Πνευματικα
Μηνυματα
Ἀποσπάσματα ἀπό τούς λόγους τοῦ π. Συμεών

Στή σημερινή εὐαγγελική περικοπή ὁ Κύριος ζητάει πίστη, ὅπως κάθε φορά. Σήμερα καί τά πιό καλά πράγματα διαβιβρώσκουν τήν πίστη. Ὅπως οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι ἔχουν περισσότερη ἐμπιστοσύνη στό αὐτοκίνητό τους καί σέ ἄλλα ἀγαθά, ἔτσι περίπου κάνουν καί οἱ χριστιανοί, καί τελικά ἡ χαρά καί ἡ εὐφροσύνη τους δέν εἶναι ὁ Θεός. Νά δοῦμε τί ἀκατέργαστη ψυχή ἔχουμε, τί κακό βρίσκεται μέσα μας! Τό κουκουλώνουμε, τό παραβλέπουμε καί βολευόμαστε μέ τό νά ἔχουμε μιά ἐξωτερική ψευτοπίστη. Χρειάζεται νά ἀναγνωρίσεις τήν ἀπιστία σου, νά τήν ὁμολογήσεις, ἀλλά ὅσο ἐξαρτᾶται ἀπό σένα, νά ὁμολογήσεις ἐπίσης καί τήν πίστη σου: «Πιστεύω, Κύριε· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ». Ἄν τρέξουμε ἔτσι στόν Κύριο, θά μᾶς δώσει αὐτό πού μᾶς χρειάζεται. Θά γιατρέψει τήν ψυχή μας, θά τήν καθαρίσει, καί θά νιώσουμε αὐτή τήν κάθαρση, τήν ἀνάσταση καί ἀναζωογόνηση τῆς ψυχῆς, πού φέρνει ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ.

Οἱ γονεῖς καί γενικότερα οἱ μεγάλοι πρέπει νά συνειδητοποιήσουν τήν ἀλήθεια ὅτι δέν εἶναι ὅπως ἦταν ἕναν καιρό, πού ἦταν ἐλεύθεροι καί ἐνεργοῦσαν ὅπως ἤθελαν. Τώρα ὁ γονέας εἶναι ἀρχηγός, εἶναι ὁδηγός, καθώς ἔχει ὑπ᾿ εὐθύνῃ του ἀνθρώπους μικρότερους, τά παιδιά, πού πρέπει νά τά διαπλάσει σωστά, ἔχει τήν οἰκογένεια, πού πρέπει νά τήν κατευθύνει, νά τήν καθοδηγήσει σωστά. Ἄν δέν τό καταλάβει αὐτό ὁ γονέας ἤ ὁ κάθε μεγαλύτερος πού ἔχει δοῦναι λαβεῖν μέ μικροτέρους, ὥστε νά πάρει τή στάση τοῦ ὁδηγοῦ, τοῦ ἀρχηγοῦ, τή στάση τοῦ καθοδηγητῆ, ἄς ποῦμε ἔτσι, ἀλλά ἐνεργεῖ αὐταρχικά καί κυριαρχικά, θά πέσει ἔξω, θά κάνει λάθη καί ζημιά στίς ψυχές. Γιατί, ἐάν ὁ γονέας αὐθαίρετα, αὐταρχικά καί ἁπλῶς ὡς γονέας θελήσει νά βάλει τά πράγματα στή θέση τους, χωρίς νά καταβάλει προσπάθεια νά γνωρίσει τόν ἑαυτό του πρῶτα καί τά παιδιά του, θά ἀποτύχει καί θά χειροτερέψουν τά πράγματα γιά ὅλους.

Ἐπιτρέπει ὁ Θεός καμιά φορά ἔτσι νά πειρασθεῖ, νά πιεσθεῖ ὁ ἄνθρωπος, πού νά μήν ἀντέχει. Ὄχι μόνο οἱ προχωρημένοι ἀλλά ὅλοι λίγο πολύ περνοῦν κάτι τέτοιες δυσκολίες, τίς ὁποῖες δέν χρειάζεται νά ἀντιμετωπίζεις πάντοτε κατά μέτωπο καί νά πηγαίνεις κόντρα. Γιά παράδειγμα: Καθώς περπατᾶς, συναντᾶς ἕναν σκύλο πού σοῦ κλείνει τόν δρόμο. Ἐάν κάνεις τόν παλικαρά, καί πᾶς ἴσως κατά μέτωπο, μπορεῖ νά σέ δαγκάσει. Ἐνῶ δέν σέ πειράζει νά λοξοδρομήσεις λίγο. Ἔτσι, καί ὁ σκύλος θά εἶναι ἥσυχος, καί ἐσύ δέν θά κινδυνέψεις. Μερικοί δυσκολεύονται πάρα πολύ νά συγκρουσθοῦν κατά μέτωπο μέ τίς βασικές ἀδυναμίες καί κουσούρια, μέ τά ἀρνητικά στοιχεῖα πού ὑπάρχουν μέσα τους. Σέ κάποιους εἶναι πολύ ἰσχυρά αὐτά καί δέν βγαίνει τίποτε μέ τό νά προσπαθεῖς νά κοντράρεσαι μέ αὐτά. Ἄν τά ἀγνοήσεις, μπορεῖ νά τά ξεπεράσεις καλύτερα. Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ σιγά-σιγά θά τά κοιμίσει, θά τά ἀποδυναμώσει ὅλα αὐτά τά ἀρνητικά.

Ὁ ἄνθρωπος πρωτίστως, καθ᾿ ὅ λογικό πλάσμα, ὀφείλει νά εἶναι ἰσορροπημένος. Καί ὄντας ἰσορροπημένος ὁ ἄνθρωπος εἶναι καί ἁπλός, εἶναι καί ταπεινός. Καί καθώς μαθαίνει τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ὑποτάσσεται σ᾿ αὐτές καί τίς τηρεῖ καί εἶναι ὅπως τόν θέλει ὁ Θεός. Καθένας βέβαια, ἔτσι ἤ ἔτσι, εἴμαστε βεβαρημένοι, καθότι προερχόμαστε ἀπό τόν Ἀδάμ. Ὁ Θεός τό γνωρίζει αὐτό. Πάντοτε νά θυμάστε τήν παραβολή τῶν ταλάντων. Αὐτός πού εἶχε πέντε, ἔπρεπε νά τά κάνει δέκα, αὐτός πού εἶχε ἕνα, ἔπρεπε νά τά κάνει δύο. Ποῦ δύο, ποῦ δέκα. Καί ὅμως, τό ἴδιο ἦταν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ἑπομένως, ἀνάλογα μέ τό πῶς ὁ Θεός οἰκονόμησε νά εἶναι ἡ ὅλη δική σου ὕπαρξη, ἀνάλογα περιμένει ἀπό σένα νά πάρεις τή στάση πού πρέπει νά πάρεις, γιά νά σέ ρυθμίσει, νά σέ ἰσορροπήσει, νά σέ κάνει ἁπλό, ταπεινό, γιά νά καρποφορήσεις σωτηρία.

Στήν πνευματική ζωή χρειάζεται νά ἔχεις ὁδηγό, ἀφ᾿ ἑνός διότι εἶσαι τυφλός. Ποῦ πᾶς; Νομίζεις ὅτι μπορεῖς, ἀλλά εἶσαι ἀνήμπορος. Εὔκολα θά ἀπελπιστεῖς, θά ἀπογοητευτεῖς. Μέ τόν ὁδηγό ταπεινώνεσαι, κόβεις τό θέλημά σου, πού σημαίνει ὅτι θά ἔρθει ἡ προκοπή, μόνο ὅταν εὐδοκήσει ὁ Θεός. Ἀφ᾿ ἑτέρου διότι –κυρίως αὐτό– βλέπεις ὅτι αὐτός εἶναι ὁ ἀσφαλής δρόμος τῆς σωτηρίας: ἡ ὑπακοή. Ἐλάχιστες εἶναι οἱ ψυχές πού βρίσκουν αὐτόν τόν σωστό δρόμο. Πρέπει νά πειστοῦμε ὅτι ὁ Χριστός θά στείλει ἄνθρωπο νά μᾶς ὁδηγήσει καί νά βοηθήσει νά προκόψουμε. Ἐμεῖς δείχνουμε βέβαια καλή διάθεση, ἀλλά ὄχι ὅτι παραδιδόμαστε στόν Χριστό, νά γίνει τό θέλημά του· ἀνήκουμε στόν ἑαυτό μας. Στήν ὑπακοή σιγά-σιγά ὁ Κύριος σέ ξεσκεπάζει καί βλέπεις τό σκοτάδι σου. Αὐτό σέ τρομάζει. Ξεσκεπάστηκες κατά τέτοιον τρόπο πού βλέποντας τό χάλι σου νιώθεις ὅτι χάνεσαι; Πές «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με» καί μή φοβᾶσαι.

Δέν τακτοποιεῖται κανείς μέ μιά ἐξομολόγηση. Πάλι καί πάλι πρέπει νά ἐξομολογεῖται. Ἄνθρωπος εἶναι κανείς καί πάλι θά αἰσθανθεῖ τήν ἀνάγκη νά καθαρίσει, νά φρεσκάρει τήν ψυχή του. Ὅπως καθαρίζουμε κάτι, καί ὕστερα πάλι χρειάζεται νά τό καθαρίσουμε, γιά νά εἶναι καθαρό. Ὄχι μόνο γι᾿ αὐτόν τόν λόγο πρέπει κανείς κάθε τόσο νά ἐξομολογεῖται, ἀλλά καί διότι, ὅσο καλά κι ἄν ἐξομολογηθεῖ, μέ μιά φορά δέν τελειώνει. Πολύ γρήγορα θά νιώσει ὁ χριστιανός ὅτι δέν ἦταν πλήρης ἡ μετάνοιά του, ὅτι δέν ἦταν πλήρης ἡ ἐξομολόγησή του. Μπορεῖ νά μήν ξέχασε νά ἐξομολογηθεῖ φοβερές ἁμαρτίες, ἀλλά ὅμως ἴσως νά μήν ἔπιασε τίς βαθύτερες ρίζες. j j Μετάνοια εἶναι νά συναισθανθεῖ κανείς τί ἔκανε, νά λυπηθεῖ, νά πονέσει καί νά ζητήσει συγχώρηση ἀπό τόν Θεό.

Ὅλοι μαζί τελώντας τήν ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου προσευχόμαστε στόν Θεό, στήν Παναγία καί λαμβάνουμε τίς εὐλογίες τοῦ Θεοῦ. Μεγάλος θησαυρός ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος. Μεγάλος θησαυρός ὅλοι αὐτοί οἱ ὕμνοι, τά τροπάρια, ὅλες αὐτές οἱ λέξεις, ὅλα αὐτά τά ἐπίθετα… Μεγάλος θησαυρός. Καί ἐδῶ ὅμως τό θέμα εἶναι πῶς θά τά πάρει κανείς. Ἐάν τά πάρουμε ὅτι νά, κάποιος τά ἔγραψε, ἁπλῶς γιά νά ἔχουμε ἀκολουθίες καί νά γεμίζει ἡ ζωή μας, δέν θά ὠφεληθοῦμε πολύ. Ἀλλά ἄν τά πάρουμε ὅτι τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ ἑτοίμασε τήν Παναγία, μόρφωσε μέσα στήν Παναγία τόν Κύριο ὡς ἄνθρωπο, ὅτι τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ ὁδηγεῖ τήν Ἐκκλησία, φώτισε καί αὐτόν τόν ὑμνογράφο, ἔβαλε στόν νοῦ του καί στή γραφίδα του ὅλα αὐτά, τότε τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ μᾶς βοηθάει νά γεμίσει ἡ ψυχή μας καί νά μή χορταίνουμε μέ τή μιά λέξη, μέ τήν ἄλλη λέξη, μέ τή μιά φράση, μέ τήν ἄλλη φράση, μέ τόν ἕνα ὕμνο, μέ τόν ἄλλο ὕμνο.

No event found!
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Ομιλιες τρεχουσας περιοδου
 • 96. Κυριακή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου 09/02/2018 Κυριακοδρομιο
  20:57 20/02/2000
 • 97. Κυριακή τοῦ Ἀσώτου υἱοῦ 09/02/2018 Κυριακοδρομιο
  20:35 27/02/2000
 • 98. Κυριακή τῆς Κρίσεως 09/02/2018 Κυριακοδρομιο
  20:34 05/03/2000
 • 99. Τί εἶναι κοσμική ζωή; Τί εἶναι κοσμικό πνεῦμα; 11/02/2018 Ασκητικα
  44:22 18/02/2001
 • 101. Ἑσπερινός τῆς Τυρινῆς 17/02/2018 Κυριακοδρομιο
  36:26 11/03/2000
 • 103. Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 24/02/2018 Κυριακοδρομιο
  33:45 19/03/2000
Ομιλιες π. Συμεων
Κατα ειδικη θεματολογια
ΣΘ
Αγ. Συμεων Ν. Θεολογος
ΜΟ
ΠΔ
Παλαια Διαθηκη
Π.Τ
ΜΥ
Μυστηριο Θ. Ευχαριστιας
ΕΞ
Μυστ. Εξομολογησεως
ΛΤ
Λειτουργικα
ΑΓ
ΚΥ
Κυριακοδρομιο
ΚΔ
Καινη Διαθηκη
ΘΕ
Θεομητορικες Εορτες
ΔΕ
Δεσποτικές Εορτες
ΨΥ
ΚΥΡΙΑΚΗΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ 18192021222324 ΜΑΡΤΙΟΥΜΑΡΤΙΟΥΜΑΡΤΙΟΥΜΑΡΤΙΟΥΜΑΡΤΙΟΥΜΑΡΤΙΟΥΜΑΡΤΙΟΥ Συναξαριστης

Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ὁσίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος, Κυρίλλου Ἱεροσολύμων

Χρυσάνθου καί Δαρείας μαρτύρων

Τῶν ἐν τῇ Μονῇ τοῦ ἁγίου Σάββα ἀναιρεθέντων Πατέρων

Ἰακώβου ὁμολογητοῦ, Θωμᾶ Κων/πόλεως, Μιχαήλ νεομάρτυρος τοῦ Εὐρυτάνος

ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ Βασιλείου ἱερομάρτυρος, Καλλινίκης μάρτυρος

Νίκωνος καί τῶν σύν αὐτῷ μαρτύρων, Λουκᾶ νεομάρτυρος

ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ Ἀρτέμονος Σελευκείας ἱερομάρτυρος

No event found!