Πνευματικα
Μηνυματα
Ἀποσπάσματα ἀπό τούς λόγους τοῦ π. Συμεών

Ὁ ἄνθρωπος ἔχει πάντοτε τήν τάση νά ἀπομακρύνεται ἀπό τόν Θεό, ἀλλά ὁ Θεός τόν δεσμεύει μέσα ἀπό παθήματα, μέσα ἀπό ψυχοπαθολογικές καταστάσεις, καί, θέλει δέν θέλει, τόν κρατάει κοντά του· ὄχι βέβαια μέ τό ζόρι. Ὡς Θεός πού εἶναι, ξέρει ὅτι ὁ ἄνθρωπος κάποια στιγμή θά πεῖ: «Θεέ μου, δέν θά σέ εὐγνωμονοῦσα τόσο πολύ, ὅσο αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη νά σέ εὐγνωμονῶ τώρα, πού ἐπέτρεψες νά ἔχω αὐτές τίς καταστάσεις, οἱ ὁποῖες τόσο μέ βασάνισαν στή ζωή. Ὅμως εἶναι ἑκατό τοῖς ἑκατό βέβαιο ὅτι, ἄν δέν τίς εἶχα, δέν θά σέ εἶχα γνωρίσει καί δέν θά ἤμουν στόν δρόμο σου καί δέν θά σωζόταν ἡ ψυχή μου». Στίς ἡμέρες μας πάρα πολλοί ἄνθρωποι λίγο πολύ εἶναι κάπως παγιδευμένοι. Ἄλλος ἔχει τό ἕνα κόμπλεξ, ἄλλος τό ἄλλο, ἄλλος αὐτή τήν ὑποσυνείδητη κατάσταση, ἄλλος τήν ἄλλη ἀσυνείδητη κατάσταση. Αὐτά πράγματι βασανίζουν, τυραννοῦν τόν ἄνθρωπο, ἀλλά τελικά τόν σώζουν, ἄν τά πάρει σωστά.

Ρωτᾶς: «Πῶς θά ἀποφύγω τήν ἐγωιστική διάθεση;» Θά τήν ἀποφύγεις, μόλις ἀρχίσεις νά μή θέλεις κατά ἐγωιστικό τρόπο νά τήν ἀποφύγεις. Θά δεῖς πώς μόλις πάψεις νά προσπαθεῖς πεισματικά νά γίνει κάτι πού δέν μπορεῖς νά τό κάνεις, γίνεται. Τήν ὥρα πού προσπαθεῖς νά μήν ἐγωιστευθεῖς, στήν οὐσία προσπαθεῖ τό ἐγώ, ὁπότε λαμβάνει ὅλα τά μέτρα νά περισωθεῖ. Τό μυστικό, ἄν θέλεις νά ἔχεις ἐλπίδα σωτηρίας, εἶναι: Νά ἐμπιστευθεῖς τόν ἑαυτό σου στόν Χριστό. Εἴτε ἀρρωστήσεις εἴτε ἔρθουν συμβάντα δύσκολα εἴτε ἀπό μέσα σου θά βγοῦν καταστάσεις πού μπορεῖ νά φτάσεις καί μέχρις ἀπογνώσεως, πρέπει νά κάνεις κουράγιο. Θά σέ ὁδηγήσει ὁ Κύριος τελικά ἐκεῖ πού θά σέ ὁδηγήσει, ἀλλά νά κάνεις κουράγιο. Συναντᾶς δυσκολίες ἀπό τόν ἴδιο τόν ἑαυτό σου; Δέν μπορεῖς νά ἀπαλλαγεῖς ἀπό τόν ἐγωισμό, ἀπό τή σκληροκαρδία σου; Μάθε νά ὑπομένεις τόν ἑαυτό σου, μέχρι νά τόν θεραπεύσει ὁ Χριστός.

Ἄν δοῦμε τά βιβλία πού χρησιμοποιεῖ ἡ Ἐκκλησία στίς ἀκολουθίες καί προσέξουμε ὅλα αὐτά πού λέγονται ἐκεῖ μέσα, ἀμέσως θά κάνουμε τή διαπίστωση: «Θεέ μου, τί γίνεται ἐδῶ; Ἄλλο πράγμα ἔπρεπε νά εἴμαστε, ἀλλιῶς ἔπρεπε νά νιώθουμε, νά ζοῦμε, καί ἀλλιῶς εἴμαστε, ἀλλιῶς νιώθουμε. Τί συμβαίνει;» Συμβαίνει ἀκριβῶς αὐτό: χρόνια καί χρόνια εἴμαστε χριστιανοί, ἀλλά κατά ἕναν τέτοιο τρόπο, πού ἔχει μπαγιατιάσει τό πράγμα, καί σάν νά ἔχει σχηματιστεῖ γύρω ἀπό τήν ψυχή μας μιά κρούστα. Πῶς εἶναι ἡ κόρα στό ψωμί; Αὐτή εἶναι, τρόπον τινά, σάν ἕνα περίβλημα, πού δέν ἀφήνει ἐξωτερικά πράγματα νά μποῦν μέσα στό ψωμί, στήν ψίχα. Μήπως ὅλη ἡ χριστιανοσύνη μας, ἔτσι ὅπως εἴμαστε τοποθετημένοι, τελικά εἶναι μιά κρούστα πού δέν ἀφήνει τή χάρη τοῦ Θεοῦ νά μπεῖ βαθιά μέσα στήν ψυχή μας, ὥστε νά τήν ἀναγεννήσει καί νά ζήσουμε πράγματι ὅπως διαβάζουμε στούς ἁγίους; Διότι αὐτοί εἶναι τά πρότυπά μας.

Ὁ ἄνθρωπος ἔφαγε ἀπό τόν ἀπαγορευμένο καρπό. Αὐτό σημαίνει ὅτι παύει νά ἀγαπᾶ, νά ἐμπιστεύεται τόν ἑαυτό του στόν Θεό, νά ὑποτάσσεται σ᾿ αὐτόν, νά τόν ἀναγνωρίζει ὡς Θεό. Τό δημιούργημα σηκώνει κεφάλι, θέλει νά γίνει ἀφέντης, καί ἔτσι μπαίνει ὅλη ἡ ἁμαρτία μέσα στόν ἄνθρωπο. Ἡ πράξη αὐτή τοῦ ἀνθρώπου ἦταν τέτοια, πού ἤδη τόν σκοτώνει. Δέν εἶπε ἀπό ἐχθρότητα ὁ Θεός «ᾗ δ᾽ ἄν ἡμέρᾳ φάγητε, θανάτῳ ἀποθανεῖσθε». Ἡ ἁμαρτία εἶναι πλέον μιά κατάσταση μέσα στόν ἄνθρωπο, πού τόν χωρίζει ἀπό τόν Θεό. Μπῆκε μέσα στό αἷμα τοῦ ἀνθρώπου, μέσα στά κύτταρά του, στόν μυελό του. Εἶναι πυρήν τοῦ πυρῆνος τοῦ κάθε κυττάρου του· τόσο μέσα εἶναι. Θά γίνει διάσπαση τοῦ πυρῆνος, καί ἡ ἁμαρτία θά κρύβεται πιό μέσα. Χρειάζεται νά μετανοήσει, νά κλάψει, νά ἐξομολογηθεῖ εἰλικρινά, γιά νά συγχωρηθεῖ ὁ ἄνθρωπος, ὥστε νά λάβει τή χάρη πού ἔχασε στόν παράδεισο μέ τήν παρακοή του.

Ὀφείλουμε νά ἀλληλοσυγχωρηθοῦμε. Εἶναι ὅρος ἀπαράβατος, τόσο πού θά ἔλεγε κανείς ὅτι δέν μᾶς δέχεται ὁ Θεός μέ κανέναν τρόπο, ὅταν δέν συγχωροῦμε τούς ἄλλους. «Καί ἄφες ἡμῖν τά ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καί ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν». «Ἐάν γάρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τά παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καί ὑμῖν ὁ Πατήρ ὁ οὐράνιος». Ὁ Θεός θά μᾶς συγχωρήσει, ἐφόσον καί ἐμεῖς θά συγχωρήσουμε τίς ἁμαρτίες τῶν ἄλλων. Θά ξέρετε ὅτι εἶναι ἐμπόδιο γιά τή θεία Κοινωνία, ὅταν κανείς δέν ἔχει συγχωρήσει ἀπό τήν καρδιά του τούς πάντες καί ἔχει ἕνα κρατούμενο μέσα του. Καί μάλιστα, ἄσχετα ἄν ἔκαναν σ᾿ ἐμᾶς σφάλματα ἤ ὄχι, καθώς βλέπουμε τόν ἕνα νά κάνει τοῦτο, τόν ἄλλο νά κάνει ἐκεῖνο, ἐμεῖς νά ἔχουμε διάθεση ἀπό μέσα μας νά λέμε: «Συγχώρησέ τον, Θεέ μου». Ὄχι νά κατακρίνουμε. Καί ἄν ἔχει σχέση μέ ἐμᾶς αὐτό, δυό φορές νά ποῦμε: «Συγχώρησέ τον, Θεέ μου· τόν συγχωρῶ κι ἐγώ».

Ξέρει ὁ Κύριος τί συμβαίνει μέσα στήν ψυχή σου –πόσο σκληρός, ἄκαρδος, ἄσπλαχνος, κακός, ἄγριος εἶσαι μέσα σου πρός τούς ἄλλους, ἀκόμη καί ὅταν δέν φαίνεσαι ἐξωτερικά ἀγριεμένος– καί σέ ἀνέχεται. Ἔχεις ἄχτι, ἔχεις κρατούμενα, καί τά φυλᾶς μέσα στήν καρδιά σου, χωρίς μάλιστα νά ξέρει ὁ ἄλλος τίποτε. Γιατί τό κάνεις αὐτό; Ὅλοι εἴμαστε πολύ χρεωμένοι σ᾿ αὐτό τό θέμα: ἔχουμε κρατούμενα μέ τούς ἄλλους. Ὅταν δέν ἔχεις κανένα παράπονο, ἀλλά συγχωρεῖς τούς πάντες, ἔχεις μιά εἰρήνη, μιά γλυκύτητα στήν ψυχή σου, γαληνεύεις. Κυρίως ὅμως ἔχεις τήν αἴσθηση ὅτι σέ συγχωρεῖ καί ἐσένα ὁ Θεός! j j «Θεέ μου! Σέ τί χάλι εἶμαι, γιά νά νιώθω τέτοια πίκρα μέσα μου, γιά νά νιώθω ὅτι πληγώθηκα καί νά ἔχω τέτοιο παράπονο! Ζεῖ καί βασιλεύει ὁ παλαιός ἄνθρωπος μέσα μου. Ὅμως λυπήσου με, Θεέ μου, καί νέκρωσε τόν παλαιό ἄνθρωπο».

Ἡ ἀνθρώπινη βούληση δέν εἶναι ἁπλῶς μιά μηχανική κίνηση, ἀλλά ἔχει μέσα τήν ἀγάπη. Καθώς ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη καί ἔκανε τόν ἄνθρωπο ἐπίσης νά εἶναι ἀγάπη, ἀφοῦ τόν ἔκανε κατ᾿ εἰκόνα του, ὅλη αὐτή ἡ βούληση γίνεται ἀγάπη καί ὅλη αὐτή ἡ ἀγάπη εἶναι βούληση. Ὁ παλαιός ἄνθρωπος, οἱ ἁμαρτίες, τά πάθη, ὅλα τά ἀρνητικά στοιχεῖα πού εἶναι μέσα στόν ἄνθρωπο, εἶναι γαντζωμένα στήν ἀνθρώπινη βούληση, ἡ ὁποία μέ τήν πτώση πῆρε ἄλλον δρόμο, καθώς ὁ ὅλος ἄνθρωπος στράφηκε πρός τόν ἑαυτό του ἀντί νά εἶναι στραμμένος καί νά κινεῖται πρός τόν Θεό. Ἔτσι καί κινηθεῖ ὅμως ἡ βούληση πάλι πρός τόν Θεό, δημιουργεῖται μιά χαλάρωση στά γαντζάκια, ἄν ἐπιτρέπεται νά πῶ ἔτσι, πού εἶναι πιασμένα πάνω της καί πέφτουν μόνα τους ὅλα τά ἀρνητικά στοιχεῖα πού εἶναι γαντζωμένα ἐκεῖ πάνω. Νά τά γνωρίζουμε αὐτά καί νά μάθουμε νά ἀγωνιζόμαστε. Νά μυηθοῦμε στά μυστικά τῆς πνευματικῆς ζωῆς καί νά μή χαραμιζόμαστε.

No event found!
Πρόσφατες Αναρτήσεις
 • 101. Ἑσπερινός τῆς Τυρινῆς 17/02/2018 Κυριακοδρομιο
  36:26 11/03/2000
 • 100. Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ, Ἡ προσευχή τοῦ ἀρχαρίου, Κεφ. 40 14/02/2018 Πατερικα
  36:12 12/10/2011
 • 99. Τί εἶναι κοσμική ζωή; Τί εἶναι κοσμικό πνεῦμα; 11/02/2018 Ασκητικα
  44:22 18/02/2001
 • 98. Κυριακή τῆς Κρίσεως 09/02/2018 Κυριακοδρομιο
  20:34 05/03/2000
 • 97. Κυριακή τοῦ Ἀσώτου υἱοῦ 09/02/2018 Κυριακοδρομιο
  20:35 27/02/2000
 • 148. Κυριακή τῆς Τυρινῆς 18/02/2018 Κυριακοδρομιο DUR  
 • 147. Τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος 17/02/2018 Αγιολογικα DUR 17/02/1994
 • 146. Τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ὀνησίμου 15/02/2018 Αγιολογικα DUR 15/02/1996
 • 145. Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Νικηφόρου 09/02/2018 Αγιολογικα DUR 09/02/1996
 • 144. Τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου 09/02/2018 Αγιολογικα DUR  
 • Προσεγγίζοντας τή διδαχή τοῦ πατρός Συμεών Β΄ 01/02/2018 Ασκητικα DUR  
 • 39. Ὅπως ἔδειξε ὁ Θεός Ὁ π. Συμεών μέσα ἀπό τήν ἵδρυση καί τήν πορεία τοῦ Ἱεροῦ Γυν. Ἡσυχαστηρίου «Τό Γενέσιον τῆς Θεοτόκου» 13/12/2017 Διαφορα DUR 01/01/1970
 • 38. Θέλεις νά ἁγιάσεις; Ὁμιλίες σέ ἑορτές ἁγίων – Σεπτέμβριος 23/11/2017 Αγιολογικα DUR 01/01/1970
 • Η ψυχική ασθένεια ως ευλογία και αφορμή σωτηρίας 03/07/2017 Ψυχολογικα DUR 01/01/1970
 • 37. «Νά ᾿ναι εὐλογημένο» 16/06/2017 Υπακοη DUR 01/01/1970
Ομιλιες τρεχουσας περιοδου
 • 96. Κυριακή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου 09/02/2018 Κυριακοδρομιο
  20:57 20/02/2000
 • 97. Κυριακή τοῦ Ἀσώτου υἱοῦ 09/02/2018 Κυριακοδρομιο
  20:35 27/02/2000
 • 98. Κυριακή τῆς Κρίσεως 09/02/2018 Κυριακοδρομιο
  20:34 05/03/2000
 • 99. Τί εἶναι κοσμική ζωή; Τί εἶναι κοσμικό πνεῦμα; 11/02/2018 Ασκητικα
  44:22 18/02/2001
 • 101. Ἑσπερινός τῆς Τυρινῆς 17/02/2018 Κυριακοδρομιο
  36:26 11/03/2000
Ομιλιες π. Συμεων
Κατα ειδικη θεματολογια
ΣΘ
Αγ. Συμεων Ν. Θεολογος
ΜΟ
ΠΔ
Παλαια Διαθηκη
Π.Τ
ΜΥ
Μυστηριο Θ. Ευχαριστιας
ΕΞ
Μυστ. Εξομολογησεως
ΛΤ
Λειτουργικα
ΑΓ
ΚΥ
Κυριακοδρομιο
ΚΔ
Καινη Διαθηκη
ΘΕ
Θεομητορικες Εορτες
ΔΕ
Δεσποτικές Εορτες
ΨΥ
ΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΗΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗ 15161718192021 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Συναξαριστης

Ὀνησίμου ἀποστόλου, Εὐσεβίου ὁσίου, Ἀνθίμου τοῦ ἐν Χίῳ

Παμφίλου μάρτυρος καί τῶν σύν αὐτῷ, Φλαβιανοῦ Κωνσταντινουπόλεως

Τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων Θεοδώρου Τήρωνος, Μαριάμνης

ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Λέοντος πάπα Ρώμης, Ἀγαπητοῦ Σινάου

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, Ἀρχίππου ἀποστόλου

Λέοντος Κατάνης, Ἀγάθωνος Ρώμης, Πλωτίνου ὁσίου

Τιμοθέου τοῦ ἐν Συμβόλοις, Εὐσταθίου Ἀντιοχείας

No event found!