Πνευματικα
Μηνυματα
Ἀποσπάσματα ἀπό τούς λόγους τοῦ π. Συμεών

Οἱ πάντες σήμερα κάνουν τό πᾶν, γιά νά περισώσουν τόν ἐγωισμό τους. Θά λέγαμε ὅτι τό πνεῦμα πού ἐπικρατεῖ δέν βοηθάει τόν ἄνθρωπο νά ἀγαπήσει τήν ταπείνωση. Ἐάν θελήσει κανείς νά εἶναι ταπεινός, πρέπει νά πάει κόντρα στό σύγχρονο πνεῦμα. Μέ τίποτε ἄλλο δέν πηγαίνει κανείς κόντρα στό κοσμικό πνεῦμα, ὅσο μέ τό νά θέλει νά εἶναι ταπεινός. Ἐάν θέλεις νά εἶσαι σωστός ἄνθρωπος, θά ἀγωνιστεῖς νά εἶσαι ταπεινός, ἔστω κι ἄν θά εἶσαι ὁ μόνος –ὅπως ἕναν καιρό ὁ Νῶε– καί τότε θά δεῖς ὅτι καί ἄλλοι κάνουν τόν ἴδιο ἀγώνα. Ἐκεῖ πού νόμιζε κανείς ὅτι εἶναι μόνος του, θά τοῦ πεῖ ὁ Θεός ὅτι εἶναι καί ἄλλοι, ὅπως εἶπε στόν προφήτη Ἠλία. Ὅταν ὁ προφήτης εἶπε στόν Θεό: «Ἔμεινα μόνος, καί ζητοῦν καί τή δική μου ψυχή», ὁ Θεός τοῦ ἀπάντησε: «Ἑπτά χιλιάδες εἶναι ἀκόμη πού δέν ἔκαμψαν γόνυ τῷ Βάαλ». Ἀλλά καί μόνος του ἄν μείνει κανείς, ἐφόσον αὐτή εἶναι ἡ ἀλήθεια, πρέπει νά προσπαθήσει νά εἶναι ταπεινός.

Ἡ ἀρετή, ὅταν ἔχει ἐξεζητημένο χαρακτήρα, εἴτε πρός τό ἕνα ἄκρο εἴτε πρός τό ἄλλο, δέν εἶναι ἀρετή. Μπορεῖ οἱ διά Χριστόν σαλοί νά ἔκαναν κάποια πράγματα ἐπίτηδες, ἀλλά καθώς τό ὅλο πνεῦμα ἐκεῖ εἶναι τό πνεῦμα τῆς ταπεινώσεως, τῆς μετανοίας, τῆς αὐτομεμψίας, τῆς ἐξουδενώσεως –τό πνεῦμα τοῦ νά κτυπήσει κανείς τόν ἐγωισμό, τό θέλημα, τό ἐγώ– τά πράγματα εἶναι διαφορετικά· δέν ὑπάρχει ἐκεῖ ὁ κίνδυνος νά φυλακισθεῖ ἡ ψυχή μέσα στό ἐξεζητημένο, μέσα στό θέλημα. Ἕνας νεαρός σήμερα πού κάνει τά πιό ἐξεζητημένα πράγματα ἀπό πλευρᾶς ἀτσαλοσύνης καί τσαπατσουλιᾶς, τά κάνει ὡς θέλημα. Δέν τά κάνει διότι ἀγωνίζεται νά ταπεινωθεῖ, διότι ἀγωνίζεται νά ξεπεράσει τό θέλημά του. Ἴσα-ἴσα, τά κάνει γιά νά ἰσχυροποιήσει ἀκόμη πιό πολύ τό θέλημά του. Εἶναι σάν νά λέει: «Νά, ἐγώ δέν ὑποτάσσομαι σ᾿ αὐτό ἤ σ᾿ ἐκεῖνο» καί τελικά ἐνισχύει καί ἐνδυναμώνει ἀκόμη περισσότερο τό θέλημά του.

Κάνει τά σωματικά θαύματα ὁ Κύριος –χορταίνει ἐδῶ πέντε χιλιάδες ψυχές– γιά νά καταλάβουν ἐκεῖνοι πού τόν ἀκολουθοῦν ὅτι αὐτός εἶναι κύριος τῶν πάντων καί ὅτι μπορεῖ νά θεραπεύσει καί τίς ψυχές. Αὐτό καλό εἶναι νά τό γνωρίζουμε, διότι πολλοί ἄνθρωποι ἔχουν πάρα πολλές ἀνάγκες σωματικές σ᾿ αὐτόν τόν κόσμο καί καμιά φορά προβληματίζονται γιατί ὁ Θεός δέν τακτοποιεῖ τίς ἀνάγκες τους, δέν θεραπεύει τίς ἀσθένειές τους ἤ δέν λύνει τά προβλήματά τους, ἀφοῦ κάποτε τό ἔκανε ὁ Χριστός. Ναί, κάποτε τό ἔκανε, ἀλλά γι᾿ αὐτόν τόν λόγο πού εἴπαμε. Ἄν ἦταν ὁ Κύριος νά τακτοποιήσει αὐτά τά θέματα, θά θεράπευε τούς πάντες καί δέν θά ὑπῆρχαν ἄνθρωποι στά νοσοκομεῖα οὔτε ἄνθρωποι πού θά πεινοῦσαν. Ὁ ἀπώτερος σκοπός εἶναι νά θεραπευθεῖ ἡ ψυχή ἀπό τήν ἁμαρτία, νά θεραπευθεῖ ὁ ὅλος ἄνθρωπος. Ὁ ἀπώτερος σκοπός εἶναι νά κάνει τόν καθένα ὁ Κύριος ὅ,τι εἶναι αὐτός, ἀφοῦ θά ἑνωθεῖ μαζί του.

Πάρα πολλοί ἄνθρωποι σήμερα εἶναι δυστυχισμένοι, ταραγμένοι, στενοχωρημένοι, παραπονούμενοι, ἐπειδή ἀκριβῶς ὅλο καί τούς τυχαίνουν ὁρισμένα πράγματα πού δέν θά ἤθελαν νά τούς τύχουν καί τούς κάνουν ἄνω κάτω ἤ διότι ζοῦν μέσα τους ἄσχημες καταστάσεις. Καί αὐτά βέβαια μπορεῖ νά τά προκαλοῦν οἱ ἄνθρωποι, ἤ μπορεῖ νά τά κάνουν τά μικρόβια ἤ τά γονίδια, ἀλλά ὅλα τά ἐλέγχει καί τά ἐπιτρέπει ὁ Θεός νά γίνουν. Ὁ ἄνθρωπος τελικά, ἄν θέλει νά βρεῖ ἀνάπαυση, πρέπει, δύσκολο ξεδύσκολο, στοιχίζει δέν στοιχίζει, νά ἀγκαλιάσει μέ ὅλη του τή δύναμη καί μέ ὅλη του τή διάθεση τό ὅποιο κουσούρι, τό ὅποιο πάθημα καί τήν ὅποια ἄσχημη κατάσταση ἔχει, μέ τήν ἔννοια αὐτή: «Νά ᾿ναι εὐλογημένο, Θεέ μου. Ἀφοῦ ἐσύ ἔτσι θέλεις, ἔτσι τά οἰκονομεῖς, νά ᾿ναι εὐλογημένο. Κάποιο μυστήριο κρύβεται μέσα σ᾿ αὐτά».

Ἔχεις ἕνα ἀπόστημα, καί ἐκεῖνο πού χρειάζεται εἶναι νά τό ἀνοίξεις, καί νά φύγει τό μολυσμένο ὑγρό, ἀλλά δέν ἔχεις τό κουράγιο. Ὅμως πᾶς στόν γιατρό καί τοῦ δίνεις τό ἐλεύθερο νά ἐνεργήσει. Οἱ γιατροί σέ ὁρισμένες εἰδικές περιπτώσεις δέν κάνουν τίποτε, ἄν δέν συγκατατεθεῖ ὁ ἀσθενής ἤ ἕνας συγγενής του. Καί μόλις ὁ γιατρός ἔχει τό ναί, προχωράει. Καί αὐτός ξέρει νά κόψει, νά ὁλοκληρώσει τήν ἐπέμβαση καί νά ἀποδώσει τόν ἀσθενή ὑγιέστατο. Ὁ Χριστός εἶναι ἰατρός ψυχῶν καί σωμάτων. Ἀλλά ποιός ἀφήνει τόν Κύριο νά τόν χειρουργήσει; Ποιός τοῦ λέει τό ναί; Καί μένουν οἱ ψυχές ἀθεράπευτες. Ἄν μή τι ἄλλο, ἄνθρωπέ μου, ἀφοῦ δέν μπορεῖς ἐσύ νά χειρουργήσεις τά ἀποστήματα τῶν παθῶν, πές στόν Κύριο: «Κόψε, Κύριε· μή μέ λυπᾶσαι. Πέταξε τά σάπια. Καθάρισέ με, θεράπευσέ με». Γιατί δέν τό λές; Διότι δέν θέλεις νά πονέσεις. Καί φυτοζωεῖς. Δέν εἶναι κρίμα;

Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ ζωντανεύει τίς πνευματικές αἰσθήσεις. Μέσα στόν ναό τήν ὥρα τῆς ἀκολουθίας χρειάζεται πολύ συγκεκριμένα ἀπό ὅσα ἀκοῦς νά προσπαθήσεις νά ξεκλειδώσεις ἕνα κάποιο νόημα καί νά τό ἀπολαύσεις, νά τό χαρεῖς, νά τό αἰσθανθεῖς. Αὐτό θά σέ φιλοτιμήσει, θά σέ ξεσηκώσει, τρόπον τινά, θά σέ ξυπνήσει νά θέλεις καί ἄλλο καί ἄλλο καί νά μή χορταίνεις. Πῶς τό ἀντέχουμε νά ἔχουμε τόσο φοβερά, τόσο θερμά βιώματα, τόσες θεϊκές ἀλήθειες στή διάθεσή μας, νά ὑπάρχει ζωή θεϊκή, οὐράνια γιά μᾶς καί σάν νά μή μᾶς συγκινοῦν; Αὐτό εἶναι κόλαση. Νά σέ ἀγγίζει ὁ Θεός, νά σέ θωπεύει, νά σέ φιλάει, νά σέ σφιχταγκαλιάζει, νά περνάει ἡ χάρη του μέσα σου, κι ἐσύ σάν νά εἶσαι ἀναίσθητος, νεκρός, σάν νά μήν καταλαβαίνεις! Κάτι πρέπει νά κάνουμε. Ἀδικοῦμε τόσο πολύ τόν ἑαυτό μας. Χάνουμε τά δῶρα τοῦ Θεοῦ. Δέν εἴμαστε ἄφρονες;

Τήν ὥρα πού κατακρίνουμε τόν ἁμαρτάνοντα καί τόν τιμωροῦμε, γιατί τό κάνουμε; Τελικά ἐνεργοῦμε ὅπως ἐνεργοῦμε, γιά νά τόν σώσουμε ἤ ἁπλῶς γιά νά τόν τιμωρήσουμε; Ποιά εἶναι ἡ σωστή στάση; Νά ποῦμε: «Ὁ ἀδελφός ἔχει ἐκεῖνο τό πάθος. Πόσο ἀσχημίζει τήν ψυχή του καί δέν τό καταλαβαίνει! Ὅμως κι ἐγώ πού ἔχω τό ἄλλο καί τό ἄλλο καί τό ἄλλο πάθος... Πόσο κακό μοῦ κάνουν, καί δέν τό καταλαβαίνω!» Σκεπτόμενος ἔτσι, ὄχι μόνο δέν κατακρίνεις, ἀλλά ὠφελεῖσαι ἀπό τά στραβά τῶν ἄλλων. Ὅταν ὁ ἀπώτερος σκοπός σου εἶναι νά βοηθήσεις τόν ἄλλο νά συνέλθει, νά καταλάβει τί ἔκανε καί νά σωθεῖ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, τότε ἡ ἀγάπη, τό ἐνδιαφέρον σου γιά τή σωτηρία του θά σέ κάνει νά ἐξαντλήσεις κάθε μέσο, κάθε προσπάθεια, κάθε δυνατότητα, ὥστε νά δεῖς καλύτερα καί βαθύτερα γιατί κάνει ὅ,τι κάνει –ὅσο βαρύ κι ἄν εἶναι αὐτό– γιατί ἐνεργεῖ ὅπως ἐνεργεῖ. Καί τόν συμπαθεῖς, τόν συμπονᾶς.

No event found!
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Ομιλιες τρεχουσας περιοδου
 • 128. Πεντηκοστή 27/05/2018 Δεσποτικές Εορτες
  37:20 26/05/2007
 • 129. Ἡ ἃλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως 29/05/2018 Διαφορα
  50:24 29/05/2003
 • 130. Τῶν Ἁγίων Πάντων 03/06/2018 Κυριακοδρομιο
  26:26 10/06/2001
 • 30. Β’ Κυριακή Ματθαίου – «οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ». 17/06/2017 Κυριακοδρομιο
  23:34 26/06/2011
Ομιλιες π. Συμεων
Κατα ειδικη θεματολογια
ΣΘ
Αγ. Συμεων Ν. Θεολογος
ΜΟ
ΠΔ
Παλαια Διαθηκη
Π.Τ
ΜΥ
Μυστηριο Θ. Ευχαριστιας
ΕΞ
Μυστ. Εξομολογησεως
ΛΤ
Λειτουργικα
ΑΓ
ΚΥ
Κυριακοδρομιο
ΚΔ
Καινη Διαθηκη
ΘΕ
Θεομητορικες Εορτες
ΔΟ
ΔΕ
Δεσποτικές Εορτες
ΨΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΗΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗ 20212223242526 ΙΟΥΛΙΟΥΙΟΥΛΙΟΥΙΟΥΛΙΟΥΙΟΥΛΙΟΥΙΟΥΛΙΟΥΙΟΥΛΙΟΥΙΟΥΛΙΟΥ Συναξαριστης

Ἠλιού προφήτου τοῦ Θεσβίτου

Ἰωάννου ὁσίου, Συμεών τοῦ διά Χριστόν σαλοῦ

Η΄ Ματθαίου (Χορτασμός πεντακισχιλίων) Μαρίας Μαγδαληνῆς τῆς μυροφόρου

Ἰεζεκιήλ προφήτου, Φωκᾶ ἱερομάρτυρος, Πελαγίας ὁσίας τῆς ἐν Τήνῳ

Χριστίνης μεγαλομάρτυρος

Κοίμησις ἁγίας Ἄννης, Ὀλυμπιάδος διακόνου, Εὐπραξίας ὁσίας, Μνήμη Ε΄ Οἰκ. Συνόδου

Παρασκευῆς παρθενομάρτυρος, Ἑρμολάου ἱερομάρτυρος

No event found!