Πνευματικα
Μηνυματα
Ἀποσπάσματα ἀπό τούς λόγους τοῦ π. Συμεών

Πολλά μή καλά πράγματα πού κάνουμε, καί πού ἁμαρτάνουμε καθώς ζοῦμε πρόχειρα ἤ ἀνεύθυνα ὡς χριστιανοί, ξεκινοῦν ἀπό διάφορες καταστάσεις πού ἔχουμε μέσα μας, μεταξύ τῶν ὁποίων εἶναι καί οἱ ψυχοπαθολογικές. Πολλές ἀπό αὐτές ἐμεῖς δέν τίς ἀντιλαμβανόμαστε κάν· τίς ἀγνοοῦμε τελείως. Ὁ Θεός μᾶς γιατρεύει ἀπό αὐτές κατά κάποιον τρόπον ἐν ἀγνοίᾳ μας –ὅταν ἀρχίσει ἡ ψυχή νά κάνει ἀγώνα τίμιο– ἀφοῦ ἐν ἀγνοίᾳ μας, τρόπον τινά, ὑπάρχουν ἐκεῖ καί μᾶς κάνουν ἄνω κάτω. Ὑπάρχουν ὅμως πολλές ἄλλες καταστάσεις πού τίς κρατοῦμε συνειδητά, διότι κάπου ἐκεῖ ἀκουμποῦμε τήν πονηριά μας, κρύβουμε τή φιλαυτία μας, ἑδραιώνουμε τό ἐγώ. Αὐτές δέν μπορεῖ ὁ Χριστός νά τίς γιατρέψει χωρίς νά τό καταλάβουμε, χωρίς νά μᾶς στοιχίσει. Πρέπει νά δοθοῦμε στόν Χριστό γιά νά τίς πάρει, χάνοντας ὅλο αὐτό πού μᾶς «προσφέρουν» αὐτές μέ τό νά τίς κρατοῦμε.

Ὁ Θεός ἔπλασε τούς πρωτοπλάστους κατ᾽ εἰκόνα καί καθ᾽ ὁμοίωσίν του, ὥστε ὅλο αὐτό πού εἶναι ὁ Θεός νά περάσει κατά χάριν καί στόν ἄνθρωπο. Ὁ ἄνθρωπος ὅμως ἁμάρτησε, καί σάν νά ἀπέτυχε τό ἔργο αὐτό, ἀλλά ὁ Θεός ἔχει σχέδιο. Μέ τό νά γίνει ἄνθρωπος ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί νά περάσει μέσα ἀπό τόν Σταυρό, αὐτό πού ἤθελε ὁ Θεός νά κάνει, νά θεώσει δηλαδή τόν ἄνθρωπο, νά τόν δοξάσει –ἐνῶ φάνηκε ὅτι ἀπέτυχε– τώρα πραγματοποιεῖται. Ὁ Υἱός τώρα θά δώσει στούς ἀνθρώπους αἰώνια ζωή, πού σημαίνει «νά γνωρίσουν οἱ ἄνθρωποι τόν Πατέρα ὡς τόν μόνο ἀληθινό Θεό, καθώς καί ἐκεῖνον πού ἔστειλε, τόν Ἰησοῦ Χριστό». Ναί, νά γνωρίσεις τόν Χριστό· ὄχι ἁπλῶς νά ἀκοῦς γιά τόν Χριστό. Αὐτό δέν μπορεῖ νά γίνει, ἄν δέν ἀρχίσεις νά αἰσθάνεσαι ὅτι ἀπαρνεῖσαι τόν ἑαυτό σου, ὅτι πεθαίνεις ὡς πρός τόν ἑαυτό σου. «Ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δέ ἐν ἐμοί Χριστός».

Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ἔλαβε τήν κλήση κατευθείαν ἀπό τόν οὐρανό. Θά μπορούσαμε νά ποῦμε γενικά ὅτι, ἐνῶ ὅλους τούς καλεῖ ὁ Θεός, ὅμως, ὅπου ὁ Θεός ὡς Θεός γνωρίζει ὅτι θά ὑπάρξει ἀνταπόκριση, καλεῖ κατά ἕναν εἰδικό, κατά ἕναν ἐμφανή τρόπο. Αὐτό ἔχει μεγάλη σημασία. Νά τό προσέξουμε καί στή δική μας ζωή. Ἐάν στή ζωή μας ὁ Θεός, πέρα ἀπό τή γενική κλήση πού κάνει σέ ὅλους καί ἔκανε καί σ᾿ ἐμᾶς, δέν μᾶς μίλησε ἀκόμη κατά ἕναν χαρακτηριστικό καί εἰδικό τρόπο, μήπως αὐτό ὀφείλεται στό ὅτι δέν εἴχαμε καί δέν ἔχουμε διάθεση νά ἀνταποκριθοῦμε στήν κλήση του. Μήπως ἁπλῶς βρεθήκαμε μαζί μέ τούς ἄλλους νά εἴμαστε κι ἐμεῖς χριστιανοί; Αὐτό νά μᾶς ἀνησυχήσει λίγο, νά μᾶς προβληματίσει μέ τήν καλή ἔννοια, μήπως μᾶς βοηθήσει νά ταρακουνηθοῦμε καί νά ξυπνήσουμε, νά γίνουμε πιό εἰλικρινεῖς μέ τόν Θεό, πιό γνήσιοι, πιό ἀληθινοί, πιό εὐθεῖς, πιό συνεπεῖς, πιό τίμιοι.

Ὁ Θεός οἰκονόμησε ἔτσι τά πράγματα, ὥστε ἐμεῖς νά ὑπάρχουμε καί ὡς ἔθνος, μόνο ἐφόσον εἴμαστε συνδεδεμένοι μέ τήν Ἐκκλησία. Σήμερα ὅλα τά ψεύτικα γκρεμίζονται, οἱ ἄνθρωποι ἀναζητοῦν τήν ἀλήθεια καί θά μείνει μόνο ὁ Χριστός. Ἄν σωθοῦμε ὡς ἔθνος, θά εἶναι ἡ Ἐκκλησία πού θά μᾶς σώσει. j j Ὁ Θεός ἔχει τήν Ἱστορία στό σχέδιό του. Ἀφήνει τούς ἀνθρώπους ἐλεύθερους, ἀλλά τελικά, εἴτε τιμωρώντας εἴτε ἀμείβοντας, ὁδηγεῖ τόν κόσμο ἐκεῖ πού θέλει νά τόν ὁδηγήσει. j j Τά πνευματικά πράγματα δέν πρέπει νά ἔχουν χαρακτήρα ὑπολογισμῶν. Ἐμπιστευόμαστε στόν ἀγαθό Θεό, μᾶς ἐμπιστεύεται ὁ Θεός καί δίνει ἀφειδῶς τίς εὐλογίες του, κι ἐμεῖς ἀνταποκρινόμαστε. Ὁ Θεός ἔχει τόν τρόπο νά κάνει τά ἀδύνατα δυνατά. Πόσο πρέπει νά ἐλπίζουμε, νά πιστεύουμε ἔτσι!

Ὁ παλαιός ἄνθρωπος, πού ζεῖ μέσα μας, διαισθάνεται ὅτι κινδυνεύει ἀπό ἕνα περιστατικό, ἀπό μιά σχέση σου μέ τόν Θεό, μιά σχέση σου μέ κάποιον ἄνθρωπο πού θά σοῦ βγεῖ σέ καλό, καί ἑπομένως θά εἶναι εἰς βάρος τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου, καί ἀμέσως ρίχνει καπνογόνες βόμβες. Δέν συμφέρει στόν παλαιό ἄνθρωπο νά κάνεις, π.χ., ὑπακοή, νά πεῖς «Νά ᾿ναι εὐλογημένο». Δέν τόν συμφέρει νά μπεῖς σέ κάποιον δρόμο, νά κάνεις κάποια θυσία· ἀμέσως θολώνει τά νερά, καί δέν καταλαβαίνεις. Ἡ ὑπακοή ὅμως πού γίνεται κατά σωστό τρόπο καί ἐκεῖ πού πρέπει νά τήν κάνεις, δέν ἀφήνει οὔτε καπνούς οὔτε σκιές· τά σαρώνει ὅλα. Τί θά πεῖ ὑπακοή; «Μοῦ λένε –γιά παράδειγμα– ὅτι ὑπάρχει ἐκεῖ ἕνα δένδρο. Ἐγώ δέν τό βλέπω. Μοῦ τά μπέρδεψε ὁ παλαιός ἄνθρωπος καί δέν τό βλέπω. Ἀφοῦ ὅμως μοῦ τό λένε ὅτι ὑπάρχει, νά ᾿ναι εὐλογημένο». Ἔτσι ξεκινᾶς, ἀλλά μόλις τό πεῖς μέ τήν καρδιά σου, μετά τό βλέπεις καί ἐσύ, γιατί ἐξαφανίζεται ὁ καπνός.

Ὁ Κύριος τά γνωρίζει ὅλα. Ἐν γνώσει τοῦ τί θά συμβεῖ, καλεῖ τόν καθένα καί τόν βάζει σέ κάποιον δρόμο, σέ κάποιο θέλημά του. Οἱ ἅγιοι, ἀπό τήν ἀρχή καί καθ᾿ ὁδόν καί μέχρι τέλους, ἔτσι πίστευαν καί καθόλου δέν ἐμπιστεύονταν στίς δικές τους δυνάμεις, σοφίες καί ἐξυπνάδες ἀλλά στόν καλοῦντα Θεό. Αὐτός πού τούς κάλεσε, πού τούς ἔβαλε στόν δρόμο αὐτό –γνωρίζοντας ποιός εἶναι ὁ δρόμος αὐτός– ἤξερε τί ἔκανε. Καί οἱ ἅγιοι δέν ἔκαναν καθόλου πίσω· δέν ἔπαιξαν μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, μέ τή βουλή του, μέ τό σχέδιό του. Δέν ἔκαναν πίσω γιά νά πᾶνε νά βροῦν τήν ἡσυχία τους κάπου ἀλλοῦ, οὔτε διερωτήθηκαν μήπως ὁ Θεός τούς καλεῖ κάπου ἀλλοῦ. Ἐκεῖνος πού εἶναι ἀποφασισμένος νά μαρτυρήσει γιά τόν Χριστό ἔχει διαγράψει τόν ἑαυτό του καί κάθε μέρα ἀποθνήσκει γιά τόν Χριστό· κάθε μέρα περιμένει αὐτόν τόν τελικό θάνατο τοῦ ἑαυτοῦ του. Δέν ἐπηρεάζεται ἀπό δυσκολίες καί ἐμπόδια, εἴτε ἀπό ἔξω ἔρχονται εἴτε ἀπό μέσα.

Ὅπως ξέρετε, οἱ πρῶτοι χριστιανοί λέγονταν ἅγιοι, διότι μπῆκαν στόν δρόμο τῆς ἁγιότητος καί ἔγιναν ἅγιοι. Καί γέμισε ἡ Ἐκκλησία ἁγίους· καί ἔχουμε τόσους –χιλιάδες καί ἑκατομμύρια– ἁγίους. Ἑπομένως γιά μᾶς, στή ζωή μας ὡς χριστιανῶν, οἱ ἅγιοι εἶναι τό μέτρο. Σ᾿ αὐτούς θά προσβλέπουμε καί μέ βάση τή δική τους ζωή θά συμμορφώνουμε τή δική μας. Ἐμεῖς τώρα ἔχουμε καί αὐτό τό προνόμιο, ἄς πῶ ἔτσι: δέν εἶναι μόνο ὅτι ὑπάρχει τό Εὐαγγέλιο καί πρέπει νά τό προσέξουμε καί νά πιστεύουμε ὅτι αὐτά πού λέει γίνονται καί πρέπει νά γίνουν καί θά γίνουν, ἀλλά ἔχουμε καί τούς ἁγίους, οἱ ὁποῖοι ἐφάρμοσαν τό Εὐαγγέλιο. Δηλαδή ἔχουμε παραδείγματα· ὄχι ἁπλῶς μιά θεωρία. Ὅλοι οἱ ἅγιοι ἔζησαν σύμφωνα μέ τό Εὐαγγέλιο καί ἔτσι ἁγίασαν. Δέν ἔκαναν αὐτό πού κάνει ὁ σημερινός ἄνθρωπος, πού κόβει τό Εὐαγγέλιο στά μέτρα του γιά νά βολευτεῖ. Κατά τά ἄλλα, θεωρεῖ τόν ἑαυτό του καλό χριστιανό.

No event found!
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Ομιλιες τρεχουσας περιοδου
 • 114. Κυριακή τοῦ Πάσχα 08/04/2018 Δεσποτικές Εορτες
  29:46 28/04/2003
 • 115. Πῶς ζοῦμε τό Πάσχα πνευματικά 14/04/2018 Δεσποτικές Εορτες
  21:56 20/04/2001
 • 116. Κυριακή τοῦ Θωμᾶ 15/04/2018 Δεσποτικές Εορτες
  14:35 07/05/2000
 • 118. Κυριακή τῶν Μυροφόρων 22/04/2018 Κυριακοδρομιο
  16:33 14/05/2000
 • 121. Κυριακή τοῦ Παραλύτου 29/04/2018 Κυριακοδρομιο
  24:25 25/04/2010
 • 126. Κυριακή τῶν 318 θεοφόρων Πατέρων 20/05/2018 Κυριακοδρομιο
  32:13 08/06/2003
Ομιλιες π. Συμεων
Κατα ειδικη θεματολογια
ΣΘ
Αγ. Συμεων Ν. Θεολογος
ΜΟ
ΠΔ
Παλαια Διαθηκη
Π.Τ
ΜΥ
Μυστηριο Θ. Ευχαριστιας
ΕΞ
Μυστ. Εξομολογησεως
ΛΤ
Λειτουργικα
ΑΓ
ΚΥ
Κυριακοδρομιο
ΚΔ
Καινη Διαθηκη
ΘΕ
Θεομητορικες Εορτες
ΔΕ
Δεσποτικές Εορτες
ΨΥ
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΗΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19202122232425 ΜΑΪΟΥΜΑΪΟΥΜΑΪΟΥΜΑΪΟΥΜΑΪΟΥΜΑΪΟΥΜΑΪΟΥ Συναξαριστης

Πατρικίου Προύσσης καί τῶν σύν αὐτῷ μαρτύρων

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Α΄ ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ Λυδίας τῆς Φιλιππησίας

Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῶν ἰσαποστόλων

Βασιλίσκου ἱερομάρτυρος, Μνήμη τῆς Β΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου

Μιχαήλ Συνάδων, Μαρίας μυροφόρου τοῦ Κλωπᾶ

Συμεών ὁσίου τοῦ ἐν τῷ Θαυμαστῷ ὄρει

Ἡ Γ΄ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου

No event found!