Πνευματικα
Μηνυματα
Ἀποσπάσματα ἀπό τούς λόγους τοῦ π. Συμεών

Στήν ὑπακοή, πού ἐκεῖ κατά κανόνα δέχεται κανείς νά κάνει αὐτό πού δέν θά ἤθελε, ἔχουμε τήν κοπή τοῦ θελήματος. Ἐκεῖ εἶναι τό μαρτύριο. Ὅταν κανονίζεις μόνος σου, ὅσο γενναῖος κι ἄν εἶσαι, ὅσο σπουδαῖος κι ἄν εἶσαι, ὅσο σοφός κι ἄν εἶσαι, κάπου θά χαρισθεῖς στόν ἑαυτό σου. Στήν ὑπακοή ὅμως δέν χωράει αὐτό, ὁπότε μαρτυρεῖς, καί αὐτό εἶναι ὁ σταυρός τοῦ Χριστοῦ. Τί εἶναι ἡ θυσία τοῦ Χριστοῦ; Τί εἶναι τό αἷμα τοῦ Χριστοῦ; Νά, αὐτό τό μαρτύριο εἶναι: Οὐ ζητῶ τό θέλημα τό ἐμόν, ἀλλά τό θέλημα τοῦ πέμψαντός με Πατρός. Ἐταπείνωσεν ἑαυτόν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δέ σταυροῦ. Ἐκεῖ ἐκδηλώνεται ἡ ὑπακοή, στόν σταυρό. Νά κάνουμε, ἄς ποῦμε, τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ καί νά τό ζοῦμε αὐτό· νά ζοῦμε ὅλη αὐτή τήν ἀλήθεια: ὅτι ἐπικοινωνοῦμε μέ τόν Χριστό καί συσταυρωνόμαστε μέ τόν Χριστό καί γινόμαστε κοινωνοί τῆς χάριτός του.

Ὁ σταυρός τοῦ Χριστοῦ εἶναι καί ἕνα ἄπλετο φῶς τό ὁποῖο πέφτει ἐπάνω σου καί βλέπεις ὅλη τή βρωμιά τῆς ἁμαρτίας μέσα σου. Καί νιώθεις, βιώνεις τό πάθος τοῦ Χριστοῦ καί τί σημαίνει ὅτι ὁ Χριστός πέθανε γιά τίς ἁμαρτίες μας. Τότε εἶναι ἀδύνατον νά μήν αἰσθανθεῖς τίς ἁμαρτίες σου, νά μήν κλάψεις καί νά μήν πιστέψεις μέ εὐγνωμοσύνη ὅτι τό πάθος τοῦ σταυροῦ ἐντελῶς-ἐντελῶς σέ λαμπικάρει ἀπό τήν ὅλη βρωμιά σου.
Μπορεῖ νά κάνουμε τά πιό καλά πράγματα, ἀλλά καθώς ἐπηρεαζόμαστε ἀπό κάποιες δικές μας ἀδυναμίες. Καί μπορεῖ πολλές φορές ὑποσυνείδητα, χωρίς νά τό καταλαβαίνουμε, νά δουλεύουμε στίς ἀδυναμίες μας αὐτές. Νά τό ἔχουμε ὑπ᾿ ὄψιν μας αὐτό, καί γι᾿ αὐτό πάντοτε νά εἴμαστε ταπεινοί καί πάντοτε νά ἀφήνουμε τόν Θεό νά μᾶς ὁδηγεῖ καί νά μᾶς ἐπηρεάζει ἐκεῖνος. Προσοχή νά μή δουλεύουμε στίς ἀδυναμίες μας.

Ἡ ὅλη ζωή μας στόν κόσμο αὐτό εἶναι ἐλπίδα. Οἱ ἅγιοι βιώνουν τήν πνευματική ζωή, τήν ἐν Χριστῷ ζωή. Δέν τήν ἐλπίζουν. Ἀντίθετα, ἐμεῖς ζοῦμε μέ τήν ἐλπίδα.
Ὅ,τι καί νά κάνει ὁ ἄνθρωπος, δέν μπορεῖ νά καθαρίσει τόν ἑαυτό του, δέν μπορεῖ νά λαμπρύνει τόν ἑαυτό του, δέν μπορεῖ νά τόν ἁγιάσει, νά τόν κάνει ἄξιο τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστός μᾶς ἁγιάζει· ἀλλά μᾶς ἁγιάζει, ἐφόσον πιστεύουμε καί ἀφοσιωνόμαστε σ᾿ αὐτόν, ἐφόσον τόν ἀκολουθοῦμε καί κάνουμε τόν ἀγώνα μας. Δέν γίνεται χωρίς ἀγώνα.
Νά μάθουμε αὐτό τό μάθημα: σέ κάθε περίπτωση ἀμέσως νά σκεπτόμαστε –ἔχει πολύ μεγάλη σημασία αὐτό– ὅτι ὁ Θεός ξέρει, βλέπει, ἀκούει, καί ὅτι μέ τή δική του ἄδεια καί εὐλογία γίνεται ὅ,τι γίνεται. Ἐκεῖνος θά ἀναλάβει νά δώσει καί τήν ἔκβαση. Ἐμεῖς ἐλπίζουμε!

Τηρεῖ κανείς τόν νόμο τοῦ Θεοῦ, τίς ἐντολές του, κάνει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ συνειδητά καί μέ συνέπεια· ὄχι σάν ἕνα ὄν πού εἶναι κομματιασμένο, ὥστε ἕνα μέρος τοῦ ἑαυτοῦ του νά τηρεῖ αὐτές κι ἐκεῖνες τίς ἐντολές καί ἕνα ἄλλο μέρος τοῦ ἑαυτοῦ του νά μήν τηρεῖ κάποιες ἄλλες ἐντολές ἀλλά νά τίς παραβαίνει. Ἀπό αὐτῆς τῆς ἀπόψεως ἐλεγχόμαστε ὅλοι, βρισκόμαστε παραβάτες τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ. Ἀπό μιά πλευρά, εἶναι σάν νά ἔχεις ἕνα δοχεῖο γάλα καί πέφτει ἐκεῖ μέσα μιά μύγα, ἡ ὁποία ὄχι μόνο ὡς μύγα εἶναι βρώμικη καί ἑπομένως ἐπικίνδυνη, ἀλλά εἶναι ἀπό κεῖνες τίς μύγες οἱ ὁποῖες καί ποῦ δέν ἔχουν πάει καί ποῦ δέν ἔχουν καθίσει! Σ᾿ αὐτήν τήν περίπτωση πάει ὅλο τό γάλα χαμένο· τό πετᾶς ὅλο.
Αὐτό πού μπορεῖς νά κάνεις, μέσα στίς δυνατότητες πού ἔχεις, αὐτό εἶναι πού περιμένει ὁ Θεός. Τίποτε περισσότερο.

Πόσο κακό κάνουμε τήν ὥρα πού, ἐνῶ ὁ Κύριος μᾶς πλησιάζει καί θέλει νά μᾶς βάλει στό χέρι του –γι᾿ αὐτό ἐπιτρέπει νά δημιουργηθοῦν κάποιες δυσκολίες, νά μή μᾶς μιλήσουν καλά κτλ.– ἐμεῖς εἴμαστε ὅλο ἀντίδραση καί ἐπανάσταση! Τί νά σοῦ κάνει ἔπειτα ὁ Κύριος; Σέ ἀφήνει. Βέβαια, σέ μιά καινούργια εὐκαιρία πάλι θά σέ πλησιάσει, γιά νά δεῖ μήπως ὡρίμασες γιά νά ἀποδεχθεῖς αὐτό πού ἐπιτρέπει, δηλαδή νά ἀποδεχθεῖς ὅτι αὐτός εἶναι ὁ δρόμος. Καί στίς καλύτερες περιπτώσεις, ἀκόμη καί μέσα στά μοναστήρια, ἄν δέν μάθει κανείς αὐτό τό μάθημα –δηλαδή τό ἕνεκά σου θανατούμεθα ὅλην τήν ἡμέραν, χωρίς νά κάνει κίχ κανείς, χωρίς νά θέλει νά περισώσει τόν ἑαυτό του– ἄν δέν μπεῖ στό πνεῦμα αὐτοῦ τοῦ μαθήματος καί σέ μιά τέτοια μαθητεία, ἄν δέν ἀφεθεῖ ἔτσι στά χέρια τοῦ Κυρίου, δέν ξέρουμε τί θά γίνει μέ τή σωτηρία του.

Λέει ὁ Κύριος: Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν. Διαπιστώνω ὅτι οἱ χριστιανοί δέν ἔχουν καημό νά ἀπαρνοῦνται τόν ἑαυτό τους. Ὅμως δέν μπορεῖς νά βρεῖς τόν Χριστό, δέν μπορεῖς νά ἔχεις ἀληθινή κοινωνία μέ τόν Χριστό, ἄν δέν ἀπαρνεῖσαι τόν ἑαυτό σου. Ἡ ἀπάρνηση τοῦ ἑαυτοῦ μας εἶναι σταυρός. Ἀπαρνούμενος τόν ἑαυτό σου σταυρώνεις τόν ἑαυτό σου καί ἔτσι ἀκολουθεῖς τόν Χριστό. Ἐμεῖς τά παίρνουμε στραβά τά πράγματα, δέν σκεπτόμαστε σοβαρά τή σωτηρία μας καί χάνουμε ἔτσι τόν καιρό μας. Ἐξ ὅσων παρατηρῶ, ὡς ἐκ τῆς ἰδιότητός μου, βλέπω ὅτι, καί στίς καλύτερες περιπτώσεις ζεῖ κανείς μέ ραθυμία, μέ ὀκνηρία –νά μή χαλάσει τό χουζούρι του, νά γίνονται ὅλα ἔτσι ὅπως τά θέλει. Τό ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι ὅλα αὐτά τά ὁποῖα εἶναι γιά τή σωτηρία μας τελικά μᾶς κολάζουν, διότι θά εἶναι εἰς βάρος μας ἐν ἡμέρᾳ Κρίσεως.

Καμιά φορά μεταξύ μας –μέ τούς πατέρες ἤ μέ τίς ἀδελφές– λέμε: «Ἄν μέναμε λαϊκοί, ὅπως ὁ πολύς κόσμος, θά ἦταν κάπως διαφορετικά τά πράγματα. Ἀφοῦ ὅμως ἐμεῖς ἀποφασίσαμε στά σοβαρά νά ἀφιερωθοῦμε στόν Θεό –δέν μᾶς ξεγέλασε κανένας οὔτε μᾶς παρέσυρε· εἴχαμε ἡλικία καί φρόνηση, καί εἴπαμε ὅτι ἐμεῖς ἀφοσιωνόμαστε πιά στόν Θεό– ἀπό κεῖ καί πέρα ὁ Θεός ἔτσι θά μᾶς πάρει, ἔτσι θά μᾶς ἐκλάβει καί ἔτσι θά μᾶς μεταχειρισθεῖ. Καί ἄν μέν ἐμεῖς μένουμε σταθεροί στόν δρόμο αὐτό τῆς μετανοίας, τῆς ταπεινώσεως –θά ταπεινωθεῖς καί θά ἰσοπεδωθεῖς· δέν γίνεται ἀλλιῶς– θά μᾶς εὐλογήσει ὁ Θεός. Δέν λέγεται πόσο εὐλογεῖται κάποιος πού μπαίνει στόν δρόμο τῆς ἀφιερώσεως στόν Θεό εἴτε ὡς μοναχός εἴτε ὡς κληρικός. Ἄν ὅμως παίζεις, ἄν δέν τά παίρνεις στά σοβαρά τά πράγματα, ἄν δέν καταλαβαίνεις ἤ δέν θέλεις νά καταλάβεις τί ἔγινε μέ τό νά ἀφιερωθεῖς στόν Θεό, πρέπει νά ξέρεις ὅτι ὁ Θεός δέν μπορεῖ νά παίζει».

Εβδομαδιαιο προγραμμα
No event found!
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Ομιλιες τρεχουσας περιοδου
Ομιλιες π. Συμεων
Κατα ειδικη θεματολογια
ΣΘ
Αγ. Συμεων Ν. Θεολογος
ΜΟ
ΠΔ
Παλαια Διαθηκη
Π.Τ
ΜΥ
Μυστηριο Θ. Ευχαριστιας
ΕΞ
Μυστ. Εξομολογησεως
ΛΤ
Λειτουργικα
ΑΓ
ΚΥ
Κυριακοδρομιο
ΚΔ
Καινη Διαθηκη
ΘΕ
Θεομητορικες Εορτες
ΔΟ
ΔΕ
Δεσποτικές Εορτες
ΨΥ
ΚΥΡΙΑΚΗΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ 15161718192021 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Συναξαριστης

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ Συμεών ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, Βησσαρίωνος Λαρίσης

Εὐφημίας μεγαλομάρτυρος, Μελιτινῆς μάρτυρος

Πίστεως, Ἐλπίδος, Ἀγάπης μαρτύρων, Σοφίας τῆς μητρός αὐτῶν

Εὐμενίου ἐπισκόπου Γορτύνης, Ἀριάδνης μάρτυρος

Τροφίμου, Σαββατίου, Δορυμέδοντος μαρτύρων

Εὐσταθίου μεγαλομάρτυρος καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ, Εὐσταθίου Θεσσαλονίκης

Κοδράτου ἱερομάρτυρος, Ἰωνᾶ προφήτου

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση εἰς πάντα

Νηστεία

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση οἴνου καί ἐλαίου

Κατάλυση εἰς πάντα

Εβδομαδιαιο προγραμμα
No event found!