Πνευματικα
Μηνυματα
Ἀποσπάσματα ἀπό τούς λόγους τοῦ π. Συμεών

Τό Α΄ Σάββατο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει τό διά κολλύβων θαῦμα πού ἔγινε χάρη στήν παρέμβαση τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος. Τό 361 ὁ Ἰουλιανός ὁ Παραβάτης, πολέμιος τῶν χριστιανῶν, ἔδωσε ἐντολή στόν ἔπαρχο τῆς Κωνσταντινουπόλεως νά ραντισθοῦν ὅλα τά τρόφιμα πού ἦταν στήν ἀγορά μέ αἷμα ἀπό εἰδωλόθυτα, ἔτσι ὥστε νά εἶναι ἀδύνατο νά μή μολυνθοῦν οἱ χριστιανοί. Ὁ μάρτυρας Θεόδωρος μέ θεία ἐνέργεια ἐμφανίστηκε στόν ἀρχιεπίσκοπο Εὐδόξιο καί τοῦ εἶπε νά δώσει ἐντολή κανένας χριστιανός νά μήν ἀγοράσει τρόφιμα ἀπό τήν ἀγορά, ἀλλά νά φτιάξουν ὅλοι κόλλυβα καί μέ αὐτά νά τρέφονται. Ἔτσι οἱ χριστιανοί διαφυλάχθηκαν ἀμόλυντοι. Ἡ Ἐκκλησία μνημονεύει τό θαῦμα αὐτό καί μᾶς διδάσκει τήν ἀξία τῆς νηστείας στήν πνευματική ζωή.

Ὀρθοδοξία σημαίνει ὅτι ὄχι ἁπλῶς ὑπάρχει ὁ Θεός καί ἔρχεται νά σώσει τόν ἄνθρωπο θεωρητικά. Ὁ Θεός ἔγινε εἰκών, τρόπον τινά, καί ἦλθε στόν ἄνθρωπο· δέν ἀσχολήθηκε θεωρητικά μαζί του. Ὁ Χριστός εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Καί κάθε πιστός γίνεται τελικά εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ καί ἔτσι σώζεται. Αὐτό εἶναι τό νόημα τῆς Ὀρθοδοξίας. Τό τόνισε αὐτό μέ πολλούς τρόπους, διά τῆς γραφίδος του καί διά τῶν ἀγώνων του, ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς. Ὁ ἅγιος λέει: «Καθώς ὁ ἄνθρωπος πλάστηκε εὐθύς ἐξαρχῆς κατ᾿ εἰκόνα καί καθ᾿ ὁμοίωσιν Θεοῦ, καλεῖται τώρα, μέσα ἀπό τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, ἑνούμενος μέ τόν Χριστό, νά φθάσει στό καθ᾿ ὁμοίωσιν. Τότε εἴμαστε ὀρθόδοξοι, τότε ἔχουμε πνεῦμα ὀρθοδοξίας, τότε ζοῦμε ὀρθόδοξα».
Καί ἄν τίποτε ἄλλο δέν μπορεῖ νά κάνει κανείς, μικρός ἤ μεγάλος, νά ἀρχίσει νά χαίρεται πού βρῆκε τόν Θεό!

Ἄν κάτι τό ποθοῦμε πάρα πολύ, τίποτε δέν μπορεῖ νά μᾶς ἐμποδίσει νά τό ἐπιδιώκουμε· καί τόν ὕπνο ξεχνοῦμε καί τήν κούραση καί τήν πείνα καί τά πάντα. Καί μπορεῖ αὐτό νά εἶναι ἕνα τίποτε. Ἐάν λοιπόν πιστέψουμε ὅτι ὁ Θεός μας εἶναι ὁ θησαυρός, ὅτι αὐτόν τόν θησαυρό θά τόν βροῦμε ἐδῶ μέσα σ᾿ αὐτό τό «θησαυροφυλάκιο» τῆς περιόδου τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί δέν ἀφήσουμε τόν ἑαυτό μας στήν ὀκνηρία, στή ραθυμία, στήν ὑπεκφυγή, ἀλλά μέ ζῆλο ἀρχίσουμε αὐτό τό ἔργο τῆς μετανοίας, ὁ ἄνθρωπος θά βρεῖ τόν Θεό, θά ἔρθει σέ κοινωνία μέ τόν Θεό, θά ἀναπαυθεῖ, θά παρηγορηθεῖ ἡ ψυχή του, θά νιώσει τή συγχώρηση τοῦ Θεοῦ, θά νιώσει τή χάρη του, τό ἔλεός του· θά νιώσει τήν ἀνάσταση τῆς ψυχῆς του ἀπό αὐτόν ἐδῶ τόν κόσμο.
Τυχαῖα δέν πέφτεις ἔξω. Κατά βάθος δέν θέλεις τήν ἀλήθεια, ἀλλά ὅ,τι σέ εὐχαριστεῖ.

Γιά νά κάνουμε μιά καλή ἀρχή, πρέπει νά εἴμαστε σέ θέση νά ξεκινήσουμε, ἀλλιῶς δέν μπορεῖ νά γίνει ἀρχή. Καί ξεκινᾶ κανείς, μόνο ὅταν εἶναι μετανοημένος, ὅταν ἔχει συγχωρήσει τούς ἄλλους καί ἔχει ζητήσει συγχώρηση ἀπό τούς ἄλλους. Οὔτε βῆμα δέν μπορεῖ νά κάνει κανείς ἐνόσῳ ὑπάρχει στήν ψυχή του κάποια τέτοια σκιά. Λέει ὁ Κύριος ὅτι, ἄν δέν συγχωρήσετε τά παραπτώματα τῶν ἀνθρώπων, ὅσο κι ἄν σᾶς πίκραναν, ὅσο κι ἄν σᾶς στενοχώρησαν, ὅσο κι ἄν σᾶς ἀδίκησαν, καί ὁ Πατήρ ὁ οὐράνιος δέν θά σᾶς συγχωρήσει. Δέν εἰσακούεται ἡ προσευχή μας μέ τήν ὁποία ζητοῦμε συγχώρηση ἀπό τόν Θεό, οὔτε μισό μέτρο δέν ἀνεβαίνει ἡ προσευχή μας, ἐάν δέν ἀλληλοσυγχωρηθοῦμε.
Νά παρακαλοῦμε τόν Θεό νά μᾶς δώσει χρόνο μετανοίας, ὥστε, αὐτό πού δέν κάναμε μιά ὁλόκληρη ζωή, νά τό κάνουμε τώρα.

Ὁ καθένας μας ἔχουμε τά ἀδύνατα σημεῖα τοῦ ἑαυτοῦ μας, τά πιό ἐμφανή ἤ τά λιγότερο ἐμφανή, τά συγκεκριμένα ἀδύνατα σημεῖα. Νά τά βροῦμε ὁ καθένας καί νά μήν ἀθωώνουμε τόν ἑαυτό μας. Πόσες φορές τήν ὥρα πού μετανοεῖς καί ἐξομολογεῖσαι καί ἀποφασίζεις νά εἶσαι πιά τοῦ Θεοῦ, πόσες φορές, ἄν εἶσαι τίμιος μέ τόν ἑαυτό σου, θά τό καταλάβεις καί θά τό ὁμολογήσεις ὅτι ἀφήνεις ἀνέπαφα κάποια ἀδύνατα σημεῖα, πού κατά κάποιον τρόπο νομίζεις ὅτι μέ αὐτά δέν μπορεῖ νά γίνει τίποτε, ὅτι αὐτά δέν ἀλλάζουν. Ὄχι, ὄχι. Παγιδεύτηκες. Εἶναι ὄντως ἀδύνατα σημεῖα, πού, ἄν θελήσεις νά τά ἐνοχλήσεις καί νά τά ἀμφισβητήσεις, ἄν θελήσεις νά τά ἐγκαταλείψεις, νά τά ἀφήσεις, νά τά ἀποχωριστεῖς, θά περάσεις τράνταγμα φοβερό, θά ταρακουνηθεῖς, θά νιώσεις ὅτι χάνεσαι· καί γι᾿ αὐτό καί φοβᾶσαι νά τό κάνεις. Ἀλλά δέν γίνεται ἔτσι. Εἶναι ψεύτικη ἡ μετάνοια, ὅταν ἀφήνεις τά ἀδύνατα σημεῖα ἀνέπαφα.

Νά ἀφήνουμε ἕνα περιθώριο πάντοτε μήπως δεν εἶναι ἔτσι αὐτό πού νομίζουμε σωστό, γιά νά δοῦμε τήν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ. Ἀλλιῶς, βρίσκει κανείς διάφορα ἐπιχειρήματα, βοηθάει καί ὁ διάβολος, καί μπερδεύεται.
Τό μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως εἶναι κρίσις. ῾Ο νοῦς μας καί ἡ ψυχή μας ἐκεῖ νά εἶναι ἀνοιχτά ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Μόνο ἔτσι μπορεῖ νά συναισθανθεῖ κανείς τήν ἁμαρτία του, νά νιώσει μετάνοια καί νά λάβει συγχώρηση.
Ὁ Θεός δέν θά τρέχει συνέχεια πίσω σου νά σέ τσιγκλάει. Μόνος σου πρέπει νά δείξεις πώς προτιμᾶς τόν Θεό, ὅ,τι κι ἄν στοιχίσει, ἀκόμη καί μαρτύριο. Ἔτσι θά φύγει ἀπό τήν ψυχή ἡ χλιαρότητα, ἡ προχειρότητα, ἡ ἀνευθυνότητα καί μόνο ἔτσι θά εἶναι ἡ ζωή μας ἀπόλυτα κατενώπιον Θεοῦ ἀνά πᾶσαν στιγμήν. Θά σταθεροποιηθεῖ ἡ ψυχή στήν ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ καί στήν κοινωνία μαζί του.

Σιγά-σιγά καθ᾿ ὁδόν ὅλα θά τά καταλάβει κανείς τά τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος. Μπορεῖ κάποια ψυχή νά εἶναι γεμάτη ἐλαττώματα καί ἀδυναμίες· ἀλλά ἀφοῦ ἔχει ζῆλο καί ἀγωνίζεται, ἕνα-ἕνα θά τά ξεπεράσει ὅλα καί θά λυτρωθεῖ. Μιά ψυχή πού ἔχει μέν σοβαρά ἐλαττώματα, ἀλλά συνεχίζει νά ἔχει ζῆλο καί ἀγωνίζεται, θά εὐλογηθεῖ. Ἐνῶ ἄλλη πού ἀπό σκαριοῦ της δέν ἔχει χτυπητά ἐλαττώματα, ἴσως θά μείνει στάσιμη. Πρέπει λοιπόν νά συνειδητοποιήσει κανείς τίς βασικές ἀδυναμίες του καί νά ξεκόψει ἀπό αὐτές. Πῶς θά τό κάνεις ὅμως αὐτό, ὅταν δέν ὑπάρχει μέσα σου λίγη πνευματική γενναιότητα καί κλαψουρίζεις, ζητᾶς παρηγοριά, δέν θέλεις λίγο νά στενοχωρήσεις, νά ζορίσεις τόν ἑαυτό σου, πού σοῦ εἶναι τό πιό ἀγαπητό πραγματάκι; Μπορεῖ βέβαια νά ἔχεις διάθεση νά ἀκοῦς, ἀλλά τό θέμα εἶναι πῶς τά ἀκοῦς, πῶς τά δέχεσαι, πῶς τά ἀφήνεις νά ἐπιδράσουν μέσα σου αὐτά πού ἀκοῦς.

Εβδομαδιαιο προγραμμα
No event found!
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Ομιλιες τρεχουσας περιοδου
 • 191. Καθαρά Δευτέρα 11/03/2019 Ασκητικα
  30:13 23/02/2004
 • 192. Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 16/03/2019 Κυριακοδρομιο
  30:50 08/03/1998
 • 169. Τελική εὐθεία – Α΄ μέρος 12/12/2018 Ασκητικα
  34:05 12/12/2002
 • 170. Τελική εὐθεία – Β΄ μέρος 14/12/2018 Ασκητικα
  33:39 13/12/2002
Ομιλιες π. Συμεων
Κατα ειδικη θεματολογια
ΣΘ
Αγ. Συμεων Ν. Θεολογος
ΜΟ
ΠΔ
Παλαια Διαθηκη
Π.Τ
ΜΥ
Μυστηριο Θ. Ευχαριστιας
ΕΞ
Μυστ. Εξομολογησεως
ΛΤ
Λειτουργικα
ΑΓ
ΚΥ
Κυριακοδρομιο
ΚΔ
Καινη Διαθηκη
ΘΕ
Θεομητορικες Εορτες
ΔΟ
ΔΕ
Δεσποτικές Εορτες
ΨΥ
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΗΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16171819202122 ΜΑΡΤΙΟΥΜΑΡΤΙΟΥΜΑΡΤΙΟΥΜΑΡΤΙΟΥΜΑΡΤΙΟΥΜΑΡΤΙΟΥΜΑΡΤΙΟΥ Συναξαριστης

Τό διά κολλύβων θαῦμα Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος Σαββίνου μάρτυρος, Χριστοδούλου ὁσ. τοῦ ἐν Πάτμῳ

Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Ὁσίου Ἀλεξίου τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ

Κυρίλλου Ἱεροσολύμων

Χρυσάνθου καί Δαρείας μαρτύρων

Τῶν ἐν τῇ Μονῇ τοῦ ἁγίου Σάββα ἀναιρεθέντων Πατέρων

Ἰακώβου ὁμολογητοῦ, Θωμᾶ Κων/πόλεως, Μιχαήλ νεομάρτυρος τοῦ Εὐρυτάνος

Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Βασιλείου ἱερομάρτυρος, Καλλινίκης μάρτυρος

Νηστεία Μεγάλης Τεσσαρακοστής

Νηστεία Μεγάλης Τεσσαρακοστής

Νηστεία Μεγάλης Τεσσαρακοστής

Νηστεία Μεγάλης Τεσσαρακοστής

Νηστεία Μεγάλης Τεσσαρακοστής

Νηστεία Μεγάλης Τεσσαρακοστής

Νηστεία Μεγάλης Τεσσαρακοστής

Κατάλυση οἴνου καί ἐλαίου

Κατάλυση οἴνου καί ἐλαίου

Νηστεία

Νηστεία

Νηστεία

Νηστεία

Νηστεία

Εβδομαδιαιο προγραμμα
No event found!