Πνευματικα
Μηνυματα
Ἀποσπάσματα ἀπό τούς λόγους τοῦ π. Συμεών

Ἡ εὐαγγελική περικοπή πού ἀναφέρεται στή σταύρωση τοῦ Χριστοῦ λέει σέ κάποιο σημεῖο: «Καταβάτω νῦν ἀπό τοῦ σταυροῦ». Ἐάν σοβαρά ἀποφασίσεις νά ἀκολουθήσεις τόν Χριστό –καθώς ὁ δρόμος δέν εἶναι ἄλλος, παρά τό νά ἀπαρνηθεῖς τόν ἑαυτό σου καί νά ἄρεις τόν σταυρό σου– ὁ Κύριος θά σέ ἀνεβάσει στόν σταυρό. Ἔλα ὅμως πού ὅλοι οἱ φίλοι καί οἱ γνωστοί καί οἱ πάντες καί ὁ ἴδιος ὁ ἑαυτός σου συνεχῶς θά σοῦ λένε: «Μή σταυρώνεσαι. Ἄφησέ το. Ζῆσε τή ζωή σου. Κατέβα ἀπό τόν σταυρό».  Ὅλο τό θέμα γιά τόν κάθε χριστιανό εἶναι αὐτό: Μένει ἐκεῖ στόν σταυρό καρφωμένος; Ἤ μήπως, ὄχι μόνο ἡ ὅποια ἀνθρώπινη προσπάθειά του γίνεται ἔτσι ὥστε νά κατέβει ἀπό τόν σταυρό, ἀλλά καί τόν Κύριο παρακαλεῖ –ἔχει αὐτόν τόν χαρακτήρα καί αὐτό τό νόημα ἡ προσευχή του– νά τόν ξεκαρφώσει, νά τόν κατεβάσει ἀπό τόν σταυρό;

Ὁ Χριστός μποροῦσε ἀπό μακριά νά θεραπεύσει τόν Λάζαρο, ὅπως μποροῦσε νά πήγαινε ἐγκαίρως, ὥστε νά μήν τόν ἀφήσει νά πεθάνει. Καί δέν τό κάνει. Θέλει νά κάνει κάτι θαυμαστό. Συνήθως μέσα ἀπό ἕνα συγκλονιστικό γεγονός πού οἰκονομεῖ ὁ Κύριος σπᾶνε δεσμά, φεύγουν ἐμπόδια μέσα ἀπό τόν ἄνθρωπο καί ἀρχίζει νά πιστεύει. Μετά τοῦ ἀποκαλύπτονται τά μυστήρια τῆς πίστεως.  Βλέπουμε πώς ὁ Κύριος δέν βιάζεται. Ἔχει σημασία γιά μᾶς αὐτό. Νά νιώθουμε στό καθετί πώς ὁ Θεός δέν βιάζεται. Ὄχι ὅτι δέν τόν νοιάζει, ἀλλά μέ τήν ἔννοια ὅτι ξέρει τί κάνει. Γι᾿ αὐτό, ἄς μήν κάνουμε σπασμωδικές κινήσεις, σάν νά θέλουμε τάχα νά ὑποκαταστήσουμε τόν Θεό, σάν τό πᾶν νά ἐξαρτᾶται ἀπό ἐμᾶς ἤ σάν νά εἴμαστε ἐμεῖς ὁ Θεός. Ἀνθρωπίνως θά κάνεις ὅ,τι περνάει ἀπό τό χέρι σου, ἀλλά μέ τή βεβαιότητα πώς ὁ Θεός τά ἐλέγχει κι ἐκεῖνος τά προχωράει ὅλα. Στήν ὥρα του τό καθένα θά γίνει.

Καθώς ἔχουμε μέσα στήν ψυχή μας στρώματα-στρώματα ἁμαρτίας καί εἴμαστε δεμένοι μέ αὐτά, ματώνουμε, ὅταν ὁ Κύριος βγάζει τά πάθη. Χρειάζεται νά κάνουμε ὑπομονή σέ ὅ,τι ἐπιτρέψει ὁ Χριστός, ἐφόσον ἀγαποῦμε, ποθοῦμε τόν Χριστό. Τό νά ὁμοιάσουμε μέ τόν Θεό δέν εἶναι κάτι ἐξωτερικό. Τό ὅτι ἀρρωσταίνουμε ἤ περνοῦμε ἄλλες δυσκολίες εἶναι ὄχι γιά νά μᾶς κάνει πέρα ὁ Κύριος, ἀλλά γιά νά μᾶς θεραπεύσει ἀπό τήν ἁμαρτία καί νά μᾶς σώσει. Ἐπειδή ἀκριβῶς ἡ σωτηρία δέν εἶναι μαγεία, ἀλλά εἶναι νά ξυπνήσει ὁ ἄνθρωπος, νά αἰσθάνεται ὅτι χάνεται καί νά ἀρχίσει νά ἀγαπᾶ τόν Θεό, χρειάζεται, καθώς κοιμᾶται γιά τά καλά ὁ ἄνθρωπος λόγῳ τῆς ἁμαρτίας, νά συμβοῦν πολλά. Καί πηγαίνοντας στόν δρόμο αὐτόν καί κάνοντας ὑπομονή, νά ξυπνήσει μέσα μας ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ.  Ταπεινός νά εἶσαι, πολύ ταπεινός. Νά μήν παίρνει πιό κάτω.

Ἀσχολεῖσαι μέ τήν προσευχή καί τόν πνευματικό σου καταρτισμό, ἀλλά δέν σκέπτεσαι ἴσως καθόλου τόν διπλανό σου. Ἔλεος δέν εἶναι νά ρίξεις ἕνα δίδραχμο σ᾿ ἕναν παράλυτο. Εἶναι κάτι πολύ βαθύ. Ὁ φιλεύσπλαχνος Κύριος, ὅταν θέλει νά μᾶς βοηθήσει, δέν στέλνει ἄγγελο ἤ κάτι ἄλλο. Κατεβαίνει ὁ ἴδιος μέ ὅλες τίς ἀνθρώπινες μεταξύ μας ἐκδηλώσεις. Νά ἔχουμε ἀγάπη στόν Κύριο· νά ἀγαπηθοῦμε καί μεταξύ μας. Μέχρι νά γίνει τό θαῦμα αὐτό στήν ψυχή, ἐσύ θά δείχνεις ἀγάπη κι ἄς μήν ἔχεις. Ὁ Κύριος θά δεῖ τήν προσπάθειά μας καί θά ἔρθει μέσα μας διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὁπότε θά ἀγαπᾶ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μέσα μας.Ἐμεῖς μέ κάθε τρόπο νά δείχνουμε ὅτι θέλουμε τήν ἀγάπη-Χριστό.  Μόλις προσέξεις αὐτά τά βαθύτερα καί τοποθετηθεῖς ἔτσι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὅποια ψυχολογικά μπλοκαρίσματα καί νά ἔχεις ἤ ἀκόμη καί ψυχασθένεια, γιατρεύεσαι

Ὅταν ὁ γονέας παίρνει μιά σταθερή στάση ἀπέναντι στό παιδί, ἡ σταθερότητά του αὐτή ἐκδηλώνεται ἤρεμα, λογικά, κατά τρόπο πού δέν βγαίνει ὁ ἄνθρωπος ἀπό τόν ἑαυτό του καί δέν χάνει τήν ψυχραιμία του. Ὅταν ὅμως χάνει κανείς τήν ψυχραιμία του, τήν ἠρεμία του, ὅταν ταράσσεται καί θυμώνει, ὅταν δημιουργοῦνται διαπληκτισμοί καί ἀρχίζουν φωνές καί κακό, αὐτό σημαίνει ὅτι δέν ἐνεργεῖ σωστά. Δέν προσπαθεῖ δηλαδή νά διδάξει αὐτό τό ὁποῖο διδάσκει στό παιδί ἁπλῶς ἐπειδή αὐτό εἶναι κάτι καλό καί πρέπει νά γίνει, ἀλλά διότι ἔχει μπλέξει, χωρίς νά τό καταλάβει, σέ ἕναν ἀγώνα ὑπεροχῆς μέ τό παιδί. Στήν πραγματικότητα προσπαθεῖ νά ἐπιβάλει τό θέλημά του. Στίς περιπτώσεις αὐτές, χίλιες φορές νά λέμε τήν ἀλήθεια, ἀλλά οὔτε μία φορά νά μή θέλουμε καί νά μήν προσπαθοῦμε νά τήν ἐπιβάλουμε στόν ἄλλο, εἴτε εἶναι μεγάλος εἴτε ἕνα μικρό παιδί. Διότι θά προκαλέσει ὁπωσδήποτε ἀντίδραση.

Ἔπεσες; Νά καταδεχθεῖς νά σταθεῖς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἔτσι: «Θεέ μου, ἐγώ νόμιζα ὅτι κάτι εἶμαι. Καί τώρα βλέπω ὅτι πιό ἀποτυχημένο πλάσμα ἀπό μένα δέν ὑπάρχει. Ἀλλά καλύτερα πού ἦρθαν ἔτσι τά πράγματα, Χριστέ μου, ὥστε νά μήν ἔχω καμιά αὐτοδικαίωση μέσα μου. Παραδίδομαι ἄνευ ὅρων. Ξέρω πολύ καλά, Κύριε, ἀπό ὅσα μᾶς ἔχεις πεῖ, καί μᾶς λένε οἱ ἅγιοι, ὅτι ἀκριβῶς ἐκεῖνον πού εἶναι ἐντελῶς ἀνάξιος γιά σωτηρία, ἐσύ μπορεῖς νά τόν σώσεις καί τόν σώζεις. Καί ἴσα-ἴσα ἕναν τέτοιο ψάχνεις νά βρεῖς, γιά νά τόν σώσεις. Ἔτσι ἀφήνομαι στά χέρια σου, Κύριε».  Νά σοῦ ζητοῦσε κάτι δύσκολο ὁ Χριστός, πῶς θά τό κάνεις! Ἀλλά νά, σοῦ ζητάει νά παραδεχθεῖς ὅτι δέν εἶσαι τίποτε, δέν εἶσαι αὐτό πού νόμιζες ὅτι εἶσαι ἤ πού πάσχιζες νά εἶσαι. Ἕνα πλασματάκι του ἁμαρτωλό, ἄρρωστο εἶσαι, ἀλλά ὁ Χριστός ἀκριβῶς σοῦ λέει: «Ἐγώ γι᾽ αὐτό ἦρθα. Δέν θά ἐρχόμουν στή γῆ, ἄν δέν ἤσουν ἐσύ, ὁ ἄλλος, πού μέ ἔχετε ἀνάγκη».

Καθώς ὁ διάβολος κατόρθωσε νά παρασύρει τόν ἄνθρωπο στό νά ἁμαρτήσει, ἀπό κεῖ καί πέρα δέν εἶναι ἁπλῶς ἁμαρτωλός ὁ ἄνθρωπος, ἀλλά εἶναι συνεχῶς ὑπό τήν ἐπήρεια τή δαιμονική, ἄλλοτε περισσότερο, ἄλλοτε λιγότερο. Ὅπως λέει ἡ εὐαγγελική περικοπή, οἱ ἄνθρωποι φοβήθηκαν μέ τό θαῦμα τοῦ Χριστοῦ. Τί ἄλλο καλύτερο ἀπό τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ! Καί ὅμως, τό φθηνό συμφέρον (πνίγηκαν οἱ χοῖροι!) τούς κάνει νά παρακαλοῦν ὅλοι τόν Χριστό νά φύγει ἀπό τή χώρα τους. Οὔτε ἕνας δέν βρέθηκε νά πεῖ τό ἀντίθετο!  Ἄραγε, πόσες φορές μέ τή στάση μας διώχνουμε τόν Χριστό, μήν τυχόν ἀγγίξει τά κακῶς κείμενα; Καί μᾶς ἀρέσει ἔτσι νά συνεχίζουμε νά ζοῦμε, χριστιανοί βέβαια ὄντες κατά τά ἄλλα, ἀλλά μέ τά πάθη μας, μέ τόν ἐγωισμό μας, μέ ὅλα αὐτά τά παράσιτα καί τά στοιχειά πού ἀγριεύουν τή ζωή μας καί μᾶς κάνουν νά εἴμαστε δυστυχισμένοι.

Οκτώβριος 2017
No event found!
Ομιλιες τρεχουσας περιοδου
 • 66. Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ, Ἡ προσευχή τοῦ ἀρχαρίου, Κεφ. 11 ἕως 14 17/10/2017 Πατερικα
  32:49 05/09/2011
 • 65. Β΄ Εὐχαριστία ἁγ. Συμεών Ν. Θεολόγου – Γ΄ μέρος. 13/10/2017 Αγ. Συμεων Ν. Θεολογος
  44:30 05/11/2000
 • 64. Ὁ ἁπαλός λόγος τοῦ Θεοῦ, ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, λίγο – λίγο μαλακώνουν τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου 10/10/2017 Ασκητικα
  29:18 07/10/2000
 • 63. Τό θέμα δέν εἶναι ἄν εἴμαστε χριστιανοί, ἀλλά ἄν εἴμαστε ἀληθινοί χριστιανοί 07/10/2017 Ασκητικα
  24:46 07/10/1999
 • 62. Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ, Ἡ προσευχή τοῦ ἀρχαρίου, Κεφ. 8 03/10/2017 Πατερικα
  30:28 10/08/2011
 • 61. Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ, Ἡ προσευχή τοῦ ἀρχαρίου, Κεφ. 5 ἕως 7 27/09/2017 Πατερικα
  37:02 08/08/2011
 • 60. Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ, Ἡ προσευχή τοῦ ἀρχαρίου, Κεφ. 1 ἕως 4. 25/09/2017 Πατερικα
  42:47 03/08/2011
 • 59. Ἡ σωτηρία πραγματοποιεῖται ἐν Χριστῶ σαρκωθέντι, σταυρωθέντι, ἀναστάντι 21/09/2017 Δεσποτικές Εορτες
  20:40 21/09/1994
 • 58. Ἄν αἰσθανθοῦμε τήν ἁμαρτία μας, ἀμέσως θά ἀνταποκριθοῦμε στόν Θεό 16/09/2017 Μυστ. Εξομολογησεως
  25:47 16/09/2004
 • 57. Περί Ἀντιχρίστου – 1η ὁμιλία 14/09/2017 Διαφορα
  42:41 16/09/1997
Ομιλιες π. Συμεων
Κατα ειδικη θεματολογια
ΣΘ
Αγ. Συμεων Ν. Θεολογος
ΑΓ
ΔΕ
Δεσποτικές Εορτες
ΘΕ
Θεομητορικες Εορτες
ΚΔ
Καινη Διαθηκη
ΚΥ
Κυριακοδρομιο
ΛΤ
Λειτουργικα
ΜΟ
ΕΞ
Μυστ. Εξομολογησεως
ΜΥ
Μυστηριο Θ. Ευχαριστιας
Π.Τ
ΠΔ
Παλαια Διαθηκη
ΨΥ
ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΗ 16171819202122 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥΟΚΤΩΒΡΙΟΥΟΚΤΩΒΡΙΟΥΟΚΤΩΒΡΙΟΥΟΚΤΩΒΡΙΟΥΟΚΤΩΒΡΙΟΥΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Συναξαριστης

Λογγίνου μάρτυρος τοῦ ἑκατοντάρχου

Ὠσηέ προφήτου, Ἀνακομιδή λειψάνων ἁγίου Λαζάρου

Λουκᾶ τοῦ ἀποστόλου καί εὐαγγελιστοῦ

Ἰωήλ προφήτου, Οὐάρου μάρτυρος

Ἀρτεμίου μεγαλομάρτυρος, Γερασίμου ὁσίου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ

Ἱλαρίωνος ὁσίου τοῦ Μεγάλου, Θεοδότης, Σωκράτους μ., Ἱλαρίωνος Μογλενῶν

ΣΤ΄Λουκᾶ (Θεραπεία δαιμονισμένου στά Γάδαρα) Ἀβερκίου Ἱεραπόλεως

Οκτώβριος 2017
No event found!