Πνευματικα
Μηνυματα
Ἀποσπάσματα ἀπό τούς λόγους τοῦ π. Συμεών

Ὅλα αὐτά πού μᾶς συμβαίνουν –πού ἔχουμε τά βάσανά μας, τά ὅποια ζόρια– νά τά πάρεις θετικά. Καί τό ὅτι, ἐνῶ ἀκοῦμε ὁρισμένα πράγματα, ἐνῶ λέγονται κάποιες ἀλήθειες, ἐμεῖς δέν καταλαβαίνουμε, ἀκόμη καί αὐτό θετικό εἶναι, ἄν ἐσύ τό πάρεις θετικά: «Ἄχ, Θεέ μου, τί ἔχει γίνει μέσα στήν ψυχή μου καί ἐγώ εἴδηση δέν παίρνω. Ὠμές ἀλήθειες, ἁπλές ἀλήθειες ἀκούω, καί δέν τίς καταλαβαίνω. Λίγο θεωρητικά τίς καταλαβαίνω, ἀλλά δέν μπαίνουν μέσα στήν καρδιά μου, σάν, ἄς ποῦμε, κάτι νά τίς σπρώχνει νά βγοῦν πάλι ἔξω». Καί ταπεινώνεσαι. «Ὥστε ἔτσι εἶμαι, Θεέ μου, καί ἐγώ εἶχα καί μεγάλη ἰδέα γιά τόν ἑαυτό μου!» Ταπεινώνεσαι, συντρίβεσαι, πέφτεις κάτω, ἀλλά ἐλπίζεις στόν Θεό ὁ ὁποῖος γιά ὅλους εἶναι Θεός ἐλέους καί ἔτσι πολύ ἁπλά καί πολύ εὔκολα σέ ὅλους δίνει τή λύτρωση, ὅταν πάρουμε σωστή στάση.

Τό παθαίνουν αὐτό συχνά ἀρκετές ψυχές, ἄν ὄχι ὅλες: «Τόσο καλά ἤμουν. Πῶς ἔγινα τόσο ἄσχημα;» Καί πελαγώνουν ἐκεῖ μέσα. Μήν παρασύρεσαι ἀπό αὐτά. Δέν λέει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ: Διά πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ; Καί διά πολλῶν, θά λέγαμε τώρα, μεταπτώσεων καί ἀπό πολλά ἀνεβάσματα καί κατεβάσματα τέτοιας φύσεως θά περάσει κανείς, γιά νά μπεῖ τελικά στόν παράδεισο. Φτάνει νά τό ἔχει ὑπ᾿ ὄψιν του κανείς αὐτό καί νά μήν πανικοβάλλεται, σάν νά συμβαίνουν ἐρήμην τοῦ Θεοῦ αὐτά ἤ σάν νά μήν μπορεῖ ὁ Θεός νά τά ἀξιοποιήσει γιά τή σωτηρία μας, γιά τόν ἁγιασμό μας.
Στήν προσευχή σημασία ἔχει ἡ ἔνταση· νά κάνεις προσευχή μέ πόνο, ἔντονα. Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Χριστοῦ ὅλα τά κάνει προσευχή. Πηγαίνοντας στόν Χριστό διά τῆς προσευχῆς, εἶναι σάν νά ἔχεις αὐτό πού ζητᾶς!

Μέ ἀφορμή τή θεραπεία τῶν δαιμονιζομένων, νά ποῦμε ὅ,τι φωτίσει ὁ Θεός γιά τή δική μας κατάσταση. Ἄν δέν βρεῖς ἀληθινά τόν Χριστό, λίγο πολύ εἶσαι ὑπό τήν ἐπήρεια τή δαιμονική καί σέ κάνει ὁ διάβολος ὅ,τι θέλει, ὅσο κι ἄν ἐσύ νομίζεις ὅτι ἐνεργεῖς τάχα ἐλεύθερα. Δυστυχῶς, σάν νά μή θέλουμε νά μᾶς κυβερνάει ὁ Χριστός. Αὐτό σέ τελευταία ἀνάλυση ὀφείλεται στά δαιμόνια πού δέν θέλουν νά μᾶς ἀφήσουν. Ὅμως αὐτό γίνεται μέ τή συγκατάθεσή σου. Μεγάλο λάθος ὅταν ἐνεργεῖς ὅπως ἐσύ νομίζεις. Κάπου ἐκεῖ σέ ἐπηρεάζει τό δαιμόνιο. Μόνο ὅταν σκέφτεσαι τί θέλει ὁ Χριστός στήν κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, θά ἀπαλλαγεῖς λίγο-λίγο ἀπό τό ἐγώ, ἀπό τήν ἐπήρεια τή δαιμονική. Πολλοί φοβοῦνται νά γίνουν ἀληθινοί χριστιανοί. Βολεύτηκαν μέ τή φιλαυτία τους, τόν ἐγωισμό τους, μέ τά δαιμόνιά τους. Ἅμα βρεῖς τόν Χριστό, ἀλλάζεις τακτική καί γλιτώνεις ἀπό τίς παγίδες τοῦ διαβόλου.

Καί μία μόνο πτυχή τῆς ψυχῆς μας νά ἀφήσουμε μέ κρατούμενα, μέ πράγματα πού δέν τά ἔχουμε παραδώσει στόν Θεό, ἐκεῖ θά πᾶνε ὅλα τά “ζωύφια” τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου νά κρυφτοῦν, καί θά εἶναι μονίμως μιά ἑστία μολύνσεως καί δηλητηριάσεως τῆς σχέσεώς μας μέ τόν Θεό καί ἕδρα ἀντιστάσεως στόν Θεό. Διότι αὐτά ἐκεῖ κρατοῦν ἄμυνα καί ἀντιστέκονται. Καί τελικά δέν ἀφήνουν νά γίνει τό πλῆρες δόσιμό μας στόν Θεό, ἡ πλήρης καί τελεία ἀφοσίωση καί παράδοσή μας στό θέλημά του. Δέν μπορεῖς ἔτσι νά μυηθεῖς στό μυστήριο τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. Πρέπει νά εἶναι διάφανη, κρυστάλλινη ἡ σχέση μας μέ τόν Θεό καί μέ τούς ἀνθρώπους. Τίποτε νά μήν τή σκιάζει.
«Θεέ μου, μήν ἐπιτρέψεις, σέ παρακαλῶ, μήν ἀφήσεις κανέναν ἄνθρωπο νά πεῖ καλό λόγο γιά μένα σ᾿ αὐτόν τόν κόσμο».

Πολύ τονίζεται πάντα τό «ἑκούσιον» στό πάθος τοῦ Χριστοῦ. Μποροῦμε καί ἐμεῖς νά ἀξιωθοῦμε νά πάσχουμε ἑκουσίως, νά εἶναι τό πάθος μας ἑκούσιον, ὅ,τι κι ἄν εἶναι αὐτό, ὅταν ὅλα τά ἀγκαλιάζουμε μέ πόθο· κι ἄς πονοῦμε. Νά λέμε: «Αὐτό τώρα πού παθαίνω μέ πονάει πολύ. Τό γνωρίζεις, Θεέ μου· ἀλλά, ἀφοῦ τό ἐπιτρέπεις ἐσύ... Ποιός ξέρει τί κρυφή ἔπαρση ἔχω, τί πονηριά, τί αὐτοδικαίωση, τί ὑπεροψία ἔχω καί δέν τό καταλαβαίνω. Νά, τώρα, καθώς πονάω, δέν μπορῶ νά κρατῶ αὐτά τά πράγματα καί τρέχω σ’ ἐσένα νά μέ συγχωρήσεις. Ἔτσι, ἐνῶ καθόλου ἴσως δέν θά ἤθελα νά τά περνῶ ὅλα αὐτά, ὅμως βλέπω πόσο καλό μοῦ κάνουν, καθώς μέ στρέφουν σ’ ἐσένα, καί σέ εὐχαριστῶ πού τά ἐπέτρεψες. Καί πράγματι, Θεέ μου, εἶναι σάν νά τά ἤθελα πάρα πολύ ὅλα αὐτά, ὅσο ὀδυνηρά κι ἄν εἶναι. Ναί, τά ζητοῦσε ἡ ψυχή μου βαθύτερα». Ἔτσι, μέ τή στάση αὐτή τό ὅλο μαρτύριο καί σ’ ἐμᾶς γίνεται ἑκούσιο καί ὁμοιάζουμε μέ τόν Χριστό.

Μολονότι τίποτε ἴσως δέν μποροῦμε νά ἀποφύγουμε ἤ νά ἀποτρέψουμε ἀπό αὐτά πού μᾶς συμβαίνουν καί ὑφιστάμεθα, ὅμως, ἄν δέν γογγύσουμε, ἄν, ἀντίθετα, τά ἀντιμετωπίζουμε μέ ἀγαθότητα καί ὑπομονή καί μέ εὐγνωμοσύνη πρός τόν Θεό, πού μᾶς φροντίζει ἰδιαιτέρως, τότε θά μοιάζει νά σηκώνουμε κι ἐμεῖς ἑκουσίως τό πάθος μας –τό καθετί δηλαδή πού παθαίνουμε– ὅπως ὁ Χριστός, καί θά μᾶς ἀξιώνει ἔτσι ὁ Θεός νά ὁμοιάζουμε πρός τόν Κύριό μας.
«Τώρα, Θεέ μου, πού σέ βρῆκα, δέν μένω κοντά σου ἐπειδή ἔχω μιά ἀνάγκη, μιά δυσκολία –ἐπειδή μέ λύπησε κάποιος ἤ μέ πλήγωσε καί δέν μπορῶ νά τά βγάλω πέρα. Τώρα μένω κοντά σου, γιατί εἶσαι ἐσύ ἡ ζωή μου. Καί ἄν μοῦ δώσουν ὅλο τόν κόσμο, καί ἄν ἀποκτήσω ὅλη τήν ἀνθρώπινη δύναμη, δέν θά γυρίσω σέ τίποτε ἄλλο, ἀλλά θά μείνω κοντά σου».

Καθώς πελαγώνουμε μέσα στά ὅποια βάσανά μας, ἄραγε σκεπτόμαστε μήπως τό κύριο βάσανο εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἑαυτός μας; Πολλοί βέβαια εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι νομίζουν ὅτι τά βάσανα κυρίως εἶναι αὐτά πού ἔρχονται ἀπ᾿ ἔξω: μᾶς δυσκολεύει ὁ ἕνας, μᾶς ἐμποδίζει ὁ ἄλλος, μᾶς ἀδικεῖ ἄλλος πιό πέρα· δέν ἔχουμε ἐκεῖνα πού θέλουμε· ἔχουμε προβλήματα διαπροσωπικά, κοινωνικά, οἰκογενειακά, οἰκονομικά. Καί πολλοί εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι βουλιάζουν μέσα σέ τέτοια βάσανα. Ἀλλά τό κυρίως βάσανο, τό κύριο πρόβλημα εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἑαυτός μας. Καί δέν θά δυσκολευτοῦμε νά ποῦμε ὅτι, ὅλα αὐτά πού ἔρχονται ἔξωθεν καί πού μᾶς φέρνουν ὄχι λίγες φορές στό «ἀμήν» καί μᾶς κάνουν νά νιώθουμε ὅτι θά ἀνατιναχθοῦμε στόν ἀέρα, τά ἐπιτρέπει ὁ Θεός –ἀπό λάθη δικά μας πολλές φορές– μήπως θελήσουμε νά δοῦμε τό κύριο πρόβλημα πού ὑπάρχει στό βάθος τῆς ψυχῆς μας καί πού εἶναι ὁ ἑαυτός μας.

Εβδομαδιαιο προγραμμα
No event found!
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Ομιλιες τρεχουσας περιοδου
Ομιλιες π. Συμεων
Κατα ειδικη θεματολογια
ΣΘ
Αγ. Συμεων Ν. Θεολογος
ΜΟ
ΠΔ
Παλαια Διαθηκη
Π.Τ
ΜΥ
Μυστηριο Θ. Ευχαριστιας
ΕΞ
Μυστ. Εξομολογησεως
ΛΤ
Λειτουργικα
ΑΓ
ΚΥ
Κυριακοδρομιο
ΚΔ
Καινη Διαθηκη
ΘΕ
Θεομητορικες Εορτες
ΔΟ
ΔΕ
Δεσποτικές Εορτες
ΨΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΗΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗ 19202122232425 ΙΟΥΛΙΟΥΙΟΥΛΙΟΥΙΟΥΛΙΟΥΙΟΥΛΙΟΥΙΟΥΛΙΟΥΙΟΥΛΙΟΥΙΟΥΛΙΟΥ Συναξαριστης

Μακρίνης ὁσίας, Δίου ὁσίου

Ἠλιού προφήτου τοῦ Θεσβίτου

Ε΄ Ματθαίου (Θεραπεία δαιμονιζομένων) Ἰωάννου ὁσίου, Συμεών τοῦ διά Χριστόν σαλοῦ

Μαρίας Μαγδαληνῆς τῆς μυροφόρου, Μαρκέλλης παρθενομάρτυρος

Ἰεζεκιήλ προφήτου, Φωκᾶ ἱερομάρτυρος, Πελαγίας ὁσίας τῆς ἐν Τήνῳ

Χριστίνης μεγαλομάρτυρος

Κοίμησις ἁγίας Ἄννης, Ὀλυμπιάδος διακόνου, Εὐπραξίας ὁσίας, Μνήμη Ε΄ Οἰκ. Συνόδου

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Νηστεία

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση εἰς πάντα

Νηστεία

Κατάλυση εἰς πάντα

Εβδομαδιαιο προγραμμα
No event found!