Πνευματικα
Μηνυματα
Ἀποσπάσματα ἀπό τούς λόγους τοῦ π. Συμεών

Δέν εἶναι ἁπλῶς τά βάσανα στόν κόσμο πού ἁγιάζουν τόν ἄνθρωπο· δέν σώζουν αὐτά. Σώζουν αὐτά ὅλα ἤ σώζεται κανείς μέσα ἀπό αὐτά καί δι᾿ αὐτῶν, ὅταν ἀκριβῶς λέει ‘‘Νά ᾿ναι εὐλογημένο” καί δέχεται ὅ,τι ἐπιτρέψει ὁ Κύριος. A Μερικοί δυσκολεύονται πάρα πολύ νά συγκρουσθοῦν κατά μέτωπο μέ τίς βασικές ἀδυναμίες, μέ τά ἀρνητικά στοιχεῖα πού ὑπάρχουν μέσα τους. Σέ κάποιους εἶναι πολύ ἰσχυρά αὐτά –ἕνα, δυό, πόσα εἶναι– καί δέν βγαίνει τίποτε μέ τό νά προσπαθεῖ ὁ χριστιανός νά χτυπιέται, νά κοντράρεται μέ αὐτά κατά μέτωπο ἤ καί νά συμβουλεύει κανείς κάτι τέτοιο. Ἄν τά ἀγνοήσεις, μπορεῖ νά τά ξεπεράσεις καλύτερα. Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ σιγά-σιγά θά τά κοιμίσει, σιγά-σιγά θά ἀποδυναμώσει αὐτές τίς ἀδυναμίες. Ταιριάζει ἐδῶ νά ποῦμε: «Τό καλό τό παλικάρι ξέρει καί ἄλλο μονοπάτι».

«Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπε: ‘‘Δέν θεραπεύτηκαν καί οἱ δέκα; Οἱ ἄλλοι ἐννέα ποῦ εἶναι; Κανένας τους δέν βρέθηκε νά γυρίσει νά δοξάσει τόν Θεό παρά μόνο αὐτός ἐδῶ ὁ ἀλλοεθνής;”» Εἶναι μιά ἁπλή εὐαγγελική περικοπή, τήν ὁποία ἔχουμε ἀκούσει πολλές φορές. Καί ἐνῶ, θά λέγαμε, κάτι πού ἐπαναλαμβάνεται κατά κανόνα ὠφελεῖ, στά θρησκευτικά πράγματα, στήν ὅλη καθημερινή πραγματικότητα πού ζοῦμε μέσα στήν Ἐκκλησία μας, ἀντί νά ὠφελούμαστε ἀπό τήν ἐπανάληψη τῶν γεγονότων, εἶναι πολύ πιθανό νά γινόμαστε χειρότεροι. Καί σκεφτεῖτε τί γίνεται μ᾽ ἐμᾶς τούς ὀρθοδόξους χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουμε μιά κάποια πίστη, ἀπό μικρά παιδιά εἴμαστε μέσα στήν Ἐκκλησία. Ὅμως φαίνεται ὅτι ἀκοῦμε, ξαναακοῦμε, ἀλλά χωρίς νά ἐπηρεαζόμαστε, χωρίς νά ὠφελούμαστε. Χρειάζεται νά ξυπνήσει ἡ ψυχή μας καί νά ἀκούσουμε τό Εὐαγγέλιο σάν γιά πρώτη φορά. Νά γίνει ἐπανευαγγελισμός! Καί ἀνάλογα νά ἀνταποκριθοῦμε.

Κατά κάποιον τρόπο εἴμαστε «κολλητοί» μέ τόν παλαιό ἄνθρωπο. Καί μᾶς κάνει ὅ,τι θέλει. Μόλις ὅμως λίγο τόν ἀμφισβητήσουμε, λίγο ἀμφιβάλουμε ὡς πρός τό τί μᾶς εἰσηγεῖται, λίγο ἀντιδράσουμε στό τί μᾶς συμβουλεύει, τότε θίγεται καί φεύγει. Στήν πράξη νά κάνεις αὐτό: Μόλις σοῦ λεχθεῖ κάτι πού σέ κάνει νά βουλιάξεις καί νά πέσεις τοῦ θανατᾶ, ἐσύ ἀμέσως νά πεῖς: «Κοίτα τώρα πῶς μέ κάνει ὁ παλαιός ἄνθρωπος ἐπειδή πληγώθηκε, κι ἐγώ βουλιάζω καί ἀχρηστεύομαι γιά χάρη του!» Μόλις τό ἀναγνωρίσεις αὐτό, τότε σταματᾶς νά βουλιάζεις καί βγαίνεις δυνατός. Θίγεται ὁ παλαιός ἄνθρωπος καί ὑποχωρεῖ. Ὅλο αὐτό ὅμως τό ἔργο γιά νά γίνει χρειάζεται νά βοηθηθεῖς στήν ὑπακοή. Μόνος σου χαρίζεσαι στόν ἑαυτό σου, καί οἱ συμβουλές πού θά τοῦ δίνεις θά εἶναι βουτηγμένες στό ἐγώ καί στή φιλαυτία.

Γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στόν ἀπόστολο Τιμόθεο: Ἐάν δέ καί ἀθλῇ τις,οὐ στεφανοῦται,ἐάν μή νομίμως ἀθλήσῃ. Νομίμως ἀθλεῖ κανείς, ὅταν εἶναι στήν ταπείνωση, στήν ὑπακοή, στήν ἀπάρνηση τοῦ ἑαυτοῦ του. Ἄφησε τόν ἑαυτό σου στόν Θεό, καί ὁ Θεός ὅλα θά σοῦ τά δώσει. Νά σκέφτεσαι: «Μήπως ἐγώ παίρνω ἀρνητική στάση ἀπέναντι στούς ἄλλους καί στόν Θεό καί νομίζω ὅτι ὁ Θεός δέν μέ καταλαβαίνει ἤ μέ ἀδικεῖ;» Νά ξέρεις ὅτι, καί ὅταν ἀκόμη τά βάζεις μέ κάποιον ἄνθρωπο, ὅλα τά παράπονά σου, οἱ κακίες σου, οἱ ἀντιδράσεις σου πηγαίνουν στό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖνος πού ἔβαλε ἀρχή νά ἀγωνίζεται, νά πορεύεται πρός τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ, πρέπει νά μείνει πιστός σ᾿ αὐτή τήν ἀρχή, σ᾿ αὐτή τήν πορεία. Νά μήν κοντοστέκεται, νά μή χαζεύει, νά μή λέει: «Ἄς διακόψω, ἄς σταματήσω γιά λίγο».   Αὐτοί εἶναι οἱ κανόνες τῆς σωστῆς ἀθλήσεως.

Γράφει ὁ π. Συμεών γιά τόν π. Τιμόθεο Παπαμιχαήλ, τόν πευματικό του, πού ἔφυγε σάν σήμερα (23.1.1954): «Ὁ π. Τιμόθεος δέν ἦταν ἕνας συνηθισμένος χριστιανός, ἕνας συνηθισμένος κληρικός. Ἦταν κάτι τό μοναδικό, κάτι τό ἰδιαίτερο. Ἦταν ὁ πατήρ Τιμόθεος. Εἶχε κατανόηση, ἀγάπη· ἐρχόταν στή θέση τοῦ καθενός –κάτι πολύ σπάνιο. Ἦταν ἄνθρωπος τῆς ἀρετῆς, καί πρόσεχε τήν καθεμιά ἀρετή, ἀλλά τόνιζε κυρίως τέσσερις: ταπείνωση, πίστη, ὑπακοή, ἀγάπη. Ἦταν διαρκῶς προσευχόμενος, μέ τήν αἴσθηση ὅτι τόν βλέπει ὁ Θεός καί αὐτός βλέπει τόν Θεό. Δέν ὑπῆρχε περίπτωση νά ξεχαστεῖ, νά ξεθαρρέψει, νά μιλήσει μέ παρρησία. Ἡ καρδιά του ἦταν συνεχῶς πληγωμένη ἀπό τόν φόβο καί τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, τήν κατάνυξη καί τόν πόνο ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἁμαρτωλός. Αὐτό τόν ἔκανε νά ζεῖ τά πάντα ἔντονα καί νά πάσχει· κυρίως στό κήρυγμα καί στή θεία Λειτουργία».

Ὅσο περισσότερο σέ περιφρονοῦν, σέ παραγνωρίζουν, δέν σοῦ φέρονται καλά, σέ παραθεωροῦν, σέ ἀδικοῦν, τόσο πιό πολύ νά χαίρεσαι. Αὐτό εἶναι μιά κάποια συμμετοχή σέ ἕνα ὑποτυπῶδες μαρτύριο. A Ὁ Θεός μᾶς δίνει μιά εὐκαιρία νά προσευχηθοῦμε, νά μελετήσουμε, νά ζορίσουμε τόν ἑαυτό μας, νά μποροῦμε νά συζητήσουμε, νά λύσουμε τίς ἀπορίες μας, νά βοηθηθοῦμε νά προχωρήσουμε, νά ἀνοίξει ἡ ψυχή μας, νά πλατυνθεῖ ἡ καρδιά μας. Μή χάνουμε τόν χρόνο μας. Ὅ,τι μπορεῖ νά γίνει, νά γίνει στήν ψυχή μας, γιά νά ἔχουμε ἀπόθεμα καί γιά τά δύσκολα χρόνια. Διότι στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου ὑπάρχουν καί δύσκολα χρόνια. A Σέ κλειστές θρησκευτικές κοινότητες (οἰκογένεια, μοναστήρια) ὁ διάβολος πλησιάζει καί χορεύει τίς ψυχές χάρις στό «δικαίωμα».

Ὁ Θεός, γιατρός πού ψάχνει μέ πάθος νά γιατρέψει τό τραυματισμένο, τό πονεμένο πλάσμα του, ὅταν τό βρίσκει, δέν τό ἐπιπλήττει: «Γιατί ἔτρεχες καί σκόνταψες; Γιατί δέν μέ ἄκουσες;» Τουναντίον σκύβει ἐπάνω του καί πασχίζει νά τό ἀνακουφίσει, νά τό γιατρέψει. Ἔτσι ἔρχεται ὁ Χριστός πρός τό πλάσμα του. Γιατί δέν πᾶς, ἀδελφέ μου, στόν Χριστό νά σέ γιατρέψει; Τόσο ἁπλή εἶναι ἡ σχέση μας, ἡ κοινωνία μας μέ τόν Θεό, ἀφοῦ ὁ Χριστός μᾶς ψάχνει νά μᾶς περιποιηθεῖ, σάν νά λέει: «Ποῦ νά βρῶ ἁμαρτωλούς νά μέ δεχτοῦν καί νά κάνω τό πᾶν γιά νά τούς ἀνακουφίσω, νά τούς γιατρέψω». A «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός μου, σωτηρία θέλω, σωτηρία τῆς ψυχῆς μου θέλω, λύτρωση ἀπό τήν ἁμαρτία θέλω. Τά ἄλλα ἐσύ θά τά κανονίσεις».

No event found!
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Ομιλιες τρεχουσας περιοδου
  • 148. Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου 06/09/2018 Ασκητικα
    28:09 01/09/2004
  • 169. Τελική εὐθεία – Α΄ μέρος 12/12/2018 Ασκητικα
    34:05 12/12/2002
  • 170. Τελική εὐθεία – Β΄ μέρος 14/12/2018 Ασκητικα
    33:39 13/12/2002
Ομιλιες π. Συμεων
Κατα ειδικη θεματολογια
ΣΘ
Αγ. Συμεων Ν. Θεολογος
ΜΟ
ΠΔ
Παλαια Διαθηκη
Π.Τ
ΜΥ
Μυστηριο Θ. Ευχαριστιας
ΕΞ
Μυστ. Εξομολογησεως
ΛΤ
Λειτουργικα
ΑΓ
ΚΥ
Κυριακοδρομιο
ΚΔ
Καινη Διαθηκη
ΘΕ
Θεομητορικες Εορτες
ΔΟ
ΔΕ
Δεσποτικές Εορτες
ΨΥ
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΗΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19202122232425 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Συναξαριστης

Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου, Μακαρίου τοῦ Ἀλεξανδρέως, Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ

ΙΒ΄ Λουκᾶ (Τῶν δέκα λεπρῶν) Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου

Μαξίμου ὁμολογητοῦ, τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐγενίου Τραπεζουντίου καί Ἁγνῆς

Τιμοθέου ἀποστόλου, Ἀναστασίου ὁσιομάρτυρος τοῦ Πέρσου

Κλήμεντος Ἀγκύρας, Ἀγαθαγγέλου μάρτυρος, Διονυσίου ὁσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ

Ξένης ὁσίας, Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου

Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου

No event found!