Πνευματικα
Μηνυματα
Αποσπάσματα από τους λόγους του π. Συμεών

Τήν ὥρα πού τακτοποιεῖς μιά ἀκαταστασία τοῦ παιδιοῦ, κάθε συζήτηση θά πρέπει νά εἶναι εὐχάριστη καί νά ἔχει σχέση μέ ὁτιδήποτε ἄλλο ἐκτός ἀπό τήν ἀκαταστασία. Εἶναι κάπως παράξενα αὐτά, ἀλλά φαίνεται ὅτι, τουλάχιστον στά χρόνια μας, αὐτά περνοῦν. Ἔτσι μπορεῖς νά προσεγγίσεις τό παιδί, καί ἔτσι θά εἶσαι ἕνας καλός γονέας ἤ δάσκαλος καί θά βοηθήσεις πραγματικά μέ ὑπομονή τό παιδί, χωρίς νά τό τραυματίσεις, χωρίς νά τό πληγώσεις, ὥστε νά ἀναπτυχθεῖ, νά μεγαλώσει, νά αὐξηθεῖ πνευματικά καί νά γίνει ἕνας σωστός ἄνθρωπος.  Ὁ ἄλλος λέει ὅ,τι λέει, ἐκδηλώνεται ὅπως ἐκδηλώνεται, συμπεριφέρεται ὅπως συμπεριφέρεται, ποιός ξέρει γιατί. Καλό εἶναι νά μήν πιάνεσαι ἀπό αὐτό πού βλέπεις, ἀλλά νά ψάχνεις νά βρεῖς τό βαθύτερο ἐλατήριο καί νά βοηθήσεις τόν συνάνθρωπό σου νά ἐλευθερωθεῖ.

Ὁ γάμος εἶναι σωτηρία γιά τήν ἀνθρωπότητα. Λίγοι ἄνθρωποι θά σώζονταν ἔξω ἀπό τόν γάμο. Ὅσο κι ἄν λένε οἱ πατέρες τό ἕνα: «Ἄν θέλεις νά σωθεῖς, ἄφησέ τα ὅλα καί πήγαινε στήν ἔρημο, στό μοναστήρι», λένε καί τό ἄλλο. Καί ὅταν ἀκόμη δέν τό λένε, ἀφήνουν νά ἐννοηθεῖ. Νά ἀναφέρουμε τόν ἱερό Χρυσόστομο πού λέει: «Ἐσύ, ὁ παντρεμένος, μέ τά παιδιά, μέ τή γυναίκα σου, εἶσαι μέσα στό λιμάνι, ἐνῶ ὁ ἄγαμος εἶναι στό πέλαγος μέσα στήν τρικυμία». Στόν γάμο δηλαδή, ἀπό τό ἕνα μέρος εἶναι δυσκολότερα τά πράγματα, ἀπό τό ἄλλο μέρος ὅμως εἶναι καί εὐκολότερα, ἐφόσον βέβαια εἶναι κανείς μέσα στήν κλήση του, μέσα στό χάρισμά του καί μέσα στό σχέδιο τοῦ Θεοῦ.  Εἶναι λοιπόν μεγάλη δωρεά ὁ γάμος. Εἶναι λιμάνι, ἐφόσον βέβαια κανείς ἐν Χριστῷ εἰσέρχεται στόν γάμο καί ἐν Χριστῷ προσπαθεῖ νά ζεῖ μέσα στόν γάμο.

Τήν ὥρα πού θέλουμε νά ἀνοίξουμε τήν καρδιά μας καί νά ζητήσουμε ἀπό τόν Θεό νά μᾶς συγχωρήσει, ὅρος ἀπαράβατος εἶναι αὐτό: νά συγχωρήσουμε τούς ἄλλους, ἀκόμη καί τούς πιό κοντινούς. Ὄχι ἀφ᾿ ὑψηλοῦ, ὄχι ἁπλῶς συναισθηματικά, ἀλλά ἀληθινά. Πόσες φορές οἱ ἄνθρωποι μέσα στό σπίτι, οἱ γείτονες, οἱ γνωστοί, οἱ φίλοι δέν μιλιοῦνται. Εἶναι καί ἄλλα πού γίνονται μέσα στήν καρδιά μας κρυφά· δέν φαίνονται. Ἔχεις ἐχθρότητα, κακία, κρατούμενα γιά τόν ἄλλο, ὁ ὁποῖος μπορεῖ καί καθόλου νά μήν ἔχει ὑπ᾿ ὄψιν του τί ἔχεις μέσα σου, καί τά κρατᾶς αὐτά. Ἄν δέν ἀλλάξει ἡ καρδιά μέσα σου, μήν περιμένεις νά σέ συγχωρήσει ὁ Θεός.  Πρέπει νά νιώθουμε συγχωρητικότητα, νά εἴμαστε σπλαχνικοί, ὅλο ἀγάπη πρός τούς ἄλλους, ἀκόμη κι ἄν εἶναι ἐχθροί μας ἤ μᾶς ἔχουν κάνει τό χειρότερο πράγμα. Καί αὐτό νά τό κάνουμε πράξη ἀμέσως· νά μήν τό ἀφήσουμε γιά ἀργότερα.

Μακάρι οἱ ἡμέρες αὐτές πού εἶναι ἀφιερωμένες στήν Παναγία νά συντελέσουν, ὥστε μέσα στήν καρδιά μας νά ἔρθει ἡ εἰδική εὐλάβεια πρός τήν Παναγία, καί νά ἀνακαλύψουμε κι ἐμεῖς τήν Παναγία, ὅπως οἱ μεγάλοι ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας. «Παναγία μου, φώτισόν μου τό σκότος», ἔκραζε ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς. Θά εἴμαστε μακάριοι, ἐάν ἀνακαλύψουμε αὐτό τό μυστικό.  Ἄν μέχρι σήμερα κουράστηκες, καθώς προσπάθησες ἔτσι ἤ ἀλλιῶς, πρωτίστως γιά τή σωτηρία σου, ἀλλά καί γιά ἄλλα θέματα, καί σάν νά μήν ἄνοιξε ὁ δρόμος, σάν νά μήν ἦρθε αὐτό πού ζητοῦσες, τώρα νά προστρέξεις στήν Παναγία.  Ἡ Παναγία εἶναι Θεοτόκος. Γέννησε τόν Θεό. Αὐτόν πού γεννήθηκε ἐκ τοῦ Πατρός πρό πάντων τῶν αἰώνων. Μόλις εἶπε ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ: «Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπί σέ καί δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι», ἀμέσως ὁ Λόγος –ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ– σάρξ ἐγένετο.

«Ὁ μένων ἐν ἐμοί κἀγώ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπόν πολύν». Τό βλέπουμε αὐτό στήν Παναγία. Καρποφόρησε. Κυοφόρησε καί ἔτεκε, καί ἑπομένως καρποφόρησε τόν ἴδιο τόν Κύριο. Καί καλούμαστε κι ἐμεῖς, ὅπως τό τονίζουν οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, νά μείνουμε ἐν τῷ Χριστῷ κατά τέτοιον τρόπο, καί νά μείνει μέσα μας ὁ Χριστός κατά τέτοιον τρόπο, πού ὁ καρπός ὁ πολύς πού θά φέρουμε νά εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός.  Ὁ ἅγιος Μακάριος καί ἄλλοι ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας τό τονίζουν αὐτό. Ὁ ἴδιος ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέει: «Τεκνία μου, οὕς πάλιν ὠδίνω, ἄχρις οὗ μορφωθῇ Χριστός ἐν ὑμῖν». Ὅπως τρόπον τινά μορφώθηκε στήν κοιλία τῆς Παναγίας ὁ Χριστός, ἔτσι πνευματικά νά μορφωθεῖ καί στόν κάθε ἄνθρωπο, καί, σύμφωνα μέ αὐτό πού λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος: «Ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ· ζῇ δέ ἐν ἐμοί Χριστός», νά ζεῖ μέσα μας ὁ Χριστός, κι ἐμεῖς νά ζοῦμε ἐν τῷ Χριστῷ.

Ἄν ἡ Παναγία ἀνεδείχθη Παναγία –καί τήν ἀξίωσε ὁ Θεός νά γίνει μητέρα του, καί εἶναι ἐνδοξοτέρα καί ἁγιωτέρα πάντων, καί τήν ὑμνοῦμε ὅλοι, πᾶσαι αἱ γενεαί– ὀφείλεται στήν ταπείνωσή της. Ὅπως οἱ διάφοροι πού βρίσκονται σέ πλάνη καί δέν παίρνουν τόν ἀληθινό δρόμο τοῦ Θεοῦ μέσα στήν Ἐκκλησία καί τάχα ἔχουν ἀποκαλύψεις ἀλλά εἶναι φαντάσματα ὅλα αὐτά, τελικά μένουν στήν πλάνη τους, ἔτσι καί ἕνας πού δέν ταπεινώνεται, πού δέν πάει πρός τήν ταπείνωση, πού δέν τήν ἀγαπᾶ, ἀλλά ἀπό δῶ, ἀπό κεῖ περισώζει τόν ἑαυτό του, τελικά μένει στόν ἐγωισμό του, στήν ὑπερηφάνειά του. Αὐτός ἄς νομίζει ὅτι ἔχει μιά κάποια ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό, ὅτι ἔχει κάποιες χάρες ἀπό τόν Θεό· φαντάσματα εἶναι –δέν εἶναι αὐτή ἡ ἀλήθεια. Ρητῶς ὁ Κύριος λέει ὅτι ἀποκαλύπτει ὁ Θεός Πατήρ τά ἐπουράνια μυστήρια στά νήπια, δηλαδή στούς ταπεινούς.

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ἔνιωσε κάποια στιγμή τήν ὑποχρέωση νά συμβάλει καί αὐτός στόν καταρτισμό τῶν πιστῶν, ὅπως στήν Π. Διαθήκη οἱ προφῆτες, ὅπως γενικῶς ἔτσι νιώθουν οἱ ἅγιοι τοῦ Θεοῦ. Καί μολονότι ἦταν μοναχός στό Ἅγιον Ὄρος, βγῆκε στόν κόσμο νά βοηθήσει τόν λαό τοῦ Θεοῦ. Οὔτε κατά διάνοιαν ὅτι πῆγε στό Ἅγιον Ὄρος γιά νά ἑτοιμαστεῖ, νά καταρτιστεῖ ἐκεῖ πνευματικά, καί ἀφοῦ ἑτοιμάστηκε, ὕστερα βγῆκε γιά νά κάνει τό ἔργο πού ἔκανε. Δέν εἶναι ἔτσι. Πῆγε, διότι δέχτηκε τήν κλήση τοῦ Θεοῦ νά πάει ἐκεῖ.  Ὅταν ἐσύ ἔχεις σχέδια, προγράμματα, ὄνειρα ὅτι θά κάνεις ἔτσι, ἀλλιῶς, δέν σέ δέχεται ὁ Θεός. Σέ ἀφήνει νά πορεύεσαι μόνος σου. Ὁ Θεός δέχεται ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος ἔχει διάθεση καί τόν ἴδιο τόν ἑαυτό του νά δίνει ἄνευ ὅρων στόν Θεό καί νά ὑπακούσει στό νά κάνει τό ἔργο τοῦ Θεοῦ.

Αύγουστος 2017
No event found!
Ομιλιες τρεχουσας περιοδου
 • 48. Ἐξηγήσεις τοῦ π. Συμεών σέ παρερμηνεῖες τῶν λόγων του. 18/08/2017 Διαφορα
  34:52 20/08/2000
 • 47. Ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου. 14/08/2017 Θεομητορικες Εορτες
  32:17 15/08/2000
 • 46. Δ΄ Παράκληση – Ἐάν μετανοήσει ὁ ἄνθρωπος ἀληθινά, μετά δέν χρειάζεται νά πάθει. 11/08/2017 Θεομητορικες Εορτες
  27:29 04/08/2000
 • 45. Ἡ σχέση τοῦ ἱερέα μέ τόν νευρωτικό ἄνθρωπο. 09/08/2017 Λειτουργικα Μυστηριο Ιερωσυνης
  25:09 04/02/1968
 • 44. Ἀββᾶς Βαρσανούφιος – Περί θλίψεων. 06/08/2017 Πατερικα
  37:02 06/11/1999
 • 43. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμάς – Γ΄ Παράκληση. 04/08/2017 Θεομητορικες Εορτες
  29:07 03/08/2000
 • 42. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς – Α΄ Παράκληση. 02/08/2017 Θεομητορικες Εορτες
  27:06 01/08/2000
 • 41. Β΄ Εὐχαριστία ἁγ. Συμεών Ν. Θεολόγου – Β΄ μέρος. 29/07/2017 Αγ. Συμεων Ν. Θεολογος
  47:32 29/10/2000
 • 40. Ἁγίου Παντελεήμονος – Ἐπέτειος χειροτονίας π. Συμεών Κραγιοπούλου. 26/07/2017 Διαφορα
  08:26 27/07/2014
 • 39. Β΄ Εὐχαριστία ἁγ. Συμεών Ν. Θεολόγου – Α΄ μέρος. 21/07/2017 Αγ. Συμεων Ν. Θεολογος
  51:27 22/10/2000
Ομιλιες π. Συμεων
Κατα ειδικη θεματολογια
ΣΘ
Αγ. Συμεων Ν. Θεολογος
ΑΓ
Αγιολογικα
ΑΣ
Ασκητικα
ΓΑ
ΔΕ
Δεσποτικές Εορτες
ΔΦ
Διαφορα
ΘΕ
Θεομητορικες Εορτες
ΚΔ
Καινη Διαθηκη
ΚΥ
Κυριακοδρομιο
ΛΤ
Λειτουργικα
ΜΟ
Μοναχισμος
ΕΞ
Μυστ. Εξομολογησεως
ΜΥ
Μυστηριο Θ. Ευχαριστιας
Π.Τ
π. Τιμοθεος
ΠΔ
Παλαια Διαθηκη
ΠΑ
Πατερικα
ΠΟ
ΥΠ
ΨΥ
Ψυχολογικα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΗΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗ 18192021222324 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥΑΥΓΟΥΣΤΟΥΑΥΓΟΥΣΤΟΥΑΥΓΟΥΣΤΟΥΑΥΓΟΥΣΤΟΥΑΥΓΟΥΣΤΟΥΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Συναξαριστης

Φλώρου καί Λαύρου μαρτ., Ἀνακομιδή λειψάνων ὁσίου Ἀρσενίου τοῦ ἐν Πάρῳ

Ἀνδρέου τοῦ στρατηλάτου, Θεοφάνους ὁσίου τοῦ ἐν Ναούσῃ

ΙΑ΄ Ματθαίου (Παραβολή πονηροῦ δούλου) Σαμουήλ προφήτου

Θαδδαίου ἀποστόλου, Βάσσης μάρτυρος καί τῶν τέκνων αὐτῆς

Ἀγαθονίκου μάρτυρος καί τῶν σύν αὐτῷ, Ἀνθούσης μάρτυρος

Ἀπόδοσις Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Εἰρηναίου ἱερομάρτυρος Λουγδούνου

Εὐτυχοῦς ἱερομάρτυρος, Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ

Αύγουστος 2017
No event found!