Πνευματικα
Μηνυματα
Ἀποσπάσματα ἀπό τούς λόγους τοῦ π. Συμεών

Ἕξι ἡμέρες πρό τοῦ πάθους τοῦ Κυρίου συνέβη τό περιστατικό ἐκεῖνο πού ἡ Μαρία, ἀδελφή τοῦ Λαζάρου, ἄλειψε μέ μύρο τά πόδια τοῦ Κυρίου. Καί καθώς ὁ Ἰούδας ἀντέδρασε, εἶπε ὁ Ἰησοῦς: «Ἀφῆστε την ἥσυχη. Αὐτό πού κάνει εἶναι γιά τήν ἡμέρα τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου. Οἱ φτωχοί πάντοτε θά ὑπάρχουν κοντά σας, ἐμένα ὅμως δέν θά μέ ἔχετε πάντοτε». Ἤδη ὁ Χριστός ζεῖ τό ὅλο μυστήριο, ὅτι μπαίνει σ᾿ αὐτή τήν ἑβδομάδα τῶν παθῶν καί συνέχεται ἀπό ὅλο αὐτό πού ἤδη ἄρχισε νά γίνεται –πού θά σταυρωθεῖ, θά θυσιαστεῖ ὑπέρ τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων. Δέν εἶναι ὥρα λοιπόν νά φροντίσουμε τάχα γιά τούς φτωχούς. Κάνει ἐντύπωση πώς οὔτε οἱ μαθηταί διαισθάνονται τί πρόκειται νά γίνει. Ἡ Μαρία ὅμως τό διαισθάνθηκε καί πρόλαβε, τρόπον τινά, νά ἀλείψει (ἀπό εὐγνωμοσύνη βέβαια πού ὁ Κύριος ἀνέστησε τόν ἀδελφό της) μέ μύρο τόν Ἰησοῦ πρίν ἀπό τήν ἡμέρα τοῦ ἐνταφιασμοῦ.

Ἡ ὅλη Ἐκκλησία ἀλλά καί ἡ καθεμιά ψυχή εἶναι νύμφη τοῦ Χριστοῦ. Δέν γίνεσαι ὅμως νύμφη τοῦ Χριστοῦ, ἄν δέν σέ ἑτοιμάσει ὁ οὐρανός. Αὐτή καθ᾿ ἑαυτήν ἡ ψυχή μας, ἐπειδή τή δημιούργησε ὁ Θεός, εἶναι τό πιό ἐκλεκτό πλάσμα. Ὁ καθένας μας χωριστά καί ὅλοι μαζί εἴμαστε τό πιό ἐκλεκτό πλάσμα τοῦ Θεοῦ, τό πιό ἐκλεκτό κτίσμα, ἄν θέλετε. Ὁ Θεός θέλει ἁπλῶς νά πεῖς: «Ναί, Κύριε, θέλω νά μέ σώσεις». Καί ὁ Κύριος ἀναλαμβάνει νά σέ καθαρίσει, νά σέ γιατρέψει, νά σέ στολίσει μέ ἀρετές, νά σέ στολίσει μέ τό φῶς του, νά σέ φωτίσει, νά σέ λαμπικάρει. Θά σέ κάνει νά ποθεῖς τόν Θεό καί νά ἔχεις κουράγιο νά ζήσεις αἰώνια μαζί του. Δέν ἔχεις, ἑπομένως, καμία δικαιολογία νά μείνεις ἄπιστος. Τά πάντα μιλοῦν γιά τόν Χριστό, σοῦ φανερώνουν τόν Χριστό, σέ ὠθοῦν στόν Χριστό.

Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Κυρίου κατά τή δευτέρα του παρουσία θά εἶναι τόσο φανερή καί θά γίνει κατά τέτοιον τρόπο, πού θά συγκλονιστοῦν τά πάντα, καί ὅλοι, χωρίς καμιά ἐξαίρεση, θά σπεύσουν ἐκεῖ στόν Κύριο. Ὅμως, ὅπως λέει ἡ παραβολή τῶν δέκα παρθένων, ἐνῶ ὅλες οἱ παρθένες περίμεναν τόν νυμφίο καί ὅλες εἶχαν τίς λαμπάδες τους, δέν ἦταν ὅλες ἕτοιμες· δέν εἶχαν ὅλες λάδι γιά νά ἀνάψουν τίς λαμπάδες. Τήν ὥρα τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου δέν προλαβαίνει κανείς νά πάει νά ἑτοιμαστεῖ· δέν γίνεται αὐτό τήν τελευταία στιγμή. Ὅλοι ὅμως, θέλουν δέν θέλουν, θά πιστέψουν τότε ὅτι ἔρχεται ὁ Κύριος, καί θά συνειδητοποιήσουν ὅτι ὅλα αὐτά πού ἔλεγε ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀληθινά, καί ὅλοι θά συγκλονιστοῦν. Ἀλίμονο σ᾿ αὐτούς πού δέν θά εἶναι ἕτοιμοι, διότι, ὅπως τό λέει στήν παραβολή ὁ Κύριος, μόνο οἱ ἕτοιμοι θά εἰσέλθουν μαζί του στούς γάμους, στήν οὐράνια βασιλεία.

Ὅποιος δέν μπορεῖ ἄλλες φορές, τουλάχιστον αὐτή τήν ἡμέρα νά σκεφτεῖ καί νά νιώσει τήν ἀγάπη καί τή φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ. Νά συνειδητοποιήσουμε καλά-καλά γιατί ἔρχεται ὁ Χριστός στόν κόσμο καί γιατί ἔπαθε ὅ,τι ἔπαθε. Σήμερα γίνεται ἡ συνάντηση τοῦ Κυρίου –πού ἔρχεται ἀπό ἀγάπη καί φιλανθρωπία στόν κόσμο– μέ τόν ἁμαρτωλό ἄνθρωπο. Ἔρχεται ὁ Κύριος, γιατί εἶναι ἁμαρτωλός ὁ ἄνθρωπος, πολύ ἁμαρτωλός, καί δέν σώζεται ἀλλιῶς· χάνεται αὐτό τό ὄν πού λέγεται ἄνθρωπος, ἐάν δέν ἔρθει ὁ Κύριος. Καί ἔρχεται ὁ Κύριος γιά νά τόν σώσει· νά τόν σώσει ἀπό τήν ἁμαρτία. Τί μένει στόν ἄνθρωπο; Μένει ἡ μετάνοια. Αὐτό ἔκανε ἡ ἁμαρτωλή γυναίκα, στήν ὁποία ἀναφέρεται ὅλη ἡ ἀκολουθία ἀπόψε, καί κέρδισε τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, τή συγχώρηση πού δίνει ὁ Χριστός. Δεινόν ἡ ῥαθυμία, μεγάλη ἡ μετάνοια, λέει ἕνα τροπάριο.

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἔρθει σέ συναίσθηση τῆς ἁμαρτωλῆς καταστάσεώς του, θέλει δέν θέλει, θά νιώσει τήν ἐγκατάλειψη ἀπό τόν Θεό Πατέρα, ὅπως ὁ Χριστός πάνω στόν σταυρό. Ὁ Κύριος τό ἔζησε αὐτό γιά λογαριασμό μας, ἀλλά καί μέ τήν ἔννοια ὅτι λίγο πολύ ὅλοι θά περάσουμε ἀπό αὐτό· μαζί του ὅμως. Δέν τό ἀντέχει μόνος του κανείς οὔτε καί ἔχει ἀξία, ἄν δέν εἶναι μαζί μέ τόν Χριστό. Ὅμως πρέπει νά περάσει κανείς ἀπό αὐτή τήν ἀλήθεια: νά νιώσει ὅτι δικαίως πάσχει, δικαίως ἐγκαταλείπεται καί ἀπό τόν Θεό ἀκόμη. Μαζί μέ τόν Χριστό κι ἐμεῖς φτάνουμε ἐκεῖ. Καί θά φτάσουμε ὄντως μαζί μέ τόν Χριστό καί στήν ἀνάσταση, ἄν τή ζήσουμε ἔτσι τήν ἁμαρτία, ἄν ταπεινωθοῦμε ἔτσι, ἄν ἐξουθενωθοῦμε ἔτσι. Μή φοβηθοῦμε νά νιώσουμε τήν πλήρη ἐγκατάλειψη ἀπό παντοῦ, ἀλλά πιασμένοι ὅμως ἀπό τόν πάσχοντα Κύριο, γιά νά φτάσουμε νά ἀναστηθοῦμε κι ἐμεῖς μαζί του.

Ὁ Θεός μᾶς καλεῖ νά μιμηθοῦμε τόν Κύριο, πού αὐτή τήν ὥρα πάσχει ἀπό ἀγάπη γιά μᾶς, καί νά συσταυρωθοῦμε μαζί του· νά περάσουμε ἀπό τόν θάνατο τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου, τῆς ἁμαρτίας, ὥστε νά ἀναστηθοῦμε μαζί μέ τόν Χριστό. Δυστυχῶς ὅμως, ἀκόμη κι ἐμεῖς, πού ὑποτίθεται ὅτι ἀκολουθοῦμε τόν Κύριο, ἄλλα πράγματα ζητοῦμε. Σέ τελευταία ἀνάλυση, ὁ καθένας ζητάει νά γίνει τό θέλημά του. Δέν ζητοῦμε τόν Χριστό μέ τήν ἔννοια αὐτή, νά πάθουμε μαζί του. Ὁ Κύριος θυσίασε τήν ἀνθρώπινη ζωή ἀπό ἄπειρη ἀγάπη πρός τόν κάθε ἄνθρωπο, ὥστε ὁ καθένας, καθώς θά νιώσει αὐτή τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, νά φιλοτιμηθεῖ νά ἀνταποκριθεῖ καί νά θυσιάσει τόν παλαιό ἄνθρωπο μαζί μέ τίς ἐπιθυμίες του καί τά θελήματά του. Ἔτσι θά φθάσει στή λαμπροφόρο ἀνάσταση, πού δέν εἶναι ἕνα ἐξωτερικό γεγονός, ἀλλά μιά συγκλονιστική πραγματικότητα μέσα στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου.

Σήμερα καλεῖ κάθε ἄνθρωπο ἡ Ἐκκλησία μέ τόν χερουβικό ὕμνο καί ἰδιαίτερα μέ τή φράση Σιγησάτω πᾶσα σάρξ βροτεία, νά σιγήσει καί νά σταθεῖ μέ φόβο καί τρόμο καί νά μή λογίζεται μέσα του κανένα γήινο. Καί ναί μέν ὅλα αὐτά λέγονται, διότι θά ἀκολουθήσει τό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, ὅμως εἶναι πολύ μεγάλο μυστήριο νά σιωπήσει κανείς μέσα του· νά ταπεινωθεῖ, νά συντριβεῖ, νά ἀφήσει κάθε μέριμνα, κάθε στενοχώρια, κάθε πρόβλημα καί νά ἐμπιστευθεῖ τόν ἑαυτό του στόν Κύριο ἤ, καλύτερα, νά ταφεῖ μαζί μέ τόν Κύριο, γιά νά ἀναστηθεῖ. Τί ἄλλο θέλει ἀπό μᾶς σήμερα ἡ Ἐκκλησία; Δέν θέλει νά κάνουμε τοῦτο, ἐκεῖνο, τό ἄλλο. Σιγησάτω πᾶσα σάρξ βροτεία. Νά σιγήσουμε, νά σιωπήσουμε, νά συντριβοῦμε. Ἀπελπισμένοι ἀπό τόν ἑαυτό μας, ἀπό τά λάθη μας, ἀπό τίς ἀποτυχίες μας, ἐμεῖς οἱ ὁποῖοι τά ἔχουμε κάνει θάλασσα, νά ἐμπιστευθοῦμε τόν ἑαυτό μας στόν Θεό. Αὐτή εἶναι ἡ εὐλογημένη ὥρα τῆς κάθε ψυχῆς.

Εβδομαδιαιο προγραμμα
No event found!
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Ομιλιες τρεχουσας περιοδου
 • 191. Καθαρά Δευτέρα 11/03/2019 Ασκητικα
  30:13 23/02/2004
 • 192. Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 16/03/2019 Κυριακοδρομιο
  30:50 08/03/1998
 • 169. Τελική εὐθεία – Α΄ μέρος 12/12/2018 Ασκητικα
  34:05 12/12/2002
 • 170. Τελική εὐθεία – Β΄ μέρος 14/12/2018 Ασκητικα
  33:39 13/12/2002
Ομιλιες π. Συμεων
Κατα ειδικη θεματολογια
ΣΘ
Αγ. Συμεων Ν. Θεολογος
ΜΟ
ΠΔ
Παλαια Διαθηκη
Π.Τ
ΜΥ
Μυστηριο Θ. Ευχαριστιας
ΕΞ
Μυστ. Εξομολογησεως
ΛΤ
Λειτουργικα
ΑΓ
ΚΥ
Κυριακοδρομιο
ΚΔ
Καινη Διαθηκη
ΘΕ
Θεομητορικες Εορτες
ΔΟ
ΔΕ
Δεσποτικές Εορτες
ΨΥ
ΚΥΡΙΑΚΗΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ 21222324252627 ΑΠΡΙΛΙΟΥΑΠΡΙΛΙΟΥΑΠΡΙΛΙΟΥΑΠΡΙΛΙΟΥΑΠΡΙΛΙΟΥΑΠΡΙΛΙΟΥΑΠΡΙΛΙΟΥ Συναξαριστης

ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Ἡ εἰς Ἰερουσαλήμ εἴσοδος τοῦ Κυρίου

Μεγάλη Δευτέρα Ἰωσήφ τοῦ Παγκάλου

Μεγάλη Τρίτη Τῶν δέκα παρθένων

Μεγάλη Τετάρτη Τῆς ἀλειψάσης τόν Κύριον μύρῳ

Μεγάλη Πέμπτη Ὁ Μυστικός Δεῖπνος

Μεγάλη Παρασκευή Τά ἅγια Πάθη τοῦ Κυρίου

Μέγα Σάββατον Ἡ εἰς ᾅδου κάθοδος τοῦ Κυρίου

Νηστεία Μεγάλης Τεσσαρακοστής

Νηστεία Μεγάλης Τεσσαρακοστής

Νηστεία Μεγάλης Τεσσαρακοστής

Νηστεία Μεγάλης Τεσσαρακοστής

Νηστεία Μεγάλης Τεσσαρακοστής

Νηστεία Μεγάλης Τεσσαρακοστής

Νηστεία Μεγάλης Τεσσαρακοστής

Κατάλυση οἴνου καί ἐλαίου

Νηστεία

Νηστεία

Νηστεία

Νηστεία

Νηστεία

Νηστεία

Εβδομαδιαιο προγραμμα
No event found!