Πνευματικα
Μηνυματα
Ἀποσπάσματα ἀπό τούς λόγους τοῦ π. Συμεών

Μέ τίς ἁμαρτίες συμβαίνει κάτι ἀνάλογο μέ αὐτό πού συμβαίνει μέ τήν ἀγριάδα. Κόβουμε τήν ἀγριάδα πού φαίνεται, ἀλλά ἄν δέν σκάψουμε βαθιά νά βροῦμε τίς ρίζες καί νά τίς βγάλουμε, τί κι ἄν τήν κόψαμε; Κάτι ἔγινε, βέβαια, ἀλλά πάλι θά ἐμφανισθεῖ. Κανονικά ἅμα θέλει κανείς νά μήν ξαναβγεῖ ἀγριάδα, πρέπει νά σκάψει ὅσο γίνεται βαθύτερα, ὅπως κάνουν στά ἀμπέλια, γιά νά βρεῖ ὅλες τίς ρίζες τῆς ἀγριάδας καί νά τίς βγάλει, ὥστε νά πάψει νά βγαίνει ἀγριάδα. Αὐτό βέβαια εἶναι κουραστικό. Ἄλλη λύση εἶναι νά βάλει κανείς εἰδικό φάρμακο, τό ὁποῖο ξεκινάει ἀπό τά βλασταράκια καί προχωρώντας πάει βαθιά μέχρι τήν ἄκρη τῆς ρίζας καί τήν καταστρέφει. Ἔτσι λοιπόν καί στό θέμα τῆς ἁμαρτίας δέν ἀρκεῖ ἁπλῶς νά κόψει κανείς τίς κορυφές, νά πάει νά πεῖ δηλαδή ἁπλῶς ὁρισμένες ἁμαρτίες, ἀλλά νά βρεῖ καί νά βγάλει τίς ρίζες τους –τά πάθη– γιά νά καθαρίσει ἡ ψυχή.

Κάθε ἄνθρωπος, ὅποιος κι ἄν εἶναι καί σέ ὅποια ἡλικία κι ἄν εἶναι, ἀκόμη καί τό παιδί πού εἶναι στήν κούνια του, ἔχει μέσα στήν ὕπαρξή του, μέσα στή σύστασή του αὐτή τή μεγάλη ἀλήθεια: θέλει νά ἐπιβεβαιώσει τήν ὕπαρξή του. Καθένας εἶναι ἔτσι φτιαγμένος, ὥστε νά μήν μπορεῖ νά ἀρνηθεῖ τόν ἑαυτό του, νά μήν μπορεῖ νά πάψει νά εἶναι, ἀλλά νά θέλει νά εἶναι, νά θέλει νά ὑπάρχει καί νά ἀγωνίζεται μέ κάθε τρόπο νά ὑπάρχει. Ἅπαξ καί ἔλθει ἕνας ἄνθρωπος σ᾿ αὐτόν τόν κόσμο, ἔχει ἀνάγκη ἀπό αὐτό. Ἀλλά γιά νά ὑπάρχει ἀληθινά, ὁ ἄνθρωπος πρέπει πλήρως νά ὑποταχθεῖ στόν Θεό. Νά ὑποταχθεῖ ὄχι ἔτσι πού σάν νά πηγαίνει καί νά σβήνει μέσα στόν Θεό, ἀλλά ἔτσι πού ὑπάρχει καί βρίσκει τή ζωή του στόν Θεό. Δέν ἀναμειγνύεται μέ τόν Θεό οὔτε ἐξαφανίζεται μέσα στόν Θεό. Μυστήριο μέγα! j j Ὑπάρχω, διότι ὑπάρχει ὁ Θεός. Εἶμαι, διότι εἶναι ὁ Θεός. Ζῶ, διότι ζεῖ ὁ Θεός.

Δέν εἶναι πάρεργο ἡ προσευχή, σάν νά λές: «Ἄς κάνω λίγη προσευχή, νά θυμηθῶ λίγο τόν Χριστό, νά τόν ἀγαπήσω λίγο». Συνέχεια ἡ καρδιά σου πρέπει νά καίγεται ἀπό αὐτόν τόν καημό. Ὅσο σκληρός, ὅσο ἀμετανόητος κι ἄν εἶσαι, σιγά-σιγά θά μαλακώσει ἡ ψυχή σου, σιγά-σιγά θά ταπεινωθεῖς, θέλεις δέν θέλεις. Μόνο ὅταν δέν ἀγωνίζεται κανείς, τότε δέν ταπεινώνεται. j j Νά λέμε τήν εὐχή: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με». Καί δέν εἶναι μακριά ἡ ἀλήθεια ὅτι ὁ Χριστός θέλει νά λέμε τήν εὐχούλα καί χαίρεται πάρα πολύ νά ἀκούει νά τή λέμε. Ἐφόσον ἔτσι εἶναι, ἐμεῖς, καθώς καί νοῦν ἔχουμε καί διάθεση, νά τή λέμε ἔτσι, πού νά κολλάει ἐκεῖ ὁ νοῦς μας, νά κολλάει ἐκεῖ ἡ καρδιά μας, νά κολλάει ἐκεῖ τό εἶναι μας. Ἄλλο εἶναι αὐτό καί ἄλλο εἶναι μηχανικά νά λές τήν εὐχή, χωρίς νά προσέχεις τό νόημα τῶν λέξεων. Ἔτσι εἶναι μέ ὅλα.

Στή σημερινή εὐαγγελική περικοπή ὁ Κύριος ζητάει πίστη, ὅπως κάθε φορά. Σήμερα καί τά πιό καλά πράγματα διαβιβρώσκουν τήν πίστη. Ὅπως οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι ἔχουν περισσότερη ἐμπιστοσύνη στό αὐτοκίνητό τους καί σέ ἄλλα ἀγαθά, ἔτσι περίπου κάνουν καί οἱ χριστιανοί, καί τελικά ἡ χαρά καί ἡ εὐφροσύνη τους δέν εἶναι ὁ Θεός. Νά δοῦμε τί ἀκατέργαστη ψυχή ἔχουμε, τί κακό βρίσκεται μέσα μας! Τό κουκουλώνουμε, τό παραβλέπουμε καί βολευόμαστε μέ τό νά ἔχουμε μιά ἐξωτερική ψευτοπίστη. Χρειάζεται νά ἀναγνωρίσεις τήν ἀπιστία σου, νά τήν ὁμολογήσεις, ἀλλά ὅσο ἐξαρτᾶται ἀπό σένα, νά ὁμολογήσεις ἐπίσης καί τήν πίστη σου: «Πιστεύω, Κύριε· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ». Ἄν τρέξουμε ἔτσι στόν Κύριο, θά μᾶς δώσει αὐτό πού μᾶς χρειάζεται. Θά γιατρέψει τήν ψυχή μας, θά τήν καθαρίσει, καί θά νιώσουμε αὐτή τήν κάθαρση, τήν ἀνάσταση καί ἀναζωογόνηση τῆς ψυχῆς, πού φέρνει ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ.

Οἱ γονεῖς καί γενικότερα οἱ μεγάλοι πρέπει νά συνειδητοποιήσουν τήν ἀλήθεια ὅτι δέν εἶναι ὅπως ἦταν ἕναν καιρό, πού ἦταν ἐλεύθεροι καί ἐνεργοῦσαν ὅπως ἤθελαν. Τώρα ὁ γονέας εἶναι ἀρχηγός, εἶναι ὁδηγός, καθώς ἔχει ὑπ᾿ εὐθύνῃ του ἀνθρώπους μικρότερους, τά παιδιά, πού πρέπει νά τά διαπλάσει σωστά, ἔχει τήν οἰκογένεια, πού πρέπει νά τήν κατευθύνει, νά τήν καθοδηγήσει σωστά. Ἄν δέν τό καταλάβει αὐτό ὁ γονέας ἤ ὁ κάθε μεγαλύτερος πού ἔχει δοῦναι λαβεῖν μέ μικροτέρους, ὥστε νά πάρει τή στάση τοῦ ὁδηγοῦ, τοῦ ἀρχηγοῦ, τή στάση τοῦ καθοδηγητῆ, ἄς ποῦμε ἔτσι, ἀλλά ἐνεργεῖ αὐταρχικά καί κυριαρχικά, θά πέσει ἔξω, θά κάνει λάθη καί ζημιά στίς ψυχές. Γιατί, ἐάν ὁ γονέας αὐθαίρετα, αὐταρχικά καί ἁπλῶς ὡς γονέας θελήσει νά βάλει τά πράγματα στή θέση τους, χωρίς νά καταβάλει προσπάθεια νά γνωρίσει τόν ἑαυτό του πρῶτα καί τά παιδιά του, θά ἀποτύχει καί θά χειροτερέψουν τά πράγματα γιά ὅλους.

Ἐπιτρέπει ὁ Θεός καμιά φορά ἔτσι νά πειρασθεῖ, νά πιεσθεῖ ὁ ἄνθρωπος, πού νά μήν ἀντέχει. Ὄχι μόνο οἱ προχωρημένοι ἀλλά ὅλοι λίγο πολύ περνοῦν κάτι τέτοιες δυσκολίες, τίς ὁποῖες δέν χρειάζεται νά ἀντιμετωπίζεις πάντοτε κατά μέτωπο καί νά πηγαίνεις κόντρα. Γιά παράδειγμα: Καθώς περπατᾶς, συναντᾶς ἕναν σκύλο πού σοῦ κλείνει τόν δρόμο. Ἐάν κάνεις τόν παλικαρά, καί πᾶς ἴσως κατά μέτωπο, μπορεῖ νά σέ δαγκάσει. Ἐνῶ δέν σέ πειράζει νά λοξοδρομήσεις λίγο. Ἔτσι, καί ὁ σκύλος θά εἶναι ἥσυχος, καί ἐσύ δέν θά κινδυνέψεις. Μερικοί δυσκολεύονται πάρα πολύ νά συγκρουσθοῦν κατά μέτωπο μέ τίς βασικές ἀδυναμίες καί κουσούρια, μέ τά ἀρνητικά στοιχεῖα πού ὑπάρχουν μέσα τους. Σέ κάποιους εἶναι πολύ ἰσχυρά αὐτά καί δέν βγαίνει τίποτε μέ τό νά προσπαθεῖς νά κοντράρεσαι μέ αὐτά. Ἄν τά ἀγνοήσεις, μπορεῖ νά τά ξεπεράσεις καλύτερα. Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ σιγά-σιγά θά τά κοιμίσει, θά τά ἀποδυναμώσει ὅλα αὐτά τά ἀρνητικά.

Ὁ ἄνθρωπος πρωτίστως, καθ᾿ ὅ λογικό πλάσμα, ὀφείλει νά εἶναι ἰσορροπημένος. Καί ὄντας ἰσορροπημένος ὁ ἄνθρωπος εἶναι καί ἁπλός, εἶναι καί ταπεινός. Καί καθώς μαθαίνει τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ὑποτάσσεται σ᾿ αὐτές καί τίς τηρεῖ καί εἶναι ὅπως τόν θέλει ὁ Θεός. Καθένας βέβαια, ἔτσι ἤ ἔτσι, εἴμαστε βεβαρημένοι, καθότι προερχόμαστε ἀπό τόν Ἀδάμ. Ὁ Θεός τό γνωρίζει αὐτό. Πάντοτε νά θυμάστε τήν παραβολή τῶν ταλάντων. Αὐτός πού εἶχε πέντε, ἔπρεπε νά τά κάνει δέκα, αὐτός πού εἶχε ἕνα, ἔπρεπε νά τά κάνει δύο. Ποῦ δύο, ποῦ δέκα. Καί ὅμως, τό ἴδιο ἦταν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ἑπομένως, ἀνάλογα μέ τό πῶς ὁ Θεός οἰκονόμησε νά εἶναι ἡ ὅλη δική σου ὕπαρξη, ἀνάλογα περιμένει ἀπό σένα νά πάρεις τή στάση πού πρέπει νά πάρεις, γιά νά σέ ρυθμίσει, νά σέ ἰσορροπήσει, νά σέ κάνει ἁπλό, ταπεινό, γιά νά καρποφορήσεις σωτηρία.

No event found!
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Ομιλιες τρεχουσας περιοδου
 • 96. Κυριακή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου 09/02/2018 Κυριακοδρομιο
  20:57 20/02/2000
 • 97. Κυριακή τοῦ Ἀσώτου υἱοῦ 09/02/2018 Κυριακοδρομιο
  20:35 27/02/2000
 • 98. Κυριακή τῆς Κρίσεως 09/02/2018 Κυριακοδρομιο
  20:34 05/03/2000
 • 99. Τί εἶναι κοσμική ζωή; Τί εἶναι κοσμικό πνεῦμα; 11/02/2018 Ασκητικα
  44:22 18/02/2001
 • 101. Ἑσπερινός τῆς Τυρινῆς 17/02/2018 Κυριακοδρομιο
  36:26 11/03/2000
 • 103. Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 24/02/2018 Κυριακοδρομιο
  33:45 19/03/2000
Ομιλιες π. Συμεων
Κατα ειδικη θεματολογια
ΣΘ
Αγ. Συμεων Ν. Θεολογος
ΜΟ
ΠΔ
Παλαια Διαθηκη
Π.Τ
ΜΥ
Μυστηριο Θ. Ευχαριστιας
ΕΞ
Μυστ. Εξομολογησεως
ΛΤ
Λειτουργικα
ΑΓ
ΚΥ
Κυριακοδρομιο
ΚΔ
Καινη Διαθηκη
ΘΕ
Θεομητορικες Εορτες
ΔΕ
Δεσποτικές Εορτες
ΨΥ
ΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΗΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗ 15161718192021 ΜΑΡΤΙΟΥΜΑΡΤΙΟΥΜΑΡΤΙΟΥΜΑΡΤΙΟΥΜΑΡΤΙΟΥΜΑΡΤΙΟΥΜΑΡΤΙΟΥ Συναξαριστης

Ἀριστοβούλου ἀποστόλου, Ἀγαπίου μάρτυρος καί τῶν σύν αὐτῷ

Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Σαββίνου μάρτυρος, Χριστοδούλου ὁσίου τοῦ ἐν Πάτμῳ

Ἀλεξίου ὁσίου τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ

Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ὁσίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος, Κυρίλλου Ἱεροσολύμων

Χρυσάνθου καί Δαρείας μαρτύρων

Τῶν ἐν τῇ Μονῇ τοῦ ἁγίου Σάββα ἀναιρεθέντων Πατέρων

Ἰακώβου ὁμολογητοῦ, Θωμᾶ Κων/πόλεως, Μιχαήλ νεομάρτυρος τοῦ Εὐρυτάνος

No event found!