Πνευματικα
Μηνυματα
Ἀποσπάσματα ἀπό τούς λόγους τοῦ π. Συμεών

Ὅτι εἶσαι φίλαυτος, ἄνθρωπε, ἐντάξει, εἶσαι. Ὅτι ἔχεις μέσα σου τάση γιά κολακεῖες, ἔχεις μέσα σου ἀμετανοησία, πονηριά, σκληρότητα, ἀντίδραση, πεῖσμα, ἐντάξει, ἔχεις. Ἔ, ἀφοῦ τά ἔχεις, τά ἔχεις. Ἀλλά δές τα· δές τα ὅτι εἶναι ἁμαρτίες. Δές τα ὅτι δέν τά θέλει ὁ Θεός καί θέλει νά μήν τά θέλεις κι ἐσύ· καί νά τά μισεῖς. Καί νά μισήσεις καί τόν ἴδιο τόν ἑαυτό σου, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀγάπες μέ αὐτά. Πάρα πολλά πράγματα θά φύγουν –θά τά πάρει ὁ Θεός– ἐάν ἐμεῖς λίγο ξεσφίξουμε τήν παλάμη πού τά σφίγγουμε· ἄν πάρουμε δηλαδή σωστή στάση.
Ἡ ἀγάπη θυσιάζει τά δίκαιά της, τή βόλεψή της, τό πρόγραμμά της. Δέν ζητάει γιά τόν ἑαυτό της τίποτε. Νά ἀγαπᾶς, χωρίς νά περιμένεις νά λαμβάνεις καί νά τρέφεις μέ αὐτόν τόν τρόπο τή φιλαυτία. Ἔτσι ἀκριβῶς μᾶς ἀγαπᾶ ὁ Θεός τόν καθένα ξεχωριστά σάν νά εἴμαστε τό μοναδικό του πλάσμα.

Ὁ τελώνης δέν κάνει θεατρινισμούς, καθώς παίρνει τή στάση πού παίρνει καί λέει τά λόγια πού λέει χτυπώντας τό στῆθος του. Ἔχει μέσα του βεβαιότατη, ὁλοζώντανη τήν ὅλη συγκατάβαση, σπλαχνικότητα καί ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖ βασίζεται. Αὐτή εἶναι ἡ κλωστή ἀπό τήν ὁποία κρέμεται ἡ σχέση του μέ τόν Θεό. Βαστάζει τούς τόννους τῶν ἀνομιῶν του, ἀλλά δέν σπάζει. Διότι ἀπό τήν πλευρά τοῦ Θεοῦ ἡ κλωστή αὐτή δέν κόβεται στόν αἰώνα τόν ἅπαντα. Ἄν κοπεῖ, μόνο ὑπαιτιότητι τοῦ ἀνθρώπου θά γίνει αὐτό. Ἡ στάση ὅμως τοῦ τελώνου καθόλου δέν ἀφήνει τέτοιο περιθώριο. Καί τόν κρατάει γερά. Καί φεύγει δικαιωμένος, μολονότι ἀπό τήν πλευρά του τίποτε καλό δέν ἔχει νά παρουσιάσει. Ἄν δέν πιστεύεις ἀπόλυτα στήν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ, δέν μπορεῖς νά ταπεινωθεῖς, νά συντριβεῖς ἔτσι. Αὐτή εἶναι γιά τόν τελώνη ἡ κλωστή ἀπό τήν ὁποία κρέμεται ἀπό τόν Θεό. Καί δέν κινδυνεύει νά πέσει.

Ὅταν συνειδητοποιεῖς ὅτι δέν εἶσαι γιά τίποτε, ἀφήνεσαι στόν Θεό, καί τά κάνει ὅλα ὁ Θεός. Καί χαίρεσαι μετά τό καθετί ὡς ἔργο τοῦ Θεοῦ, ὡς δωρεά, ὡς χάρη τοῦ Θεοῦ. Εἶναι, τρόπον τινά, σάν νά λέει ὁ Θεός: «Ὅλα τά δικά μου καί δικά σου». Μᾶς κάνει κληρονόμους του, ὅπως λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, καί συγκληρονόμους τοῦ Χριστοῦ. Πόσα θά μποροῦσε νά πεῖ κανείς ἀπό κεῖ καί πέρα! Μέ τήν ἔννοια αὐτή βέβαια, ὅτι ὅλα εἶναι τοῦ Θεοῦ, ὅλα τά κάνει ὁ Θεός. Καί αὐτό εἶναι τό ὡραῖο. Ὄχι ὅτι σκέπτεσαι ἐσύ νά κάνεις τό ἄλφα –βέβαια, τό θεωρεῖς καλό, γι᾿ αὐτό τό σκέπτεσαι, ἀλλά τό σκέπτεσαι ἐσύ, τό θέλεις ἐσύ– καί ἀρχίζεις ὕστερα νά προσεύχεσαι νά βοηθήσει ὁ Θεός νά γίνει. Καί βοηθάει ὁ Θεός νά γίνει. Βαθύτερα ὅμως κινδυνεύει κανείς ἔτσι, χωρίς νά τό καταλάβει, νά ἐπαρθεῖ, νά ὑπερηφανευθεῖ, μέ τήν ἔννοια ὅτι ἐνεργεῖ σάν νά ἔχει δοῦλο τόν Θεό, καί τόν βοηθάει ὁ Θεός. Νά τά ἀφήσουμε ὅλα στόν Θεό, καί νά κάνει ὁ Θεός ὅ,τι θέλει.

Ἔχω προσέξει καί στόν ἑαυτό μου καί στούς ἄλλους ὅτι δύσκολα ὁ ἄνθρωπος ἔρχεται σέ κατάσταση τέτοια πού νά πεῖ: «Εἶμαι ἀνάξιος τῆς σωτηρίας, ἀλλά ὁ Θεός μέ σώζει δωρεάν, καί ἐγώ χαίρομαι καί εὐφραίνομαι». Αὐτό τό σημεῖο νά τό προσέξουμε: ὅλοι, ὅλοι εὐχαρίστως τελικά θά ἤθελαν ἔτσι νά σωθοῦν, ὅπως λέει ὅτι σώζει ὁ Θεός, δηλαδή δωρεάν. Ἀλλά ὅμως κάποιοι θέλουν νά μή σώσει κανέναν ὁ Θεός ἀπό ἐκείνους πού δέν ἔκαναν καλά ἔργα. Αὐτοί, καθώς κάνουν κάποιες καλές ἔστω πράξεις, ἔχουν τέτοια καρδιά, τέτοια ψυχή μέσα τους, πού δέν θά ἤθελαν νά σωθοῦν ὅσοι δέν ἔχουν τέτοια ἔργα. Λίγοι εἶναι ἐκεῖνοι πού θέλουν νά τούς σώσει ὅλους ὁ Θεός, ἄσχετα πῶς ἔζησαν, καί νά μή βρεθοῦν στήν κόλαση.
«Ἀκριβῶς σ᾿ ἐμένα, Κύριε, θά δείξεις τή δύναμή σου, ὅτι σώζεις τόν ἁμαρτωλό, σ᾿ ἐμένα πού εἶμαι πολύ ἁμαρτωλός, πού εἶμαι ὅ,τι χειρότερο».

Ἐπιτρέπει ὁ Θεός νά ἔρχονται ἔτσι τά ἀνθρώπινα, σάν νά μήν ἐλέγχονται ἀπό τόν Θεό, καί νά κάνουν οἱ ἄνθρωποι –αὐτοί πού κυβερνοῦν τόν κόσμο αὐτό τῆς ἁμαρτίας– ὅ,τι θέλουν, σάν νά εἶναι ἀπών ὁ Θεός. Ὅπως ἐδῶ ἡ τιμία κάρα τοῦ Προδρόμου (πού γιορτάζαμε χθές τήν εὕρεσή της) βρέθηκε στά χέρια ἀρειανοῦ ἀρχιμανδρίτου. Ὅμως οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ ποτέ δέν σκανδαλίζονται, ποτέ δέν προβληματίζονται, ὥστε κάπως νά κρυώσουν μέ τόν Θεό, πού ἐπιτρέπει τοῦτο ἤ ἐκεῖνο· ὄχι. Γιά ὅλα εὐλογοῦν τόν Θεό καί μέμφονται τόν ἑαυτό τους: «Ὁ Θεός ἐπιτρέπει νά πάθουμε αὐτά ἤ ἐκεῖνα, διότι μᾶς ἀξίζει». Ὁ σημερινός ἄνθρωπος ἔμαθε ἐντελῶς ἀλλιῶς. Ἐξασφάλισε μερικά ἀγαθά καί ἀρκεῖται σ᾿ αὐτά. Πῶς θά πιστέψει; Οὔτε κάν τό πιάνει τό ἄλλο πνεῦμα, ὅτι μπορεῖ νά ἔρθουν πολλά πράγματα ἔτσι πού δέν τά περιμένουμε, σάν νά κυβερνάει ὁ θεός τοῦ αἰῶνος τούτου, πού εἶναι ὁ διάβολος.

Ἡ Φωτεινή ἡ Σαμαρείτιδα, πού ἦταν μεγάλη ἁμαρτωλή, εἶναι ἁγία, ἀλλά καί οἱ πέντε ἀδελφές της καί τά δύο παιδιά της εἶναι ἅγιοι. Ἔχουμε αὐτό τό καταπληκτικό αὐτή τήν ἡμέρα. Τί κάνει ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ, τί μπορεῖ νά κάνει ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ στόν καθένα! Τό κάνει ὅμως μέ τήν προϋπόθεση ὅτι ὁ ἄνθρωπος μέσα του ἔχει διάθεση νά μετανοήσει καί νά ἐπιστρέψει στόν Θεό. Δύσκολα εἶναι γιά ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος δέν ἔχει βαθιά μέσα του τέτοια διάθεση. Μπορεῖ κάποιος νά πλανηθεῖ, νά παρασυρθεῖ ἤ νά πέσει σέ μεγάλες ἁμαρτίες. Ἀλλά ὅταν ἔρθει τό φῶς τοῦ Θεοῦ, ἡ φώτιση τοῦ Θεοῦ βαθιά μέσα του, δέν μπορεῖ νά ἀρνηθεῖ· δέχεται τή φώτιση. Ὅταν ἔρθει ἡ πρόσκληση τοῦ Θεοῦ γιά μετάνοια, δέν μπορεῖ νά τήν ἀρνηθεῖ· τή δέχεται. Προσπίπτει στά πόδια τοῦ Κυρίου, μετανοεῖ, ἐπιστρέφει καί γίνεται ἅγιος. Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ ἁγιάζει καί τούς πιό μεγάλους ἁμαρτωλούς.

Ὅταν λείπει τό φῶς τοῦ Θεοῦ, ἡ ζεστασιά, ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν ὕπαρξη πού λέγεται ἄνθρωπος, τότε ἡ ὕπαρξη αὐτή ὄχι ἁπλῶς φυτοζωεῖ, ἀλλά, ὅπως λέγεται στήν πνευματική γλώσσα, πεθαίνει. Ἡ ζωή πού ζεῖ εἶναι μιά ζωή θανάτου, εἶναι ζωή νεκροῦ, ζωή πεθαμένου. Γιά τόν ἄνθρωπο ὁ ὁποῖος θά ἀγαπήσει τόν Χριστό, ὁ ὁποῖος πραγματικά θά ἔχει κοινωνία μέ τόν Χριστό, ὅλα τά ἄλλα εἶναι ἀνύπαρκτα. Ὑπάρχει μόνο ὁ Χριστός, καί μέσα στόν Χριστό αἰσθάνεται νά ὑπάρχει κι ἐκεῖνος· αἰσθάνεται τόν προορισμό του, αἰσθάνεται αὐτό πού λέγεται χαρά, εὐτυχία, ζωή. Καί ὅταν χάνει τόν Χριστό, τίποτε δέν μπορεῖ νά τόν ἱκανοποιήσει καί νά γεμίσει τό κενό πού ἀφήνει ὁ Χριστός. Αὐτά τά βιώματα δέν εἶναι ὅπως στίς σχέσεις ἀνθρώπου μέ ἄνθρωπο. Ἐδῶ ὑπαρξιακά καί ὀντολογικά αἰσθάνεσαι ὅτι ὁ Θεός εἶναι μέσα σου καί ἐσύ μέσα στόν Θεό.

Εβδομαδιαιο προγραμμα
No event found!
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Ομιλιες τρεχουσας περιοδου
  • 186. Κυριακή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου 17/02/2019 Κυριακοδρομιο
    29:43 04/02/2001
  • 169. Τελική εὐθεία – Α΄ μέρος 12/12/2018 Ασκητικα
    34:05 12/12/2002
  • 170. Τελική εὐθεία – Β΄ μέρος 14/12/2018 Ασκητικα
    33:39 13/12/2002
Ομιλιες π. Συμεων
Κατα ειδικη θεματολογια
ΣΘ
Αγ. Συμεων Ν. Θεολογος
ΜΟ
ΠΔ
Παλαια Διαθηκη
Π.Τ
ΜΥ
Μυστηριο Θ. Ευχαριστιας
ΕΞ
Μυστ. Εξομολογησεως
ΛΤ
Λειτουργικα
ΑΓ
ΚΥ
Κυριακοδρομιο
ΚΔ
Καινη Διαθηκη
ΘΕ
Θεομητορικες Εορτες
ΔΟ
ΔΕ
Δεσποτικές Εορτες
ΨΥ
ΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΗΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗ 21222324252627 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Συναξαριστης

Τιμοθέου τοῦ ἐν Συμβόλοις, Εὐσταθίου Ἀντιοχείας

Εὕρεσις λειψάνων τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου μαρτύρων

Πολυκάρπου ἐπισκόπου Σμύρνης, Γοργονίας ὁσίας

ΙΖ΄ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ α΄ καί β΄ εὕρεσις τιμίας κεφαλῆς Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου

Ταρασίου Κωνσταντινουπόλεως, Ρηγίνου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Σκοπέλου

Πορφυρίου Γάζης, Φωτεινῆς μεγαλομάρτυρος τῆς Σαμαρείτιδος

Προκοπίου τοῦ Δεκαπολίτου, Στεφάνου τοῦ γηροκόμου

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση εἰς πάντα

Νηστεία

Εβδομαδιαιο προγραμμα
No event found!