«Ἡ τοῦ Θεοῦ χάρις ὅλον αὐτόν... πηγὴν σοφίας Θεοῦ ἀπειργάσατο»
Αγ. Συμεων Ν. Θεολογος