευμένος ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος μέ τά δικά του μέτρα, μέ τίς δικές του κρίσεις, ἐκτιμήσεις, ἐνέργειες πασχίζει νά τακτοποιήσει τά τῆς ψυχῆς του. Γιά νά καταλάβουμε: Εἶναι μερικοί πού κάνουν κάποια πράγματα φοβερά, καί περιμένουν, λένε, νά βελτιωθοῦν γιά νά ἐπιστρέψουν στόν Θεό ἀσπροπρόσωποι. Λάθος! Ἀλλά αὐτή εἶναι γενικότερα ἡ νοοτροπία τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Ἐμφανίσου, ἄνθρωπέ μου, ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἀποτυχημένος, ἀπεγνωσμένος, ἀπελπισμένος, σάν αὐτός πού τά ἔχει κάνει θάλασσα καί δέν ἔχει καμιά ἐλπίδα. Αὐτό περιμένει ὁ Θεός. Καί εἶναι ἡ πιό κατάλληλη μέρα σήμερα γιά νά τό κάνεις, ὅ,τι κι ἄν συνέβη στή ζωή σου.

Λέει ὁ ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος: Καθώς διαβάζεις τούς ψαλμούς, ἄν σέ κάποιον στίχο νιώσεις τό ὅλο νόημα πού ἔχει ὁ στίχος κατά ἕναν ἰδιαίτερο τρόπο, σάν νά ἔρχεται μέσα στήν καρδιά σου –φωτίζεται δηλαδή ἐκείνη τήν ὥρα ὁ νοῦς σου καί νιώθεις διαφορετικά– μήν προχωρεῖς παρακάτω! Στάσου ἐκεῖ! Στάσου ἐκεῖ νά τό ζήσεις αὐτό, νά τό ἀφομοιώσεις. Νά δώσεις τήν καρδιά σου σ᾿ αὐτό τό νόημα. Τέτοια ἐμπειρία ὅλοι ἔχουμε, ἄλλος λιγότερο, ἄλλος περισσότερο. Κάποια μέρα μελετώντας συναντᾶς γνωστές λέξεις, τίς ὁποῖες ὅμως, ἐνῶ ἄλλη φορά δέν τίς εἶχες προσέξει, τώρα τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ σέ φωτίζει νά τίς νιώσεις διαφορετικά. Ἄν δέν προχωρήσεις παρακάτω, ἀλλά μείνεις ἐκεῖ καί ἀφήσεις τόν ἑαυτό σου νά ἐπηρεαστεῖ ὅσο γίνεται περισσότερο, θά ὠφεληθεῖς πάρα πολύ. Ὅπως ὅταν εἶσαι παγωμένος καί ξαφνικά νιώσεις μιά ζεστασιά νά ἔρχεται ἀπό κάπου, ἐάν καθίσεις ἐκεῖ, θά ζεσταθεῖς καλά-καλά.

Εβδομαδιαιο προγραμμα
No event found!

 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ἀγαπητοί ἐπισκέπτες τῆς ἰστοσελίδας, θά θέλαμε νά σάς πληροφορήσουμε, ὅτι προσπαθοῦμε, νά ἔχουμε τήν δυνατότητα ζωντανῆς μετάδοσης τῶν ἀκολουθιῶν καί ἀπό τό κινητό μέσω YouTube. Αὐτό προϋποθέτει, νά ἔχουμε στό κανάλι μας τουλάχιστον 1000 ἐγγραφές. Γιά τόν λόγο αὐτόν παρακαλοῦμε, ὅποιος θά ἤθελε νά μάς βοηθήσει, νά κάνει ἐγγραφή στό κανάλι στόν παρακάτω σύνδεσμο: https://www.youtube.com/channel/UCT8XIEpl3oF3izdjY5z9fKw Γιά τήν ἐγγραφή ἀπαιτείται μόνο ἕνα κλίκ στήν λέξη ΕΓΓΡΑΦΗ

Προσφατες Αναρτησεις
Ομιλιες τρεχουσας περιοδου
Ομιλιες π. Συμεων
Κατα ειδικη θεματολογια
ΣΘ
Αγ. Συμεων Ν. Θεολογος
ΜΟ
ΠΔ
Παλαια Διαθηκη
Π.Τ
ΜΥ
Μυστηριο Θ. Ευχαριστιας
ΕΞ
Μυστ. Εξομολογησεως
ΛΤ
Λειτουργικα
ΑΓ
ΚΥ
Κυριακοδρομιο
ΚΔ
Καινη Διαθηκη
ΘΕ
Θεομητορικες Εορτες
ΔΟ
ΔΕ
Δεσποτικές Εορτες
ΨΥ
ΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΗΔΕΥΤΕΡΑ 22232425262728 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Συναξαριστης

Φωκᾶ Σινώπης ἱερομάρτυρος, Φωκᾶ τοῦ κηπουροῦ

Ἡ σύλληψις τοῦ τιμίου Προδρόμου, Ξανθίππης καί Πολυξένης ὁσίων

Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, Θέκλης ἰσαποστόλου, Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου

Εὐφροσύνης ὁσίας καί Παφνουτίου τοῦ πατρός αὐτῆς

Ἡ μετάστασις τοῦ ἁγίου ἀποστόλου καί εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου

Α΄ Λουκᾶ (Ἡ θαυμαστή ἁλιεία) Καλλιστράτου μάρτυρος, Ἀκυλίνης νεομάρτυρος

Χαρίτωνος ὁμολογητοῦ, Βαρούχ προφήτου, Ἰσαάκ τοῦ Σύρου ἐπισκόπου Νινευΐ

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση οἴνου καί ἐλαίου

Κατάλυση εἰς πάντα

Νηστεία

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση εἰς πάντα

Εβδομαδιαιο προγραμμα
No event found!