Πνευματικα
Μηνυματα
Ἀποσπάσματα ἀπό τούς λόγους τοῦ π. Συμεών

Ἀπό μιά πλευρά θά μπορούσαμε νά ποῦμε τό τοῦ ἱεροῦ Αὐγουστίνου: Δός ὅ κελεύεις καί κέλευε ὅ,τι καί βούλει. Κάπως ἀλλιῶς βέβαια ἴσως τό ἐννοοῦσε ὁ ἱερός Αὐγουστίνος, ἀλλά ἐμεῖς ἐδῶ ἐννοοῦμε: «Βοήθησέ με, Θεέ μου, νά τό ξεπεράσω αὐτό τό δύσκολο, τό ὅποιο δύσκολο. Νά μέ βοηθᾶς κάθε φορά νά τό ξεπερνῶ, νά μέ βοηθᾶς δηλαδή νά γίνεται αὐτό πού θέλεις ἐσύ, καί ἀπό κεῖ καί πέρα νά ἐπιτρέψεις ὅσα θέλεις τέτοια νά μοῦ συμβοῦν».
«Θεέ μου, ἐγώ ἁμαρτωλός εἶμαι· πέρα γιά πέρα ἐσπιλωμένος, πέρα γιά πέρα βρώμικος, πέρα γιά πέρα πληγωμένος. Ἀλλά ὅμως ἐσύ εἶσαι Θεός οἰκτίρμων καί φιλάνθρωπος. Καθάρισέ με, Θεέ μου, μέ τό ἔλεός σου καί τήν εὐσπλαχνία σου! Θεέ μου, ἡ μοναδική πόρτα, πού πρέπει νά διαβῶ γιά νά σωθῶ, εἶναι ἡ μετάνοια· δῶσε μου μετάνοια».

Γιορτάζουμε σήμερα τήν Πεντηκοστή, πού εἶναι ἡ γενέθλιος ἡμέρα τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι ἡ ἡμέρα κατά τήν ὁποία πίστεψαν οἱ πρῶτοι μετά ἀπό τούς ἀποστόλους, οἱ ὁποῖοι ἀπόστολοι ἐκεῖ στό ὑπερῶο δέχθηκαν τίς πύρινες γλῶσσες τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τό ὅλο ἔργο τό ἔκανε ὁ Χριστός: ἔγινε ἄνθρωπος, κήρυξε, φανέρωσε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, πέθανε ἐπάνω στόν σταυρό, ἀνέστη καί εἰσάγει τόν ἄνθρωπο στόν οὐρανό. Ἀλλά ὅλο αὐτό τό ἔργο τό κάνει στόν καθένα μας πραγματικότητα τό Ἅγιο Πνεῦμα ἀνάλογα μέ τήν ἀνταπόκριση τοῦ ἀνθρώπου. Ἄν ὅμως πάρεις στάση ἀντιδραστική, ἀρνητική, τότε βγαίνεις ἀπό τή ζωή, βγαίνεις ἀπό τήν ὅλη φυσιολογική πορεία –ἀπό τό πῶς δηλαδή τά ἔχει κανονίσει ὁ Θεός– καί χάνεσαι. Ἐλεύθερος εἶσαι νά φύγεις ἤ νά μείνεις. Ἀλλά ἄν μείνεις, ἔχεις ζωή, ἔχεις σωτηρία· ἄν φύγεις, ἔχεις θάνατο, ἔχεις ἀπώλεια, καταστροφή. Πρός τά ποῦ θά κινηθεῖ ἡ ψυχή σου;

Πνευματική ζωή μέσα μας δημιουργεῖ τό Πνεῦμα τό Ἅγιο· ὄχι ἐμεῖς. Χριστιανική ζωή ζοῦμε, ὅταν εἶναι μέσα μας ὁ Χριστός, τόν ὁποῖο Χριστό τόν μορφώνει μέσα μας τό Πνεῦμα τό Ἅγιο. Καί ἄν θελήσουμε νά εἴμαστε εἰλικρινεῖς, δέν θά δυσκολευτοῦμε πολύ νά ποῦμε ὅτι καθόλου δέν τό προσέξαμε αὐτό τό θέμα. Κάνουμε ἁπλῶς τόν σταυρό μας, λέμε ἁπλῶς κάποια λόγια προσευχῆς, θά ἐκκλησιασθοῦμε, θά θυμηθοῦμε νά πᾶμε νά ἐξομολογηθοῦμε καμιά φορά, θά πᾶμε νά κοινωνήσουμε, ἀλλά βλέπουμε καρπό; Ἔχουμε ἀποτελέσματα; Ἄν δέν ἔχουμε, κάτι δέν πάει καλά, κάτι δέν γίνεται σωστά. Τά κάνουμε ὅλα, ἀλλά μέσα στήν καρδιά ὑπάρχει ἀντίσταση. Κυρίως ὑπάρχει ἀπιστία ἤ περιφρόνηση. Καί μόνο ἡ στάση μας, πού εἶναι περιφρονητική ἤ ἁπλῶς ἀδιάφορη ἀπέναντι στό Πνεῦμα τό Ἅγιο, εἶναι μεγάλο κακό. Πῶς λοιπόν αὐτό θά μείνει στήν ψυχή μας καί θά ἐνεργήσει μέσα μας;

Αὐτό εἶναι τό μυστικό τῆς ζωῆς. Νά παραδοθεῖς στόν Θεό καί νά μήν ἐπιτρέψεις στόν ἑαυτό σου: «Γιατί αὐτό ἔτσι; Γιατί τό ἄλλο ἀλλιῶς;» Νά ἐξαφανισθεῖ τελείως ἀπό τήν ψυχή τό «γιατί;» Ἔτσι γίνεται ὁ ἄνθρωπος ἀγαθός, ἀγαθότατος. Κυρίως ὅμως ξεγλιτώνει ἀπό ὅλα τά δικά του. Καί, καθώς ἀφήνεσαι στήν ἀγαθότητα καί στή δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, βλέπεις πώς ὁ Θεός σοῦ τά δίνει ὅλα ἑκατονταπλασίονα. Οἱ ἅγιοι ἔτσι προχωροῦν: «Νά ᾿ναι εὐλογημένο, Θεέ μου». Καί κανένας μας δέν μπορεῖ νά πεῖ γιά κάποιον ἅγιο: «Αὐτός τό ᾿χει χαμένο». Ὄχι· ὁ ἅγιος ξέρει τί κάνει. Ἐμεῖς γιατί δέν κάνουμε ἔτσι;
Ἄν ὁ Θεός θέλει νά εὐλογήσει μιά ψυχή, θά περάσει ἡ ψυχή ὄχι ἁπλῶς ἀπό κάποιες δυσκολίες, ἀλλά ἀπό τίς πιό ἀσυνήθιστες καταστάσεις, πού, τρόπον τινά, τίς ξεπερνάει κανείς μόνο μέ θαῦμα, μέ τή θαυμαστή δηλαδή ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ.

Ὁ χριστιανός δέν πληγώνεται καί δέν στενοχωρεῖται μέ τίποτε. Ἐκεῖνος πού πληγώνεται εἶναι ὁ παλαιός ἄνθρωπος, ἀλλά ὁ χριστιανός τόν παραδίδει στόν Χριστό ὄχι μόνο γιά νά τόν πλήξει, ἀλλά καί νά τόν θανατώσει. Ἑπομένως, ὅλα ὅσα ἐπιτρέπει ὁ Θεός νά περάσουμε πλήττουν τό ἐγώ, τόν ἐγωισμό, τόν παλαιό ἄνθρωπο. Γιά τόν λόγο αὐτό ἐκεῖνος πού ἀκολουθεῖ τόν Χριστό μέ τίποτε δέν στενοχωρεῖται, διότι ὅλα τοῦ κάνουν τό μεγάλο αὐτό καλό, πού ποθεῖ νά γίνει στήν ψυχή του, νά ἐκλείψει δηλαδή ὁ παλαιός ἄνθρωπος καί ἡ ἐπήρειά του πάνω μας. Ἄν τά πάρεις ἔτσι τά πράγματα, λυτρώνεσαι μιά κι ἔξω ἀπό τόν παλαιό ἄνθρωπο καί τό ἐγώ, καί πλέον τίποτε δέν σέ πληγώνει, δέν σέ πονάει. Ὅλα, καί τά ἄσχημα καί τά ὄμορφα καί τά εὔκολα καί τά δύσκολα ὑπηρετοῦν ὡς θεραπαινίδες τή σωτηρία τῆς ψυχῆς.

Καθώς θά γράψεις τά τῆς ψυχῆς σου, τήν ὥρα πού ἑτοιμάζεσαι γιά τήν ἐξομολόγηση, καί θά βοηθηθεῖς μετά καί στήν ἐξομολόγηση, αἰσθάνεσαι ὅτι βγαίνεις ἀλλιώτικος μέσα ἀπό αὐτή τήν προσπάθεια νά ἐμβαθύνεις, νά σκάψεις μέσα σου. Εἶναι σάν ἕνα βάπτισμα. Βαπτίζεται κανείς στίς ἀλήθειες τοῦ Θεοῦ καί βγαίνει ἀπό κεῖ ἀλλιώτικος, ὅπως ὅταν βαπτίζεται καί βγαίνει ἀλλιώτικος ἀπό τήν κολυμβήθρα.
Νά εἴμαστε βέβαιοι ὅτι πρίν φύγουμε ἀπό τόν κόσμο αὐτό, θά γίνει καί σ᾽ ἐμᾶς μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ τό θαῦμα τῆς θεραπείας τῆς ψυχῆς μας, μέ τήν προϋπόθεση ὅτι ἐμεῖς θά ἀναμένουμε, θά προσμένουμε μέ προσευχή, μέ ἔργο, μέ ἄσκηση, μέ ἀγώνα, μέ μετάνοια. Χτυπήσαμε; Νά ἐπιδέσουμε τήν πληγή μας. Πληγωθήκαμε; Νά τρέξουμε (στό μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως) νά θεραπευθοῦμε καί νά συνεχίσουμε μέ προσμονή, ἐπιμονή, ὑπομονή καί ἀγώνα τό νά βλέπουμε πρός τόν Κύριο.

Ὅταν ὁ Θεός βλέπει ὅτι ἔχουμε διάθεση νά δοῦμε τήν ἁμαρτία μέσα μας καί νά τήν ἀφήσουμε, μᾶς δίνει δύναμη καί φώτιση νά δοῦμε καλά τόν ἑαυτό μας, γιατί ἀλλιῶς δέν μπορεῖ νά ξεκινήσει θεραπεία. Ἄν δεῖς μέσα σου τό μίσος πού ἔχεις, τίς κακίες, τήν ὑπερηφάνεια, τή σκληροκαρδία, τό ὅτι δέν ἀφήνεις τόν Θεό νά σκάψει βαθιά μέσα σου καί νά βγάλει τίς ρίζες τῶν κακῶν, τῶν παθῶν, ὥστε νά τά δεῖς κι ἐσύ ὅλα ὅπως τά βλέπει ἐκεῖνος καί νά τά ἐξομολογηθεῖς γιά νά σέ γιατρέψει, ἄν δεῖς ὅλο αὐτό τό μακελειό μέσα σου, θά φρίξεις. Ἄν δέν τά φανερώσεις ὅμως ἐσύ, δέν μπορεῖ ὁ Χριστός νά σέ γιατρέψει. Ἄν κάνεις πώς δέν καταλαβαίνεις καί τά κουκουλώνεις (ὁπότε γίνεσαι ὑποκριτής), δέν εἶναι μόνο ὅτι εἶσαι ἀτακτοποίητος καί ἀσυγχώρητος, ἀλλά ὅσο μένεις ἔτσι καί δέν σκάβεις βαθιά μέσα σου, τόσο χρονίζει τό κακό καί σκληραίνει. Αὐτό σημαίνει πώς δύσκολα μετά θεραπεύεται.

Εβδομαδιαιο προγραμμα
No event found!
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Ομιλιες τρεχουσας περιοδου
  • 169. Τελική εὐθεία – Α΄ μέρος 12/12/2018 Ασκητικα
    34:05 12/12/2002
  • 170. Τελική εὐθεία – Β΄ μέρος 14/12/2018 Ασκητικα
    33:39 13/12/2002
Ομιλιες π. Συμεων
Κατα ειδικη θεματολογια
ΣΘ
Αγ. Συμεων Ν. Θεολογος
ΜΟ
ΠΔ
Παλαια Διαθηκη
Π.Τ
ΜΥ
Μυστηριο Θ. Ευχαριστιας
ΕΞ
Μυστ. Εξομολογησεως
ΛΤ
Λειτουργικα
ΑΓ
ΚΥ
Κυριακοδρομιο
ΚΔ
Καινη Διαθηκη
ΘΕ
Θεομητορικες Εορτες
ΔΟ
ΔΕ
Δεσποτικές Εορτες
ΨΥ
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΗΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15161718192021 ΙΟΥΝΙΟΥΙΟΥΝΙΟΥΙΟΥΝΙΟΥΙΟΥΝΙΟΥΙΟΥΝΙΟΥΙΟΥΝΙΟΥΙΟΥΝΙΟΥ Συναξαριστης

Ψυχοσάββατον Ἱερωνύμου ὁσίου, Αὐγουστίνου Ἱππῶνος

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Λεοντίου τοῦ ἐξ Αἰγίνης, Ὑπατίου, Θεοδούλου, Αἰθερίου τῶν μαρτύρων

Ἰούδα ἀποστόλου, Παϊσίου τοῦ Μεγάλου

Μεθοδίου Πατάρων, Νικολάου Καβάσιλα

Τερεντίου ἱερομάρτυρος, Ἰουλιανοῦ μάρτυρος

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Νηστεία Πεντηκοστής

Νηστεία Αγ. Πνεύματος

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση εἰς πάντα

Εβδομαδιαιο προγραμμα
No event found!