Πνευματικα
Μηνυματα
Ἀποσπάσματα ἀπό τούς λόγους τοῦ π. Συμεών

Διαβάζοντας τή σημερινή εὐαγγελική περικοπή (Ματθ. 14, 22-34) διαπιστώνουμε πόσο ἀληθινά ἐδῶ γίνονται τά πράγματα! Εἶναι μιά πραγματικότητα δηλαδή. Ὄντως εἶναι στή θάλασσα ὁ Χριστός, ὄντως κατεβαίνει ὁ Πέτρος ἀπό τό πλοῖο, ὄντως περπατάει πάνω στό νερό, ἀλλά φυσάει ὁ ἀέρας, ὑπάρχουν τά κύματα, καί φοβήθηκε ὁ Πέτρος. Αὐτό κάνει συνήθως ὁ ἄνθρωπος· πιστεύει λίγο στόν Θεό, κάνει καμιά προσευχή... Λίγο πολύ ὅλοι ἔχουμε δοκιμάσει πώς, ὅταν ἀφηνόμαστε μέ ἐμπιστοσύνη στόν Χριστό, σάν νά παίρνουμε δύναμη, ἐνίσχυση, σάν νά χάνουμε, τρόπον τινά, ὅλο ἐκεῖνο τό βάρος πού μᾶς τραβάει στή γῆ καί στήν ἁμαρτία. Ἀλλά δέν μένουμε πολλή ὥρα ἐκεῖ. Ξεχνιόμαστε, δηλαδή ξεχνᾶμε αὐτή τήν καλή κατάσταση, αὐτό τό βίωμα, πάλι ἀπό φόβο, καθώς βλέπουμε ὅλα τά κακά πού ἔχουμε μέσα μας καί πού εἶναι τριγύρω μας, καί βουλιάζουμε.

Ὅταν ἔχεις πεποίθηση ὅτι δέν μπορεῖς ἐσύ νά διορθώσεις τόν ἑαυτό σου, ἀλλά μόνο ὁ Θεός, δέν κάνεις σπασμωδικές κινήσεις. Εἰρηνικά, ἤρεμα κάνεις τήν προσευχή σου, στρέφεις ὅλη τήν κίνηση τῆς ψυχῆς καί τοῦ εἶναι σου πρός τήν κατεύθυνση αὐτή καί δέν περιμένεις νά γίνει μόνο του αὐτό ὡς διά μαγείας. Τότε ἔχεις κουράγιο νά προσεύχεσαι καί νά περιμένεις. Ἔχεις προσμονή τῆς χάριτος· δέν ἀδημονεῖς. Βιάζεις τόν ἑαυτό σου νά κάνει ὑπομονή, νά προσμένει χωρίς νά ἔχεις σημεῖα ὅτι κουράστηκες.
Λέγοντας ὑπερβολές, δέν λές ἁπλῶς ἕνα ψέμα. Ὑπερβάλλοντας παρουσιάζεις πιό σπουδαῖο τόν ἑαυτό σου, τρόπον τινά, κατεβάζεις ἄλλους πιό κάτω καί ἀνεβάζεις τόν ἑαυτό σου. Πολλά τέτοιου εἴδους ἁμαρτήματα πού κάνουμε, μᾶς βοηθοῦν νά γνωρίσουμε τόν ἑαυτό μας, ὅταν ἔχουμε διάθεση νά δοῦμε τόν ἑαυτό μας.

Ἅμα παραδοθεῖς στόν Χριστό, καί σέ ἀναλάβει, θά περάσεις δυσκολίες. Ὅπως πηγαίνεις σέ ἕναν δάσκαλο, καλό δάσκαλο, καί προκειμένου νά σοῦ μάθει κάποια ἐπιστήμη ἤ τέχνη, θά σέ ἐλέγξει, θά σέ παρατηρήσει, θά σέ ζορίσει, θά σοῦ βάλει δύσκολα μαθήματα, θά ἔχει ἀπαιτήσεις, κι ἐσύ πρέπει νά τόν ὑπομένεις. Θά ἔχει βέβαια καί ἀγάπη καί κατανόηση. Ἀλλά τό ζόρι θά τό περάσεις. Μέ αὐτή τήν ἔννοια ὀφείλουμε νά ὑπομένουμε τόν Κύριο. Ἀφοῦ παραδώσαμε τόν ἑαυτό μας στόν Κύριο, ἀφοῦ ἀποφασίσαμε νά ἀνήκουμε στόν Κύριο, ἀφοῦ ἀναθέσαμε σ᾿ αὐτόν τή ζωή μας, πρέπει νά ὑπομένουμε τήν παιδεία του, διότι ἐκεῖνος μόνο ξέρει πῶς θά σωθοῦμε.
Ἄν ἀφήνεσαι ἐν λευκῷ στόν Θεό, θά βρεῖ τρόπο νά σέ φωτίσει τί θά πρέπει νά κάνεις κατά συγκεκριμένο τρόπο σέ κάθε περίσταση.

Τό πᾶν εἶναι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἤδη ὁ Κύριος μυστηριακῶς ἀλλά καί οὐσιαστικῶς μᾶς εἰσήγαγε στή βασιλεία του, ἀφοῦ ἔχει καθίσει στά δεξιά τοῦ Θεοῦ Πατρός. Ἡ λαχτάρα μας, ἑπομένως, πρέπει νά εἶναι τά ἄνω. Ἄν ἀρχίσεις νά κάνεις τίμιο ἀγώνα, ὁ πρῶτος πού θά ξεσηκωθεῖ θά εἶναι ὁ ἑαυτός σου. Θά λυσσάξει. Θά κάνει τό πᾶν νά σέ πείσει ὅτι δέν γίνεται τίποτε μ᾽ ἐσένα. Ὅλο αὐτό εἶναι ἐγωιστικό· δέν θέλεις νά νιώσεις ὅτι ἐσύ δέν ἀξίζεις σωτηρία καί ἑπομένως δωρεάν σώζεσαι. Θέλεις νά πετύχεις τή σωτηρία μέ τό σπαθί σου τάχα. Ὄχι. Νά καταδεχθεῖς νά πᾶς στόν Χριστό ἔτσι: μέ τά κουσούρια σου, μέ τήν κακία σου, μέ τήν ὅλη ἀγριότητά σου, μέ τίς ἀρρωστημένες καταστάσεις σου καί νά πεῖς: «Κύριε, αὐτός εἶμαι. Γεμάτος πάθη, κακία, ἀδυναμίες, κουσούρια». Ἄσε τήν ἀκαταδεξία κατά μέρος. Νά νιώσεις ὅτι πέρα γιά πέρα δωρεάν προχώρησε ἡ ψυχή σου πρός τό καλό καί ὄχι ἐπειδή ἀγωνίσθηκες ἐσύ τάχα.

Ἄν πεῖς: «Τίποτε καλό δέν ἔγινε σήμερα στήν ψυχή μου», εἶναι ἀπόδειξη πώς πῆγες στόν Θεό μέ ἰδιοτέλεια καί ὑπολογισμούς. Νά δεχθεῖς ὅ,τι εὐδοκήσει ὁ Θεός! Καί μήν πεῖς: «Δέν ἀντέχω ἄλλο». Μπορεῖ νά ἐπιτρέψει ὁ Θεός νά φθάσεις στό «ἀμήν»· κι ἐσύ νά ἀντέξεις. Ἄν σοῦ ἔρθει νά κλαψουρίσεις, νά στενοχωρηθεῖς ἤ νά παραπονεθεῖς –ἀφοῦ ὅ,τι ἔχεις θά βγεῖ, θέλεις δέν θέλεις– ἐσύ νά κατηγορήσεις τόν ἑαυτό σου: «Νά ποιός εἶμαι, Θεέ μου! Ἕτοιμος εἶμαι νά παραπονεθῶ, νά γογγύσω...» Ταπεινώνεσαι, καί ὁ Θεός σέ ἐλεεῖ.
Δέν πρέπει νά βιάζεσαι πρίν τήν ὥρα νά προχωρήσεις πνευματικά. Πρέπει νά ἔρθει ἡ ὥρα γιά τό καθετί. Στά πνευματικά δέν ὑπάρχει θέμα συγκρίσεως: «Γιατί ἐκεῖνος καί ὄχι ἐγώ;» Γιά τόν καθένα ἡ πνευματική ζωή ἔχει σκαλοπάτια, τά ὁποῖα ὅμως δέν συμπίπτουν μέ τά σκαλοπάτια τοῦ ἄλλου. Ὄχι. Ἡ ζωή εἶναι προσωπική γιά τόν καθένα.

Ὁ Χριστός μεταμορφώνει τόν ἄνθρωπο, καθώς ὁ ἄνθρωπος ἀπαρνεῖται τόν ἑαυτό του, τό θέλημά του, τήν ὅλη ἐγωιστική στάση, πού εἶναι σάν νά λέει: «Θά τά καταφέρω μόνος μου». Γι᾿ αὐτό ἄλλωστε συμβαίνει νά μαλώνουν μεταξύ τους οἱ ἄνθρωποι, γιατί νομίζουν ὅτι τάχα τούς πρόσβαλαν, τούς ἀδίκησαν. Ὅποιος θά τό πάρει ἀπόφαση καί θά πεῖ: «Τίς εἰμι ἐγώ;» δέν ἔχει προβλήματα, ὅπως κι ἄν τοῦ φερθοῦν.
Ὅταν οἱ ψυχές δέν προκόπτουν πνευματικά, καί ἑπομένως δέν ἔρχονται στίς ψυχές αὐτές τά ἀγαθά τοῦ Θεοῦ, εἶναι κατά κανόνα διότι δέν ὑπομένουν, δέν μακροθυμοῦν. Μόνο ὁ Χριστός ξέρει πῶς θά μᾶς ὁδηγήσει ἐκεῖ πού θέλει· μέσα ἀπό ποιούς δρόμους, ἀπό ποιές δυσκολίες, ἀπό ποιούς πειρασμούς. Δέν εἶναι στό χέρι μας ἐμεῖς νά τά κανονίσουμε. Ἐκεῖνος θά τά κανονίσει. Πρέπει νά εἶσαι ἕτοιμος ὅλα νά τά δεχθεῖς· ὅ,τι ἐπιτρέψει ὁ Χριστός.

Γιά σκεφτεῖτε, νά βάλεις στόν νοῦ σου ὅτι ἀσχολεῖται ὁ Θεός μαζί σου, ἔτσι πολύ προσωπικά μάλιστα, ὅποιος κι ἄν εἶσαι. Καί μπορεῖ ἐσύ νά κατάλαβες, νά συναισθάνθηκες ὅτι ἔγινε αὐτό, νά εἶχες μιά τέτοια ἐμπειρία δέκα φορές, ἐνῶ ὁ Θεός τό ἔκανε αὐτό χίλιες φορές, ἁπλῶς ἐσύ δέν τό πῆρες εἴδηση. Ἀλλά αὐτές τίς λίγες ἔστω φορές πού κατάλαβες τί ἔγινε, νά σκεφτεῖς ὅτι ἀσχολεῖται ὁ Θεός μαζί σου! Τί ἄλλο θέλει κανείς;
Ὑπάρχει κάποιος πού σοῦ δημιουργεῖ προβλήματα ἤ μέ τόν ὁποῖο μεσολάβησε κάποια παρεξήγηση; Τό καλύτερο πού ἔχεις νά κάνεις εἶναι νά τόν ἀγαπήσεις πολύ. Μέ ὅλους τούς τρόπους σου νά τοῦ δείχνεις ἀγάπη. Νά μήν κουραστεῖς μέ κάθε σου ἐκδήλωση, ἀπό τό πρωί ἕως τό βράδυ, νά τόν πείθεις γιά τήν ἀγάπη σου. Δέν μπορεῖτε νά φανταστεῖτε πόσο ὄμορφο πράγμα εἶναι αὐτό. Νά δεῖτε πῶς θά νιώθετε. Θά πετᾶτε ἀπό τή χαρά.

Εβδομαδιαιο προγραμμα
No event found!
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Ομιλιες τρεχουσας περιοδου
Ομιλιες π. Συμεων
Κατα ειδικη θεματολογια
ΣΘ
Αγ. Συμεων Ν. Θεολογος
ΜΟ
ΠΔ
Παλαια Διαθηκη
Π.Τ
ΜΥ
Μυστηριο Θ. Ευχαριστιας
ΕΞ
Μυστ. Εξομολογησεως
ΛΤ
Λειτουργικα
ΑΓ
ΚΥ
Κυριακοδρομιο
ΚΔ
Καινη Διαθηκη
ΘΕ
Θεομητορικες Εορτες
ΔΟ
ΔΕ
Δεσποτικές Εορτες
ΨΥ
ΚΥΡΙΑΚΗΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ 18192021222324 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥΑΥΓΟΥΣΤΟΥΑΥΓΟΥΣΤΟΥΑΥΓΟΥΣΤΟΥΑΥΓΟΥΣΤΟΥΑΥΓΟΥΣΤΟΥΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Συναξαριστης

Θ΄ Ματθαίου (Ἐπί τῶν κυμάτων) Φλώρου καί Λαύρου μαρτύρων

Ἀνδρέου τοῦ στρατηλάτου, Θεοφάνους ὁσίου τοῦ ἐν Ναούσῃ

Σαμουήλ προφήτου, Λουκίου μάρτυρος τοῦ βουλευτοῦ, Θεοχάρους νεομάρτυρος

Θαδδαίου ἀποστόλου, Βάσσης μάρτυρος καί τῶν τέκνων αὐτῆς

Ἀγαθονίκου μάρτυρος καί τῶν σύν αὐτῷ, Ἀνθούσης μάρτυρος

Ἀπόδοσις Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Εἰρηναίου Λουγδούνου ἱερομάρτυρος

Εὐτυχοῦς ἱερομάρτυρος, Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ἀνακομιδή λειψάνων Διονυσίου Αἰγίνης

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση εἰς πάντα

Νηστεία

Κατάλυση εἰς πάντα

Νηστεία

Κατάλυση εἰς πάντα

Εβδομαδιαιο προγραμμα
No event found!