Πνευματικα
Μηνυματα
Ἀποσπάσματα ἀπό τούς λόγους τοῦ π. Συμεών

Σύμφωνα μέ αὐτά πού δογμάτισαν οἱ πατέρες τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ὁ Θεός εἶναι ὄχι ἕνα πρόσωπο ἀλλά τρία πρόσωπα, τά ὁποῖα ἔχουν κοινωνία ἀγάπης μεταξύ τους καί μία θέληση. Ἔτσι καί οἱ πραγματικοί μαθηταί τοῦ Χριστοῦ, οἱ γνήσιοι πιστοί τοῦ Χριστοῦ, οἱ ἀληθινοί χριστιανοί, οἱ πιστοί οἱ ἀκολουθοῦντες τόν Κύριο, θά εἶναι ἕνα. Δηλαδή θά εἶναι ἑνωμένοι μεταξύ τους, θά ἔχουν ἀγάπη, θά εἶναι ἀνοιχτοί ὁ ἕνας πρός τόν ἄλλο, ὅπως τά τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος. Οὔτε νά διανοηθοῦμε ὅτι εἶναι κλειστός ὁ Υἱός πρός τόν Πατέρα, ὅτι εἶναι κλειστός ὁ Πατήρ πρός τόν Υἱό, ὅτι εἶναι κλειστό τό Ἅγιο Πνεῦμα πρός τόν Υἱό, πρός τόν Πατέρα. Ὑπάρχει πλῆρες, ἄς ποῦμε ἔτσι, ἄνοιγμα καί πλήρης κοινωνία καί πλήρης ἀγάπη –ἀλληλοπεριχώρηση– μεταξύ τῶν τριῶν προσώπων, πού εἶναι ὁ ἕνας Θεός.

Καθένας πού ἀκούει, διαβάζει, μαθαίνει τά τῆς χριστιανικῆς ζωῆς θά λέει: «Γιατί νά εἶναι ἔτσι δύσκολα τά πράγματα; Γιατί τά ἔκανε ἔτσι ὁ Θεός;» Ὄχι, δέν τά ἔκανε ἔτσι ὁ Θεός. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει τήν εὐθύνη, διότι στά καλά καθούμενα ἁμάρτησε. Δηλαδή χωρίς νά ἔχει καμία δυσκολία νά τηρήσει αὐτό πού τοῦ εἶπε ὁ Θεός ἐκεῖ στόν παράδεισο –ἀφοῦ δέν εἶχε μέσα του τήν ἁμαρτία– ὁ πρωτόπλαστος, ὁ παραδεισένιος ἄνθρωπος ἁμάρτησε. Ἀπό κεῖ καί πέρα, ὅλοι, καθώς γεννιόμαστε καί μέ τήν ἁμαρτία, ἐνεργοῦμε παρόμοια. Νά, τέτοιος εἶναι ὁ ἄνθρωπος. Δέν ἀδικεῖ ὁ Θεός κανέναν οὔτε παιδεύει οὔτε δυσκολεύει. Γιά νά μᾶς σώσει, ἐπιτρέπει ὁ Θεός νά πάθουμε καί τά μέν καί τά δέ, γιά νά ἔρθει αὐτό τό μεγάλο καλό πού κατά βάθος ποθεῖ ἡ καθεμιά ψυχή. Ἔλα ὅμως πού δέν ταπεινώνεται κανείς. Γνωρίζουμε πολλές ψυχές πού παιδεύονται, παιδεύονται, παιδεύονται, ἐπειδή δέν θέλουν νά ταπεινωθοῦν.

Κάνουμε σπασμωδικές κινήσεις, ἐπειδή δέν θέλουμε νά κάνουμε τό ἕνα: νά παραδοθοῦμε στόν Χριστό. Ὄχι μέ λόγια ἤ ἐπιθυμία μόνο, ἀλλά στήν πράξη. Παρέδωσες τόν ἑαυτό σου στόν Θεό αὐτή τήν ὥρα; Μετά ἀπό λίγο, πάλι· καί μετά, πάλι. Ὄχι ὅτι κοροϊδεύεις, ἀλλά μέ τήν ἔννοια ὅτι συνέχεια βγαίνει ἀπό μέσα σου ἀκατέργαστο ὑλικό, τό ὁποῖο δέν τό ἔβλεπες, καί γι᾿ αὐτό παραδίδεις ἐκ νέου τόν ἑαυτό σου στόν Θεό. Ἐπειδή ὅμως θέλουμε καί νά φαινόμαστε ὡς χριστιανοί, κάνουμε ὑποκρισίες, ἔχουμε πλαστή καί φτιαχτή συμπεριφορά, πού δέν ἔχει σχέση μέ τή χριστιανική ἀρετή. Πιθανόν κάποιος, ἀκούγοντας αὐτά, νά ἀπελπίζεται, νά ἀπογοητεύεται. Λάθος, ἀφοῦ ὅλα τά κάνει ὁ Θεός. Τό μόνο πού ἔχεις νά κάνεις ἐσύ εἶναι κάθε μέρα νά παραδίδεις τόν ἑαυτό σου στόν Θεό μέ ἐμπιστοσύνη ὅτι θά σέ συγχωρήσει καί θά σέ καθαρίσει ἀπό τίς ἁμαρτίες σου.

Εἶναι ἔτσι φτιαγμένος ὁ ἄνθρωπος, πού συνεχῶς θέλει νά ἐπιβεβαιώνει τήν ὕπαρξή του. Ἔτσι, κάνει τά πάντα, πού ὅμως ἔχουν μέσα πονηριά, ἐγωισμό, φιλαυτία... Καί ὡς χριστιανός κάνει χριστιανικά πράγματα, ἀλλά ὅλα οἰκοδομοῦν τόν παλαιό ἄνθρωπο, αὐτόν τόν ὑποκριτή. Καί τάχα ἀγωνίζεται κανείς, ὅμως δέν προκόπτει. Πρέπει νά δεχθοῦμε βαθύτερα νά γκρεμιστεῖ –νά τό γκρεμίσει ὁ Θεός– ὅλο αὐτό πού φτιάχναμε μιά ζωή. Ἀκόμη καί τήν ἀρετή μας νά γκρεμίσει· ὄχι μόνο τά ὅποια στραβά κάναμε ἀπό τότε πού ἤμασταν μικρά παιδιά. Ἀλλά καί μέχρι σήμερα, σέ κάθε ἐνέργειά σου –καί ὅταν μιλᾶς καί ὅταν δέν μιλᾶς καί ὅταν τάχα ταπεινοφρονεῖς ἤ τάχα ὁρμᾶς μέ ζῆλο στά τοῦ Θεοῦ– τό ὅλο κίνητρο εἶναι νά στήσεις τήν ἰδίαν δικαιοσύνην, τό ἐγώ σου, τή φιλαυτία. Πῶς θά γίνει ἔτσι ἀλλαγή; Στοιχίζει νά πᾶς ἐνάντια στή φιλαυτία, ἀλλά λυτρώνεσαι ἀπό τό ἐγώ. Βρίσκεις τόν Θεό, καί ὁ Θεός εἶναι μαζί σου.

Στό τέλος τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς ὅπου γίνεται λόγος γιά τή φιλοξενία τοῦ Κυρίου στό σπίτι τῆς Μάρθας καί τῆς Μαρίας, ἀδελφῶν τοῦ Λαζάρου, ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς σημειώνει ὅτι μιά γυναίκα φώναξε: Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καί μαστοί οὕς ἐθήλασας. Καί ὁ Κύριος ἀπάντησε: Μενοῦνγε, μακάριοι οἱ ἀκούοντες τόν λόγον τοῦ Θεοῦ καί φυλάσσοντες αὐτόν. Δέν εἶναι κάπου μακριά ἡ μακαριότητα, αὐτή ἡ εὐφροσύνη, ἡ χαρά ἡ οὐράνια. Νά ἀκοῦς τόν λόγο τοῦ Θεοῦ –ἐκεῖ εἶναι ἡ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ, ἐκεῖ μέσα εἶναι ὁ Θεός– νά τόν δέχεσαι καί νά ἀνταποκρίνεσαι, κατά τό φυλάσσοντες αὐτόν. (Βέβαια, ὑπάρχουν καί ψυχές πού, μολονότι πιάνουν τίς ἀλήθειες, τά νοήματα, δέν ἀνταποκρίνονται ἀνάλογα.) Εἶναι μεγάλη ὑπόθεση νά πιάνεις τήν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ, νά τή δέχεσαι, νά μπαίνει μέσα στήν ψυχή σου κατάβαθα καί νά σέ ἀλλοιώνει, καί ἐσύ νά ἀνταποκρίνεσαι.

Πόσο κινδυνεύουμε ἐμεῖς σήμερα, καθώς οἰκονόμησε ὁ Θεός νά ἔχουμε ἀφθονία ἀγαθῶν! Νά συνειδητοποιήσουμε πόσο κακό μᾶς κάνουν αὐτά, ὅταν τά χρησιμοποιοῦμε ἀσύνετα. Πῶς ὅμως θά ἀποστραφεῖς κάτι πού ἐμφανίζεται προκλητικά καί θελκτικά ὅπως ἐκεῖ στόν παράδεισο; Εἶδε, λέει ἡ Γραφή, ἡ Εὔα ὅτι καλόν τό ξύλον εἰς βρῶσιν καί... ἀρεστόν τοῖς ὀφθαλμοῖς... καί ὡραῖον... Δέν ἔκανε ἁπλῶς μιά παρακοή ὁ πρωτόπλαστος: «Εἶπε ὁ Θεός νά μή φᾶμε, ἀλλά ἐγώ θά φάω». Στή μέση εἶναι ἡ ἐπιθυμία. Εἶναι φτιαγμένος ὁ ἄνθρωπος νά ἐπιθυμεῖ, νά ποθεῖ, νά ἀγαπᾶ τόν Θεό ἀκορέστως· νά μή χορταίνει ποτέ. Ἄν δέν προσέξει ὅμως καί στρέψει πρός ἄλλη κατεύθυνση αὐτόν τόν πόθο νά ἀπολαμβάνει τήν ἄπειρη ἀγάπη, τό ἄπειρο κάλλος τοῦ Θεοῦ, μετά γίνεται φιλαυτία, καί γεύεται κανείς ἐκεῖνα ἀκριβῶς πού δέν θέλει ὁ Θεός.

Προκειμένου νά ἱδρύσει τήν Ἐκκλησία του ὁ Χριστός δέν ἔφερε ἄλλους ἀνθρώπους ἀπό τόν οὐρανό, ἀλλά πῆρε ἀπό τόν ἁμαρτωλό κόσμο ἐκείνους πού πίστεψαν σ᾿ αὐτόν. Τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας προέρχονται ἀπό τόν κόσμο, ἀλλά ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι κόσμος. Εἶναι τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ πού ζεῖ μέσα στόν κόσμο. Ἐπίσης, ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι ἁπλῶς μιά κιβωτός μέσα στήν ὁποία τά μέλη της φυλάσσονται γιά νά σωθοῦν κάποτε. Τά μέλη μέ τήν εἴσοδό τους στήν Ἐκκλησία ἀναδημιουργοῦνται, ἀναγεννῶνται, σώζονται. Ὁ ἄνθρωπος ἐξακολουθεῖ νά παραμένει ἄνθρωπος καί μέσα στήν Ἐκκλησία, ἀλλά ἀναγεννημένος, ἀναδημιουργημένος, υἱός τοῦ Θεοῦ. Μέσα σ᾿ αὐτόν τόν «ἐν τῷ πονηρῷ κείμενον» κόσμο, ὑπάρχει ἡ Ἐκκλησία, ὡς νέος κόσμος, ὡς νέα κοινωνία, μέ σκοπό νά μεταμορφώσει τόν κόσμο.

Εβδομαδιαιο προγραμμα
No event found!

 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για λόγους ασφάλειας η αναπαραγωγή ήχου δεν επιτρέπεται αυτόματα απο τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης.
Παρακαλούμε ενεργοποιήστε με το βελάκι ( H/Y ) η την αφή ( tablet / τηλέφωνα ) το άνω παράθυρο αναμετάδοσης, και ενεργοποιήστε το εικονίδιο του ήχου
Σε περίπτωση εμφάνισης παλαιότερου περιεχομένου ή διακοπών ροής κατα την ώρα των ζωντανών μεταδόσεων, παρακαλούμε ανανεώστε περιοδικά την σελίδα απο το παρακάτω κουμπί. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Προσφατες Αναρτησεις
Ομιλιες τρεχουσας περιοδου
Ομιλιες π. Συμεων
Κατα ειδικη θεματολογια
ΣΘ
Αγ. Συμεων Ν. Θεολογος
ΜΟ
ΠΔ
Παλαια Διαθηκη
Π.Τ
ΜΥ
Μυστηριο Θ. Ευχαριστιας
ΕΞ
Μυστ. Εξομολογησεως
ΛΤ
Λειτουργικα
ΑΓ
ΚΥ
Κυριακοδρομιο
ΚΔ
Καινη Διαθηκη
ΘΕ
Θεομητορικες Εορτες
ΔΟ
ΔΕ
Δεσποτικές Εορτες
ΨΥ
ΚΥΡΙΑΚΗΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ 31123456 ΜΑΪΟΥΙΟΥΝΙΟΥΙΟΥΝΙΟΥΙΟΥΝΙΟΥΙΟΥΝΙΟΥΙΟΥΝΙΟΥΙΟΥΝΙΟΥ Συναξαριστης

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Ἑρμείου μάρτυρος

Ἰουστίνου φιλοσόφου καί μάρτυρος

Νικηφόρου Κων/πόλεως, Κωνσταντίνου νεομάρτυρος τοῦ ἐξ Ἀγαρηνῶν

Λουκιλλιανοῦ καί Παύλης μαρτύρων καί τῶν σύν αὐτοῖς

Μητροφάνους Κωνσταντινουπόλεως, Μάρθας καί Μαρίας ἀδελφῶν τοῦ Λαζάρου

Δωροθέου Τύρου, Μάρκου νεομάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ

Ψυχοσάββατον Ἱλαρίωνος ὁσίου τοῦ νέου

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση οἴνου καί ἐλαίου

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση οἴνου καί ἐλαίου

Κατάλυση εἰς πάντα

Εβδομαδιαιο προγραμμα
No event found!